The Message

Psalm 140

A David Psalm

11-5 God, get me out of here, away from this evil;
    protect me from these vicious people.
All they do is think up new ways to be bad;
    they spend their days plotting war games.
They practice the sharp rhetoric of hate and hurt,
    speak venomous words that maim and kill.
God, keep me out of the clutch of these wicked ones,
    protect me from these vicious people;
Stuffed with self-importance, they plot ways to trip me up,
    determined to bring me down.
These crooks invent traps to catch me
    and do their best to incriminate me.

6-8 I prayed, “God, you’re my God!
    Listen, God! Mercy!
God, my Lord, Strong Savior,
    protect me when the fighting breaks out!
Don’t let the wicked have their way, God,
    don’t give them an inch!”

9-11 These troublemakers all around me—
    let them drown in their own verbal poison.
Let God pile hellfire on them,
    let him bury them alive in crevasses!
These loudmouths—
    don’t let them be taken seriously;
These savages—
    let the Devil hunt them down!

12-13 I know that you, God, are on the side of victims,
    that you care for the rights of the poor.
And I know that the righteous personally thank you,
    that good people are secure in your presence.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 140

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Landitseni Yehova kwa anthu oyipa;
    tetezeni kwa anthu ankhanza,
amene mu mtima mwawo amakonza zinthu zoyipa
    ndi kuyambitsa nkhondo tsiku lililonse.
Iwo amanola malilime awo kukhala akuthwa ngati a njoka;
    pa milomo yawo pali ululu wa mamba.
            Sela

Tetezeni Inu Yehova, kwa anthu oyipa;
    tchinjirizeni kwa anthu ankhanza
    amene amakonza zokola mapazi anga.
Anthu odzikuza anditchera msampha mobisika;
    iwo atchera zingwe za maukonde awo
    ndipo anditchera misampha pa njira yanga.
            Sela

Inu Yehova, ine ndikuti, “Ndinu Mulungu wanga.”
    Imvani kupempha kwanga Yehova.
Inu Ambuye Wamphamvuzonse, Mpulumutsi wanga wamphamvu,
    mumateteza mutu wanga tsiku lankhondo.
Musawapatse anthu oyipa zokhumba zawo, Inu Yehova;
    musalole kuti zokonza zawo zitheke,
    mwina iwo adzayamba kunyada.
            Sela

Mitu ya amene andizungulira
    iphimbidwe ndi masautso amene milomo yawo yayambitsa.
10 Makala amoto agwere pa iwo;
    aponyedwe pa moto,
    mʼmaenje amatope, asatulukemonso.
11 Musalole kuti anthu achipongwe akhazikike mʼdziko;
    choyipa chilondole anthu ankhanza.

12 Ndikudziwa kuti Yehova amapereka chiweruzo cholungama kwa anthu osauka,
    ndipo amateteza zolinga za anthu osowa.
13 Zoonadi anthu olungama adzatamanda dzina lanu,
    ndipo anthu owongoka mtima adzakhala pamaso panu.