The Message

Psalm 135

11-4 Hallelujah!
Praise the name of God,
    praise the works of God.
All you priests on duty in God’s temple,
    serving in the sacred halls of our God,
Shout “Hallelujah!” because God’s so good,
    sing anthems to his beautiful name.
And why? Because God chose Jacob,
    embraced Israel as a prize possession.

5-12 I, too, give witness to the greatness of God,
    our Lord, high above all other gods.
He does just as he pleases—
    however, wherever, whenever.
He makes the weather—clouds and thunder,
    lightning and rain, wind pouring out of the north.
He struck down the Egyptian firstborn,
    both human and animal firstborn.
He made Egypt sit up and take notice,
    confronted Pharaoh and his servants with miracles.
Yes, he struck down great nations,
    he slew mighty kings—
Sihon king of the Amorites, also Og of Bashan—
    every last one of the Canaanite kings!
Then he turned their land over to Israel,
    a gift of good land to his people.

13-18 God, your name is eternal,
    God, you’ll never be out-of-date.
God stands up for his people,
    God holds the hands of his people.
The gods of the godless nations are mere trinkets,
    made for quick sale in the markets:
Chiseled mouths that can’t talk,
    painted eyes that can’t see,
Carved ears that can’t hear—
    dead wood! cold metal!
Those who make and trust them
    become like them.

19-21 Family of Israel, bless God!
    Family of Aaron, bless God!
Family of Levi, bless God!
    You who fear God, bless God!
Oh, blessed be God of Zion,
    First Citizen of Jerusalem!
Hallelujah!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 135

1Tamandani Yehova.

Tamandani dzina la Yehova;
    mutamandeni, inu atumiki a Yehova,
amene mumatumikira mʼnyumba ya Yehova,
    mʼmabwalo a nyumba ya Mulungu wathu.

Tamandani Yehova, pakuti Yehova ndi wabwino;
    imbani nyimbo zotamanda dzina lake, pakuti nʼkokoma kutero,
Pakuti Yehova wasankha Yakobo kuti akhale wake,
    Israeli kuti akhale chuma chake chapamtima.

Ndikudziwa kuti Yehova ndi wamkulu,
    kuti Ambuye athu ndi wamkulu kuposa milungu yonse.
Yehova amachita chilichonse chimene chimamukomera,
    kumwamba ndi dziko lapansi,
    ku nyanja zazikulu ndi ku malo ake onse akuya.
Iye amatulutsa mitambo kuchokera ku malekezero a dziko lapansi,
    amatumiza zingʼaningʼani pamodzi ndi mvula
    ndipo amatulutsa mphepo ku malo ake osungiramo.

Anakantha ana oyamba kubadwa a Igupto,
    ana oyamba kubadwa a anthu ndi nyama.
Iye anatumiza zizindikiro zozizwitsa ndi zodabwitsa pakati pako, iwe Igupto,
    kutsutsana ndi Farao pamodzi ndi atumiki ake onse.
10 Iye anakantha mitundu yambiri ya anthu
    ndi kupha mafumu amphamvu:
11 Sihoni mfumu ya Aamori,
    Ogi mfumu ya Basani,
    ndi maufumu onse a ku Kanaani;
12 ndipo anapereka dziko lawo ngati cholowa,
    cholowa cha anthu ake Aisraeli.

13 Dzina lanu, Inu Yehova, ndi losatha mpaka muyaya,
    mbiri yanu, Inu Yehova, idziwika mibado yonse.
14 Pakuti Yehova adzaonetsa kuti anthu ake ngosalakwa,
    ndipo adzachitira chifundo atumiki ake.

15 Mafano a mitundu ya anthu ndi siliva ndi golide,
    opangidwa ndi manja a anthu.
16 Pakamwa ali napo koma sayankhula
    maso ali nawo, koma sapenya;
17 makutu ali nawo, koma sakumva
    ndipo mʼkamwa mwawo mulibe mpweya uliwonse.
18 Iwo amene amapanga mafanowo adzakhala ngati mafanowo,
    chimodzimodzinso iwo amene amadalira mafanowo.

19 Inu nyumba ya Israeli, tamandani Yehova;
    inu nyumba ya Aaroni, tamandani Yehova;
20 Inu nyumba ya Levi, tamandani Yehova;
    Inu amene mumaopa Iye, tamandani Yehova.
21 Wodalitsika ndi Yehova kuchokera mʼZiyoni,
    amene amakhala mu Yerusalemu.

Tamandani Yehova.