The Message

Psalm 12

A David Psalm

11-2 Quick, God, I need your helping hand!
The last decent person just went down,
All the friends I depended on gone.
Everyone talks in lie language;
Lies slide off their oily lips.
They doubletalk with forked tongues.

3-4 Slice their lips off their faces! Pull
The braggart tongues from their mouths!
I’m tired of hearing, “We can talk anyone into anything!
Our lips manage the world.”

Into the hovels of the poor,
Into the dark streets where the homeless groan, God speaks:
“I’ve had enough; I’m on my way
To heal the ache in the heart of the wretched.”

6-8 God’s words are pure words,
Pure silver words refined seven times
In the fires of his word-kiln,
Pure on earth as well as in heaven.
God, keep us safe from their lies,
From the wicked who stalk us with lies,
From the wicked who collect honors
For their wonderful lies.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 12

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Monga mwa mayimbidwe seminiti. Salimo la Davide.

1Thandizeni Yehova pakuti palibe munthu wokhulupirika;
    okhulupirika akusowa pakati pa anthu.
Aliyense amanamiza mʼbale wake;
    ndi pakamwa pawo pabodza amayankhula zachinyengo.

Inu Yehova tsekani milomo yonse yachinyengo
    ndi pakamwa paliponse podzikuza.
Pakamwa pamene pamati, “Ife tidzapambana ndi kuyankhula kwathu;
    pakamwapa ndi pathupathu, tsono mbuye wathu ndani?”

“Chifukwa cha kuponderezedwa kwa anthu opanda mphamvu
    ndi kubuwula kwa anthu osowa,
Ine ndidzauka tsopano,” akutero Yehova,
    “Ndidzawateteza kwa owazunza.”
Ndipo mawu a Yehova ndi angwiro
    monga siliva oyengedwa mʼngʼanjo yadothi,
    oyengedwa kasanu nʼkawiri.

Inu Yehova mudzatitchinjiriza ndipo
    mudzatiteteza kwa anthu otere kwamuyaya.
Oyipa amangoyendayenda ponseponse
    anthu akamayamikira zochita zawo.