The Message

Psalm 115

11-2 Not for our sake, God, no, not for our sake,
    but for your name’s sake, show your glory.
Do it on account of your merciful love,
    do it on account of your faithful ways.
Do it so none of the nations can say,
    “Where now, oh where is their God?”

3-8 Our God is in heaven
    doing whatever he wants to do.
Their gods are metal and wood,
    handmade in a basement shop:
Carved mouths that can’t talk,
    painted eyes that can’t see,
Tin ears that can’t hear,
    molded noses that can’t smell,
Hands that can’t grasp, feet that can’t walk or run,
    throats that never utter a sound.
Those who make them have become just like them,
    have become just like the gods they trust.

9-11 But you, Israel: put your trust in God!
    —trust your Helper! trust your Ruler!
Clan of Aaron, trust in God!
    —trust your Helper! trust your Ruler!
You who fear God, trust in God!
    —trust your Helper! trust your Ruler!

12-16 O God, remember us and bless us,
    bless the families of Israel and Aaron.
And let God bless all who fear God
    bless the small, bless the great.
Oh, let God enlarge your families—
    giving growth to you, growth to your children.
May you be blessed by God,
    by God, who made heaven and earth.
The heaven of heavens is for God,
    but he put us in charge of the earth.

17-18 Dead people can’t praise God
    not a word to be heard from those buried in the ground.
But we bless God, oh yes—
    we bless him now, we bless him always!
Hallelujah!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 115

1Kwa ife ayi Yehova, kwa ife ayi
    koma ulemerero ukhale pa dzina lanu,
    chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika ndiponso chifukwa cha kukhulupirika kwanu.

Chifukwa chiyani anthu a mitundu ina akunena kuti,
    “Mulungu wawo ali kuti?”
Mulungu wathu ali kumwamba;
    Iye amachita chilichonse chimene chimamukondweretsa.
Koma mafano awo ndi siliva ndi golide,
    opangidwa ndi manja a anthu.
Pakamwa ali napo koma sayankhula,
    maso ali nawo koma sapenya;
makutu ali nawo koma samva,
    mphuno ali nazo koma sanunkhiza;
manja ali nawo koma akakhudza samva kanthu;
    mapazi ali nawo koma sayenda;
    kapena pakhosi pawo kutulutsa mawu.
Anthu amene amapanga mafanowo adzafanana nawo,
    chimodzimodzinso onse amene amadalira mafanowo.

Inu Aisraeli, dalirani Yehova;
    Iye ndiye thandizo lanu ndi chishango chanu.
10 Iwe nyumba ya Aaroni, dalira Yehova;
    Iye ndiye thandizo lako ndi chishango chako.
11 Inu amene mumaopa Iye, dalirani Yehova;
    Iye ndiye thandizo lanu ndi chishango chanu.

12 Yehova watikumbukira ndipo adzatidalitsa:
    adzadalitsa nyumba ya Israeli,
    adzadalitsa nyumba ya Aaroni,
13 adzadalitsa iwo amene amaopa Yehova;
    aangʼono ndi aakulu omwe.

14 Yehova akuwonjezereni madalitso;
    inuyo pamodzi ndi ana anu.
15 Mudalitsidwe ndi Yehova,
    Wolenga kumwamba ndi dziko lapansi.

16 Kumwamba ndi kwa Yehova,
    koma dziko lapansi Iye walipereka kwa anthu.
17 Si anthu akufa amene amatamanda Yehova,
    amene amatsikira kuli chete;
18 ndi ife amene timatamanda Yehova,
    kuyambira tsopano mpaka muyaya.

Tamandani Yehova.