The Message

Psalm 114

11-8 After Israel left Egypt,
    the clan of Jacob left those barbarians behind;
Judah became holy land for him,
    Israel the place of holy rule.
Sea took one look and ran the other way;
    River Jordan turned around and ran off.
The mountains turned playful and skipped like rams,
    the hills frolicked like spring lambs.
What’s wrong with you, Sea, that you ran away?
    and you, River Jordan, that you turned and ran off?
And mountains, why did you skip like rams?
    and you, hills, frolic like spring lambs?
Tremble, Earth! You’re in the Lord’s presence!
    in the presence of Jacob’s God.
He turned the rock into a pool of cool water,
    turned flint into fresh spring water.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 114

1Pamene Israeli anatuluka mu Igupto,
    nyumba ya Yakobo kuchoka ku mtundu wa anthu a chiyankhulo chachilendo,
Yuda anasanduka malo opatulika a Mulungu,
    Israeli anasanduka ufumu wake.

Nyanja inaona ndi kuthawa,
    mtsinje wa Yorodani unabwerera mʼmbuyo;
mapiri analumphalumpha ngati nkhosa zazimuna,
    timapiri ngati ana ankhosa.

Nʼchifukwa chiyani iwe unathawa?
    iwe mtsinje wa Yorodani unabwereranji mʼmbuyo?
inu mapiri, munalumphalumphiranji ngati nkhosa zazimuna,
    inu timapiri, ngati ana ankhosa?

Njenjemera pamaso pa Ambuye iwe dziko lapansi,
    pamaso pa Mulungu wa Yakobo,
amene anasandutsa thanthwe kukhala chitsime,
    thanthwe lolimba kukhala akasupe a madzi.