The Message

Psalm 111

11-10 Hallelujah!
I give thanks to God with everything I’ve got—
Wherever good people gather, and in the congregation.
God’s works are so great, worth
A lifetime of study—endless enjoyment!
Splendor and beauty mark his craft;
His generosity never gives out.
His miracles are his memorial—
This God of Grace, this God of Love.
He gave food to those who fear him,
He remembered to keep his ancient promise.
He proved to his people that he could do what he said:
Hand them the nations on a platter—a gift!
He manufactures truth and justice;
All his products are guaranteed to last—
Never out-of-date, never obsolete, rust-proof.
All that he makes and does is honest and true:
He paid the ransom for his people,
He ordered his Covenant kept forever.
He’s so personal and holy, worthy of our respect.
The good life begins in the fear of God
Do that and you’ll know the blessing of God.
His Hallelujah lasts forever!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 111

Pagdayaw sa Dios

1Dayawa ang Ginoo! Pasalamatan ko ang Ginoo sa bug-os ko nga tagipusuon sa pagtililipon sang matarong nga mga tawo.
Gamhanan ang mga binuhatan sang Ginoo;
ginapamalandungan ini sang tanan nga naluyag sini.
Gamhanan kag halangdon ang mga binuhatan sang Dios,
kag ang iya pagkamatarong nagapadayon sa wala sing katapusan.
Ginapadumdom gid niya sa aton ang iya makatilingala nga mga binuhatan.
Maluluy-on siya kag mabinalak-on;
ginahatagan niya sang pagkaon ang mga nagatahod sa iya,
kag ginadumdom niya permi ang iya kasugtanan.
Ginapakita niya sa iya katawhan kon ano kagamhanan ang iya mga binuhatan,
paagi sa paghatag sa ila sang mga duta sang iban nga mga nasyon.
Matutom kag matarong siya sa tanan niya nga ginahimo,
kag masaligan ang tanan niya nga mga sugo.
Ining iya mga sugo nagapadayon sa wala sing katapusan,
kag ginhatag niya ini nga may katutom kag pagkamatarong.
Ginluwas niya ang iya katawhan,
kag naghimo siya sang kasugtanan sa ila nga wala sing katapusan.
Balaan siya kag makatilingala.

10 Kon ang isa ka tawo gusto nga magmaalamon, dapat magtahod siya sa Ginoo.
Ang tanan nga nagatuman sang iya mga sugo may husto nga paghangop.
Dalayawon siya sa wala sing katapusan.