The Message

Psalm 111

11-10 Hallelujah!
I give thanks to God with everything I’ve got—
Wherever good people gather, and in the congregation.
God’s works are so great, worth
A lifetime of study—endless enjoyment!
Splendor and beauty mark his craft;
His generosity never gives out.
His miracles are his memorial—
This God of Grace, this God of Love.
He gave food to those who fear him,
He remembered to keep his ancient promise.
He proved to his people that he could do what he said:
Hand them the nations on a platter—a gift!
He manufactures truth and justice;
All his products are guaranteed to last—
Never out-of-date, never obsolete, rust-proof.
All that he makes and does is honest and true:
He paid the ransom for his people,
He ordered his Covenant kept forever.
He’s so personal and holy, worthy of our respect.
The good life begins in the fear of God
Do that and you’ll know the blessing of God.
His Hallelujah lasts forever!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 111

1Tamandani Yehova.

Ndidzathokoza Yehova ndi mtima wanga wonse
    mʼbwalo la anthu olungama mtima ndi pa msonkhano.

Ntchito za Yehova nʼzazikulu;
    onse amene amakondwera nazo amazilingalira.
Zochita zake ndi za ulemerero ndi zaufumu,
    ndipo chilungamo chake ndi chosatha.
Iye wachititsa kuti zodabwitsa zake zikumbukirike;
    Yehova ndi wokoma mtima ndi wachifundo.
Amapereka chakudya kwa amene amamuopa Iye;
    amakumbukira pangano lake kwamuyaya.
Waonetsa anthu ake mphamvu ya ntchito zake,
    kuwapatsa mayiko a anthu a mitundu ina.
Ntchito za manja ake ndi zokhulupirika ndi zolungama;
    malangizo ake onse ndi odalirika.
Malamulo ndi okhazikika ku nthawi za nthawi,
    ochitidwa mokhulupirika ndi molungama.
Iyeyo amawombola anthu ake;
    anakhazikitsa pangano lake kwamuyaya
    dzina lake ndi loyera ndi loopsa.

10 Kuopa Yehova ndicho chiyambi cha nzeru;
    onse amene amatsatira malangizo ake amamvetsa bwino zinthu.
    Iye ndi wotamandika mpaka muyaya.