The Message

Psalm 108

A David Prayer

11-2 I’m ready, God, so ready,
    ready from head to toe.
Ready to sing,
    ready to raise a God-song:
“Wake, soul! Wake, lute!
    Wake up, you sleepyhead sun!”

3-6 I’m thanking you, God, out in the streets,
    singing your praises in town and country.
The deeper your love, the higher it goes;
    every cloud’s a flag to your faithfulness.
Soar high in the skies, O God!
    Cover the whole earth with your glory!
And for the sake of the one you love so much,
    reach down and help me—answer me!

7-9 That’s when God spoke in holy splendor:
    “Brimming over with joy,
I make a present of Shechem,
    I hand out Succoth Valley as a gift.
Gilead’s in my pocket,
    to say nothing of Manasseh.
Ephraim’s my hard hat,
    Judah my hammer.
Moab’s a scrub bucket—
    I mop the floor with Moab,
Spit on Edom,
    rain fireworks all over Philistia.”

10-11 Who will take me to the thick of the fight?
    Who’ll show me the road to Edom?
You aren’t giving up on us, are you, God?
    refusing to go out with our troops?

12-13 Give us help for the hard task;
    human help is worthless.
In God we’ll do our very best;
    he’ll flatten the opposition for good.

Nkwa Asem

Nnwom 108

Mpae a wɔbɔ tia atamfo

1Mewɔ gyidi, O Onyankopɔn! Mɛto dwom makamfo wo! Me kra, keka wo ho!

Me sanku ne me bɛnta, monkeka mo ho! Mɛma owia akeka ne ho. O Awurade, mɛda wo ase aka aman ho! Meyi wo ayɛ aka nnipa ho. Wo dɔ a wowɔ daa no adu ɔsoro atifi, na wo nokware kɔka wim. Kyerɛ wo kɛseyɛ wɔ soro, O Onyankopɔn, ne w’anuonyam wɔ asase so nyinaa. Fa wo tumi gye yɛn nkwa; bua me mpaebɔ sɛnea ɛbɛyɛ a wubegye nkurɔfo a wodɔ wɔn no.

Onyankopɔn aka wɔ ne kronkron mu kronkron hɔ se, “Ahurusi mu, mɛkyɛ Sekem mu na makyekyɛ Sukot Bon no mu ama me nkurɔfo. Gilead yɛ me de; Manase nso saa ara; Efraim yɛ me dade kyɛw, ɛnna Yuda nso yɛ m’adehye akyeampoma. Nanso mede Moab bɛyɛ me guasɛn na matow me mpaboa agu Edom so de akyerɛ sɛ ɔyɛ me de. Mɛteɛm ahurusi so magu Filistifo so.”

10 O Onyankopɔn, hena na ɔde me bɛkɔ kurow a wɔrewɛn no mu? Hena na ɔde me bɛkɔ Edom?

11 Nokware sɛ woapo yɛn anaa? Woremfa yɛn nsraadɔm ntu sa anaa? 12 Boa yɛn na yentumi nnyina yɛn atamfo anim; ɔdasani mmoa nni mu. 13 Sɛ Onyankopɔn wɔ yɛn afa yi, yebedi nkonim; obedi yɛn atamfo so.