The Message

Psalm 101

A David Psalm

11-8 My theme song is God’s love and justice,
    and I’m singing it right to you, God.
I’m finding my way down the road of right living,
    but how long before you show up?
I’m doing the very best I can,
    and I’m doing it at home, where it counts.
I refuse to take a second look
    at corrupting people and degrading things.
I reject made-in-Canaan gods,
    stay clear of contamination.
The crooked in heart keep their distance;
    I refuse to shake hands with those who plan evil.
I put a gag on the gossip
    who bad-mouths his neighbor;
I can’t stand
    arrogance.
But I have my eye on salt-of-the-earth people—
    they’re the ones I want working with me;
Men and women on the straight and narrow—
    these are the ones I want at my side.
But no one who traffics in lies
    gets a job with me; I have no patience with liars.
I’ve rounded up all the wicked like cattle
    and herded them right out of the country.
I purged God’s city
    of all who make a business of evil.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 101

Salimo la Davide.

1Ndidzayimba za chikondi ndi chiweruzo chanu cholungama;
    kwa Inu Yehova ndidzayimba matamando.
Ndidzatsata njira yolungama;
    nanga mudzabwera liti kwa ine?

Ndidzayenda mʼnyumba mwanga
    ndi mtima wosalakwa.
Sindidzayika chinthu chilichonse choyipa
    pamaso panga.

Ine ndimadana ndi zochita za anthu opanda chikhulupiriro;
    iwo sadzadziphatika kwa ine.
Anthu a mtima wokhota adzakhala kutali ndi ine;
    ine sindidzalola choyipa chilichonse kulowa mwa ine.

Aliyense wosinjirira mnansi wake mseri
    ameneyo ndidzamuletsa;
aliyense amene ali ndi maso amwano ndi mtima wodzikuza,
    ameneyo sindidzamulekerera.

Maso anga adzakhala pa okhulupirika mʼdziko,
    kuti akhale pamodzi ndi ine;
iye amene mayendedwe ake ndi wosalakwa
    adzanditumikira.

Aliyense wochita chinyengo
    sadzakhala mʼnyumba mwanga.
Aliyense woyankhula mwachinyengo
    sadzayima pamaso panga.

Mmawa uliwonse ndidzatontholetsa anthu
    onse oyipa mʼdziko;
ndidzachotsa aliyense wochita zoyipa
    mu mzinda wa Yehova.