The Message

Genesis 22

1After all this, God tested Abraham. God said, “Abraham!”

“Yes?” answered Abraham. “I’m listening.”

He said, “Take your dear son Isaac whom you love and go to the land of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains that I’ll point out to you.”

3-5 Abraham got up early in the morning and saddled his donkey. He took two of his young servants and his son Isaac. He had split wood for the burnt offering. He set out for the place God had directed him. On the third day he looked up and saw the place in the distance. Abraham told his two young servants, “Stay here with the donkey. The boy and I are going over there to worship; then we’ll come back to you.”

Abraham took the wood for the burnt offering and gave it to Isaac his son to carry. He carried the flint and the knife. The two of them went off together.

Isaac said to Abraham his father, “Father?”

“Yes, my son.”

“We have flint and wood, but where’s the sheep for the burnt offering?”

Abraham said, “Son, God will see to it that there’s a sheep for the burnt offering.” And they kept on walking together.

9-10 They arrived at the place to which God had directed him. Abraham built an altar. He laid out the wood. Then he tied up Isaac and laid him on the wood. Abraham reached out and took the knife to kill his son.

11 Just then an angel of God called to him out of Heaven, “Abraham! Abraham!”

“Yes, I’m listening.”

12 “Don’t lay a hand on that boy! Don’t touch him! Now I know how fearlessly you fear God; you didn’t hesitate to place your son, your dear son, on the altar for me.”

13 Abraham looked up. He saw a ram caught by its horns in the thicket. Abraham took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son.

14 Abraham named that place God-Yireh (God-Sees-to-It). That’s where we get the saying, “On the mountain of God, he sees to it.”

15-18 The angel of God spoke from Heaven a second time to Abraham: “I swear—God’s sure word!—because you have gone through with this, and have not refused to give me your son, your dear, dear son, I’ll bless you—oh, how I’ll bless you! And I’ll make sure that your children flourish—like stars in the sky! like sand on the beaches! And your descendants will defeat their enemies. All nations on Earth will find themselves blessed through your descendants because you obeyed me.”

19 Then Abraham went back to his young servants. They got things together and returned to Beersheba. Abraham settled down in Beersheba.

20-23 After all this, Abraham got the news: “Your brother Nahor is a father! Milcah has given him children: Uz, his firstborn, his brother Buz, Kemuel (he was the father of Aram), Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph, and Bethuel.” (Bethuel was the father of Rebekah.) Milcah gave these eight sons to Nahor, Abraham’s brother.

24 His concubine, Reumah, gave him four more children: Tebah, Gaham, Tahash, and Maacah.

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 22

Ginsugo sang Dios si Abraham nga Ihalad si Isaac

1Sang ulihi, gintilawan sang Dios si Abraham. Gintawag niya si Abraham, kag nagsabat si Abraham sa iya. Dayon nagsiling siya, “Dal-a ang imo bugtong[a] kag pinalangga nga anak nga si Isaac kag magkadto kamo sa duta sang Moria. Saka kamo sa bukid nga akon itudlo sa imo kag ihalad mo siya didto sa akon bilang halad nga ginasunog.”[b]

Gani aga pa gid sang madason nga adlaw, nagbial si Abraham sang mga kahoy nga inuggatong sa halad, kag ginkarga niya ini sa iya asno. Naglakat siya kaupod si Isaac kag ang duha niya ka suluguon nga lalaki pakadto sa lugar nga ginsiling sa iya sang Dios. Sang ikatlo nga adlaw sang ila pagpanglakaton, nakita ni Abraham sa unhan ang lugar nga ginsiling sa iya sang Dios. Gani nagsiling si Abraham sa duha niya ka suluguon, “Diri lang kamo anay kag bantayi ninyo ang asno, kay mataklad kami didto sa unhan kag magsimba sa Dios. Mabalik man kami dayon.” Ginpapas-an ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy nga inuggatong sa halad, kag siya ang nagdala sang sundang kag pangsindi.

Samtang nagalakat sila, nagsiling si Isaac, “Tay!” Nagsabat si Abraham, “Ano, anak?” Nagpamangkot si Isaac, “May dala kita nga pangsindi kag inuggatong, pero diin ang karnero nga inughalad?” Nagsabat si Abraham, “Anak, ang Dios ang magahatag sa aton sang karnero nga inughalad.” Kag nagpadayon sila sa paglakat.

Sang pag-abot nila sa lugar nga ginsiling sang Dios, naghimo si Abraham sang halaran, kag ginplastar niya ang mga kahoy sa ibabaw sini. Dayon gin-gapos niya si Isaac kag gintungtong sa ibabaw sang halaran. 10 Pagkatapos nagkuha siya sang sundang. Kag sang patyon na niya kuntani si Isaac, 11 gintawag siya sang anghel sang Ginoo halin sa langit, “Abraham! Abraham!” Pagkatapos nga nagsabat si Abraham, 12 nagsiling ang anghel, “Indi pagpatya ang bata! Karon napamatud-an ko na gid nga may kahadlok ka sa Dios tungod kay wala mo pag-ilikaw sa akon ang imo bugtong[c] nga anak.” 13 Pagbalikid ni Abraham, may nakita siya nga isa ka lalaki nga karnero nga ang iya sungay nasangit sa mga kahoy-kahoy, kag indi na ini makahalin. Gani ginkuha ini ni Abraham kag ginhalad bilang halad nga ginasunog sa baylo sang iya anak. 14 Gintawag ni Abraham ato nga lugar “Nagatigana ang Ginoo.” Gani hasta subong may hulubaton nga nagasiling, “Sa Bukid sang Ginoo may ginatigana siya.”

15 Nagtawag liwat kay Abraham ang anghel sang Ginoo halin sa langit. 16-17 Siling niya, “Amo ini ang ginasiling sang Ginoo: Nagapanumpa ako sa akon mismo kaugalingon nga pakamaayuhon ko gid ikaw tungod kay wala mo pag-ilikaw ang imo bugtong nga anak sa akon. Padamuon ko gid ang imo mga kaliwat nga daw pareho kadamo sa mga bituon sa langit kag sa mga balas sa baybayon. Pagasakupon nila ang mga banwa sang ila mga kaaway. 18 Kag paagi sa imo mga kaliwat,[d] pakamaayuhon ko ang tanan nga nasyon sa kalibutan, tungod kay nagtuman ka sa akon.”

19 Pagkatapos sadto, nagbalik si Abraham kag si Isaac sa mga suluguon. Dayon nagkadto sila sa Beersheba kag didto na nag-estar.

Ang mga Kaliwat ni Nahor

20 Sang ulihi, nabalitaan ni Abraham nga si Nahor nga iya utod may mga anak na kay Milca: 21 Si Uz ang magulang, sunod si Buz, kag dayon si Kemuel (nga amay ni Aram), 22 si Kesed, si Hazo, si Pildash, si Jidlaf, kag si Betuel. 23 Sila nga walo amo ang mga anak ni Nahor kay Milca. Si Betuel amo ang amay ni Rebeka. 24 May mga anak man si Nahor sa isa pa niya ka asawa nga si Reuma. Sila amo sanday Teba, Gaham, Tahash kag Maaca.

Notas al pie

  1. 22:2 bugtong: ukon, pinasahi.
  2. 22:2 halad nga ginasunog: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  3. 22:12 bugtong: ukon, pinasahi.
  4. 22:18 mga kaliwat: ukon, kaliwat.