The Message

Numbers 8

The Lights

11-2 God spoke to Moses: “Tell Aaron, Install the seven lamps so they will throw light in front of the Lampstand.”

3-4 Aaron did just that. He installed the lamps so they threw light in front of the Lampstand, as God had instructed Moses. The Lampstand was made of hammered gold from its stem to its petals. It was made precisely to the design God had shown Moses.

Purifying the Levites

5-7 God spoke to Moses: “Take the Levites from the midst of the People of Israel and purify them for doing God’s work. This is the way you will do it: Sprinkle water of absolution on them; have them shave their entire bodies; have them scrub their clothes. Then they will have purified themselves.

8-11 “Have them take a young bull with its accompanying Grain-Offering of fine flour mixed with oil, plus a second young bull for an Absolution-Offering. Bring the Levites to the front of the Tent of Meeting and gather the entire community of Israel. Present the Levites before God as the People of Israel lay their hands on them. Aaron will present the Levites before God as a Wave-Offering from the People of Israel so that they will be ready to do God’s work.

12-14 “Have the Levites place their hands on the heads of the bulls, selecting one for the Absolution-Offering and another for the Whole-Burnt-Offering to God to make atonement for the Levites. Then have the Levites stand in front of Aaron and his sons and present them as a Wave-Offering to God. This is the procedure for setting apart the Levites from the rest of the People of Israel; the Levites are exclusively for my use.

15-19 “After you have purified the Levites and presented them as a Wave-Offering to God, they can go to work in the Tent of Meeting. The Levites have been selected out of the People of Israel for my exclusive use; they function in place of every firstborn male born to an Israelite woman. Every firstborn male in Israel, animal or human, is set apart for my use. When I struck down all the firstborn of Egypt, I consecrated them for my holy uses. But now I take the Levites as stand-ins in place of every firstborn son in Israel, selected out of the People of Israel, and I have given the Levites to Aaron and his sons to do all the work involved in the Tent of Meeting on behalf of all the People of Israel and to make atonement for them so that nothing bad will happen to them when they approach the Sanctuary.”

20-22 Moses, Aaron, and the entire community of the People of Israel carried out these procedures with the Levites, just as God had commanded Moses. The Levites purified themselves and scrubbed their clothes. Then Aaron presented them as a Wave-Offering before God and made atonement for them to purify them. Only then did the Levites go to work at the Tent of Meeting. Aaron and his sons supervised them following the directions God had given.

23-26 God spoke to Moses: “These are your instructions regarding the Levites: At the age of twenty-five they will join the workforce in the Tent of Meeting; at the age of fifty they must retire from the work. They can assist their brothers in the tasks in the Tent of Meeting, but they are not permitted to do the actual work themselves. These are the ground rules for the work of the Levites.”

Ang Pulong Sang Dios

Numero 8

Ang Pagbutang sang mga Suga

1Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga si Aaron nga kon ibutang na niya ang pito ka suga, kinahanglan nga iplastar niya ini nga ang sanag sini magabanaag sa atubangan sang bulutangan sini.”

Gani ginhimo ini ni Aaron; ginplastar niya ang mga suga nga ang sanag sini nagabanaag sa atubangan, suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises. Bulawan ang bug-os nga bulutangan sang suga, halin sa idalom hasta sa ibabaw, suno sa desinyo nga ginpakita sang Ginoo kay Moises.

Ang Pagdedikar sang mga Kaliwat ni Levi

Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Paina ang mga kaliwat ni Levi sa iban nga mga Israelinhon, kag tinlui sila.[a] Amo ini ang imo himuon sa pagtinlo sa ila: Wisikan mo sila sang tubig nga ginagamit sa pagpakatinlo, kag pakiskisi ang bug-os nila nga lawas kag palabhi ang ila mga bayo. Dayon kabigon na sila nga matinlo. Pagkatapos pakuhaon mo sila sang torite nga baka kag sang halad nga regalo. Ini nga halad dapat maayo nga klase sang harina nga ginmikslahan sang mantika. Pakuhaon mo man sila sang isa pa ka torite nga baka bilang halad sa pagpakatinlo.

“Dayon patipunon mo ang bug-os nga katilingban sang Israel kag idedikar ang mga kaliwat ni Levi sa atubangan sang Tolda nga Ginapakigkitaan. 10 Dal-on mo ang mga kaliwat ni Levi sa akon presensya kag itungtong sang mga Israelinhon ang ila mga kamot sa mga ulo sang mga kaliwat ni Levi. 11 Si Aaron amo ang magdedikar sa ila sa akon presensya bilang espesyal nga halad[b] halin sa mga Israelinhon, agod makaalagad sila sa akon.

12 “Dayon itungtong sang mga kaliwat ni Levi ang ila mga kamot sa ulo sang duha ka torite nga baka para sa akon. Ang isa halad sa pagpakatinlo, kag ang isa halad nga ginasunog, agod matubos sila sa ila mga sala. 13 Dayon patinduga sila sa atubangan ni Aaron kag sang iya mga anak nga lalaki kag idedikar sila bilang espesyal nga halad sa akon. 14 Sa sini nga paagi painon mo ang mga kaliwat ni Levi sa iban nga mga Israelinhon, kag mangin akon sila.

15 “Pagkatapos nga matinluan mo na ang mga kaliwat ni Levi kag madedikar sila sa akon bilang espesyal nga halad, makaalagad na sila sa Tolda nga Ginapakigkitaan. 16 Sila ang mga Israelinhon nga ginseparar para lang gid sa akon sa baylo sang tanan nga kamagulangan nga lalaki sang mga Israelinhon. 17 Kay ang tagsa ka kamagulangan sa Israel akon, tawo man ukon sapat. Sang ginpamatay ko ang tanan nga kamagulangan sang mga Egiptohanon, ginseparar ko para sa akon ang tanan nga kamagulangan nga lalaki sang Israel. 18 Kag ginkuha ko ang mga kaliwat ni Levi sa baylo sang tanan nga kamagulangan nga lalaki sang Israel. 19 Sa tanan nga Israelinhon, ang mga kaliwat ni Levi ang ginpili ko nga magbulig kay Aaron kag sa iya mga anak. Magaalagad sila sa Tolda nga Ginapakigkitaan para sa mga Israelinhon, kag magahimo sila sang mga seremonya para matubos ang mga Israelinhon sa ila mga sala, agod wala sing kalalat-an nga mag-abot sa ila kon magpalapit sila sa Tolda nga Ginapakigkitaan.”

20 Gani ginhimo nila ni Moises, ni Aaron kag sang bug-os nga katilingban sang Israel ang ginsugo sang Ginoo kay Moises nga himuon para sa mga kaliwat ni Levi. 21 Nagpakatinlo[c] ang mga kaliwat ni Levi kag ginlabhan nila ang ila mga bayo. Dayon gindedikar sila ni Aaron sa presensya sang Ginoo bilang espesyal nga halad, kag naghimo si Aaron sang seremonya para matubos sila sa ila mga sala, kag para makabig sila nga matinlo. 22 Pagkatapos sina, nag-alagad na ang mga kaliwat ni Levi sa Tolda nga Ginapakigkitaan sa idalom sang pagdumala ni Aaron kag sang iya mga anak. Gani ginhimo nila sa mga kaliwat ni Levi ang suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

23 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, 24 “Ini nga mga pagsulundan para sa mga kaliwat ni Levi: Magsugod ang mga kaliwat ni Levi sa pag-alagad sa Tolda nga Ginapakigkitaan sa edad nga 25, 25 kag mag-untat sila sa pag-alagad sa edad nga 50. Kag kon magretiro na sila, 26 puwede sila makabulig-bulig sa ila kapareho nga mga Levita paagi sa pag-alagad bilang manugbantay sa Tolda, pero indi gid sila maghimo sang mga buluhaton sa Tolda. Amo ina ang mga katungdanan sang mga kaliwat ni Levi nga ipatuman mo sa ila.”

Notas al pie

  1. 8:6 tinlui sila: buot silingon, himua sila nga takos nga magpartisipar sa mga seremonya.
  2. 8:11 espesyal nga halad: sa literal, halad nga ginabayaw. Amo man sa bersikulo 13, 15 kag 21.
  3. 8:21 Nagpakatinlo: buot silingon, Naghimo sila sang ritual nga para mangin takos sila nga magpartisipar sa mga seremonya sang ila relihiyon.