The Message

Numbers 29

11-5 “On the first day of the seventh month, gather in holy worship and do no regular work. This is your Day-of-Trumpet-Blasts. Sacrifice a Whole-Burnt-Offering: one young bull, one ram, and seven male yearling lambs—all healthy—as a pleasing fragrance to God. Prepare a Grain-Offering of six quarts of fine flour mixed with oil for the bull, four quarts for the ram, and two quarts for each lamb, plus a he-goat as an Absolution-Offering to atone for you.

“These are all over and above the monthly and daily Whole-Burnt-Offerings with their Grain-Offerings and Drink-Offerings as prescribed, a pleasing fragrance, a Fire-Gift to God.

“On the tenth day of this seventh month, gather in holy worship, humble yourselves, and do no work.

8-11 “Bring a Whole-Burnt-Offering to God as a pleasing fragrance: one young bull, one ram, and seven yearling male lambs—all healthy. Prepare a Grain-Offering of six quarts of fine flour mixed with oil for the bull, four quarts for the ram, and two quarts for each of the seven lambs. Also bring a he-goat as an Absolution-Offering to atone for you in addition to the regular Whole-Burnt-Offering with its Grain-Offering and Drink-Offering.

12-16 “Gather in holy worship on the fifteenth day of the seventh month; do no regular work. Celebrate a Festival to God for seven days. Bring a Whole-Burnt-Offering, a Fire-Gift of pleasing fragrance to God: thirteen young bulls, two rams, and fourteen yearling male lambs—all healthy. Prepare a Grain-Offering of six quarts of fine flour mixed with oil for each of the bulls, four quarts for each ram, and two quarts for each of the fourteen lambs. Also bring a he-goat as an Absolution-Offering in addition to the regular Whole-Burnt-Offering with its Grain-Offering and Drink-Offering.

17-19 “On the second day: twelve young bulls, two rams, and fourteen yearling male lambs—all healthy. Prepare Grain-Offerings and Drink-Offerings to go with the bulls, rams, and lambs following the prescribed recipes. And bring a he-goat as an Absolution-Offering in addition to the regular Whole-Burnt-Offering with its Grain-Offering and Drink-Offering.

20-22 “On the third day: eleven bulls, two rams, and fourteen male yearling lambs—all healthy. Prepare Grain-Offerings and Drink-Offerings to go with the bulls, rams, and lambs following the prescribed recipes. And bring a he-goat as an Absolution-Offering in addition to the regular Whole-Burnt-Offering with its Grain-Offering and Drink-Offering.

23-25 “On the fourth day: ten bulls, two rams, and fourteen male yearling lambs—all healthy. Prepare Grain-Offerings and Drink-Offerings to go with the bulls, rams, and lambs following the prescribed recipes. And bring a he-goat as an Absolution-Offering in addition to the regular Whole-Burnt-Offering with its Grain-Offering and Drink-Offering.

26-28 “On the fifth day: nine bulls, two rams, and fourteen male yearling lambs—all healthy. Prepare Grain-Offerings and Drink-Offerings to go with the bulls, rams, and lambs following the prescribed recipes. And bring a he-goat as an Absolution-Offering in addition to the regular Whole-Burnt-Offering with its Grain-Offering and Drink-Offering.

29-31 “On the sixth day: eight bulls, two rams, and fourteen male yearling lambs—all healthy. Prepare Grain-Offerings and Drink-Offerings to go with the bulls, rams, and lambs following the prescribed recipes. And bring a he-goat as an Absolution-Offering in addition to the regular Whole-Burnt-Offering with its Grain-Offering and Drink-Offering.

32-34 “On the seventh day: seven bulls, two rams, and fourteen male yearling lambs—all healthy. Prepare Grain-Offerings and Drink-Offerings to go with the bulls, rams, and lambs following the prescribed recipes. And bring a he-goat as an Absolution-Offering in addition to the regular Whole-Burnt-Offering with its Grain-Offering and Drink-Offering.

35-38 “On the eighth day: Gather in holy worship; do no regular work. Bring a Fire-Gift of pleasing fragrance to God, a Whole-Burnt-Offering: one bull, one ram, and seven male yearling lambs—all healthy. Prepare Grain-Offerings and Drink-Offerings to go with the bulls, rams, and lambs following the prescribed recipes. And bring a he-goat as an Absolution-Offering in addition to the regular Whole-Burnt-Offering with its Grain-Offering and Drink-Offering.

39 “Sacrifice these to God as a congregation at your set feasts: your Whole-Burnt-Offerings, Grain-Offerings, Drink-Offerings, and Peace-Offerings. These are all over and above your personal Vow-Offerings and Freewill-Offerings.”

40 Moses instructed the People of Israel in all that God commanded him.

Ang Pulong Sang Dios

Numero 29

Ang mga Halad sa Piesta sang Pagpatunog sang mga Trumpeta

1“Sa nahauna nga adlaw sang ikapito nga bulan, indi kamo mag-obra kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo. Sa sina nga adlaw patunugon ninyo ang mga trumpeta. Dayon maghalad kamo sang halad nga ginasunog nga ang kahamot sini makapalipay sa Ginoo: isa ka torite nga baka, isa ka gulang nga karnero nga lalaki, kag pito ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. Lakipan ninyo ini sang halad nga regalo nga maayo nga klase nga harina kag ginmikslahan sang mantika—anom ka kilo sa kada torite nga baka, apat ka kilo sa gulang nga karnero, kag duha ka kilo sa kada bataon nga karnero. Maghalad man kamo sang isa ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo agod matubos kamo sa inyo mga sala. Ihalad ninyo ini wala labot sang binulan kag pang-adlaw-adlaw nga mga halad nga ginasunog nga may upod nga mga halad nga regalo kag mga halad nga ilimnon. Mga halad ini nga paagi sa kalayo,[a] kag ang kahamot sini makapalipay sa Ginoo.

Ang mga Halad sa Adlaw sang Pagtubos

“Sa ikanapulo nga adlaw sa sining ikapito nga bulan, magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo. Kinahanglan nga magpuasa kamo kag indi gid mag-obra. Dayon maghalad kamo sang mga halad nga ginasunog nga ang kahamot sini makapalipay sa Ginoo: isa ka torite nga baka, isa ka gulang nga karnero nga lalaki, kag pito ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. Lakipan ninyo ini sang halad nga regalo nga maayo nga klase nga harina kag ginmikslahan sang mantika—anom ka kilo sa kada torite nga baka, apat ka kilo sa gulang nga karnero, 10 kag duha ka kilo sa kada bataon nga karnero. 11 Maghalad man kamo sang isa ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sa isa pa ka halad sa pagpakatinlo para matubos kamo sa inyo mga sala kag sa pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo, kag sa ila sini mga halad nga ilimnon.

Ang mga Halad sa Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag

12 “Sa ika-15 nga adlaw sa amo gihapon nga bulan, indi kamo mag-obra kundi magtipon naman kamo sa pagsimba sa Ginoo. Maghiwat kamo sang piesta para sa Ginoo sa sulod sang pito ka adlaw. 13 Maghalad kamo sang mga halad nga ginasunog nga ang kahamot makapalipay sa Ginoo. Sa nahauna nga adlaw amo ini ang inyo ihalad: 13 ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 14 Lakipan ninyo ini sang halad nga regalo nga maayo nga klase nga harina kag ginmikslahan sang mantika—anom ka kilo sa kada torite nga baka, apat ka kilo sa kada gulang nga karnero, 15 kag duha ka kilo sa kada bataon nga karnero. 16 Maghalad man kamo sang isa ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

17 “Sa ikaduha nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: dose ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 18 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 19 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sa pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

20 “Sa ikatatlo nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: onse ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 21 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 22 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sa pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog kag sang iya sini nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

23 “Sa ikaapat nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: napulo ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 24 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 25 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sa pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

26 “Sa ikalima nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: siyam ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 27 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 28 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

29 “Sa ikaanom nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: walo ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 30 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 31 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

32 “Sa ikapito nga adlaw sang piesta, amo ini ang inyo ihalad: pito ka torite nga baka, duha ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 14 ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 33 Sa paghalad ninyo sini, lakipan ninyo ini sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 34 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

35 “Sa ikawalo nga adlaw, indi kamo mag-obra kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo. 36 Maghalad kamo sang halad nga ginasunog nga ang kahamot makapalipay sa Ginoo: isa ka torite nga baka, isa ka gulang nga karnero nga lalaki kag pito ka bataon nga karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad. Ini tanan kinahanglan wala sing deperensya. 37 Ang kada isa sini lakipan ninyo sang husto nga kadamuon sang halad nga regalo kag halad nga ilimnon. 38 Maghalad man kamo sang isa ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo, wala labot sang pang-adlaw-adlaw nga halad nga ginasunog nga may upod nga halad nga regalo kag halad nga ilimnon.

39 “Wala labot sang inyo mga halad sa pagtuman sang inyo panaad kag mga halad nga kinabubut-on, maghalad man kamo sa Ginoo sa natalana nga mga piesta sang sini nga mga halad: mga halad nga ginasunog, mga halad nga regalo, mga halad nga ilimnon, kag mga halad nga para sa maayo nga relasyon.”

40 Ginsiling ini tanan ni Moises sa mga Israelinhon suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo.

Notas al pie

  1. 29:6 halad ini nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 15:3.