The Message

Numbers 27

The Daughters of Zelophehad

1The daughters of Zelophehad showed up. Their father was the son of Hepher son of Gilead son of Makir son of Manasseh, belonging to the clans of Manasseh son of Joseph. The daughters were Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.

2-4 They came to the entrance of the Tent of Meeting. They stood before Moses and Eleazar the priest and before the leaders and the congregation and said, “Our father died in the wilderness. He wasn’t part of Korah’s rebel anti-God gang. He died for his own sins. And he left no sons. But why should our father’s name die out from his clan just because he had no sons? So give us an inheritance among our father’s relatives.”

Moses brought their case to God.

6-7 God ruled: “Zelophehad’s daughters are right. Give them land as an inheritance among their father’s relatives. Give them their father’s inheritance.

8-11 “Then tell the People of Israel, If a man dies and leaves no son, give his inheritance to his daughter. If he has no daughter, give it to his brothers. If he has no brothers, give it to his father’s brothers. If his father had no brothers, give it to the nearest relative so that the inheritance stays in the family. This is the standard procedure for the People of Israel, as commanded by God through Moses.”

Joshua

12-14 God said to Moses, “Climb up into the Abarim Mountains and look over at the land that I am giving to the People of Israel. When you’ve had a good look you’ll be joined to your ancestors in the grave—yes, you also along with Aaron your brother. This goes back to the day when the congregation quarreled in the Wilderness of Zin and you didn’t honor me in holy reverence before them in the matter of the waters, the Waters of Meribah (Quarreling) at Kadesh in the Wilderness of Zin.”

15-17 Moses responded to God: “Let God, the God of the spirits of everyone living, set a man over this community to lead them, to show the way ahead and bring them back home so God’s community will not be like sheep without a shepherd.”

18-21 God said to Moses, “Take Joshua the son of Nun—the Spirit is in him!—and place your hand on him. Stand him before Eleazar the priest in front of the entire congregation and commission him with everyone watching. Pass your magisterial authority over to him so that the whole congregation of the People of Israel will listen obediently to him. He is to consult with Eleazar the priest who, using the oracle-Urim, will prayerfully advise him in the presence of God. He will command the People of Israel, the entire community, in all their comings and goings.”

22-23 Moses followed God’s orders. He took Joshua and stood him before Eleazar the priest in front of the entire community. He laid his hands on him and commissioned him, following the procedures God had given Moses.

Ang Pulong Sang Dios

Numero 27

Ang mga Anak nga Babayi ni Zelofehad

1Si Zelofehad may mga anak nga babayi nga sila ni Mala, Noa, Hogla, Milca kag Tirza. Si Zelofehad nga ini anak ni Hefer kag apo ni Gilead. Si Gilead anak ni Makir kag apo ni Manase. Si Manase anak ni Jose. Karon, ini nga mga babayi nagkadto sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan kag nagtindog sa atubangan ni Moises, ni Eleazar, sang mga pangulo, kag sang bug-os nga katilingban. Nagsiling ang mga babayi, “Napatay ang amon amay didto sa kamingawan nga wala sing anak nga lalaki. Pero napatay siya indi tungod nga sumulunod siya ni Kora nga nagrebelde sa Ginoo, kundi tungod sa iya kaugalingon nga sala. Ti, dulaon na lang bala ang iya ngalan sa panimalay sang Israel tungod kay wala siya sing anak nga lalaki? Hatagi man kami sang duta pareho sang nabaton sang amon mga paryente.”

Gani ginsugid ni Moises sa Ginoo ang ila ginapangayo, kag nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Husto ang ginasiling sang mga anak nga babayi ni Zelofehad. Kinahanglan nga hatagan mo man sila sang duta kaupod sa mga paryente sang ila amay. Ihatag sa ila ang duta nga para kuntani sa ila amay.

“Kag silingon mo ang mga Israelinhon nga kon mapatay ang isa ka tawo nga wala sing anak nga lalaki, kinahanglan nga ihatag sa iya anak nga babayi ang iya duta. Kon wala siya sing anak nga babayi, ihatag sa iya mga utod nga lalaki. 10 Kon wala pa gid siya sing utod nga lalaki, ihatag ang iya duta sa iya mga tiyo sa amay. 11 Kon ang iya amay wala sing utod nga lalaki, ihatag ang iya duta sa pinakamalapit niya nga paryente, kag ang amo nga paryente ang magapanag-iya sini. Dapat tumanon ini sang mga Israelinhon bilang isa ka legal nga pagsulundan, suno sa ginsugo ko sa imo, Moises.”

Ginpili si Josue sa Pagbulos kay Moises

12 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Magsaka ka sa bukid sang Abarim kag tan-awa didto ang duta nga ginhatag ko sa mga Israelinhon. 13 Pagkatapos mo nga makita ini, mapatay ka pareho sa imo utod nga si Aaron. 14 Kay sang nagrebelde ang katilingban sang Israel sa akon didto sa tuburan sang kamingawan sang Zin, ginlapas ninyo ni Aaron ang akon sugo nga ipakita ang akon pagkabalaan sa katawhan.” (Ini nga tuburan amo ang Meriba Kadesh,[a] sa kamingawan sang Zin.)

15 Nagsiling si Moises sa Ginoo, 16 “O Ginoo, Dios nga ginahalinan sang kabuhi sang tanan nga tawo, kabay pa nga magpili ka sang isa ka tawo nga magpangulo sa sini nga katilingban, 17 sa pagpanguna sa ila sa inaway, agod ang imo katilingban indi mangin pareho sa mga karnero nga wala sing manugbantay.”

18 Gani nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Ipatawag si Josue nga anak ni Nun, nga ginagamhan sang Espiritu, kag itungtong ang imo kamot sa iya ulo sa pag-ordinar sa iya bilang pangulo. 19 Patinduga siya sa atubangan ni Eleazar nga pari kag sa bug-os nga katilingban, kag ipahibalo mo sa ila nga ginpili mo siya nga magbulos sa imo. 20 Ihatag sa iya ang iban mo nga awtoridad agod tumanon siya sang bug-os nga katilingban sang Israel. 21 Kay Eleazar niya mahibaluan ang akon desisyon paagi sa paggamit ni Eleazar sang Urim[b] sa akon presensya. Sa sini nga paagi matuytuyan ni Eleazar si Josue kag ang bug-os nga katilingban sang Israel sa ila nga himuon.”

22 Ginhimo ni Moises ang ginsugo sa iya sang Ginoo. Ginpatawag niya si Josue kag ginpatindog sa atubangan ni Eleazar nga pari kag sang bug-os nga katilingban. 23 Kag suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo, gintungtong niya ang iya mga kamot kay Josue kag ginpahibalo nga si Josue ang magabulos sa iya.

Notas al pie

  1. 27:14 Meriba Kadesh: ukon, Meriba sa Kadesh.
  2. 27:21 Urim: Butang nga ginagamit sa paghibalo sang kabubut-on sang Dios.