The Message

Numbers 17

Aaron’s Staff

11-5 God spoke to Moses: “Speak to the People of Israel. Get staffs from them—twelve staffs in all, one from the leader of each of their ancestral tribes. Write each man’s name on his staff. Start with Aaron; write Aaron’s name on the staff of Levi and then proceed with the rest, a staff for the leader of each ancestral tribe. Now lay them out in the Tent of Meeting in front of The Testimony where I keep appointments with you. What will happen next is this: The staff of the man I choose will sprout. I’m going to put a stop to this endless grumbling by the People of Israel against you.”

6-7 Moses spoke to the People of Israel. Their leaders handed over twelve staffs, one for the leader of each tribe. And Aaron’s staff was one of them. Moses laid out the staffs before God in the Tent of Testimony.

8-9 Moses walked into the Tent of Testimony the next day and saw that Aaron’s staff, the staff of the tribe of Levi, had in fact sprouted—buds, blossoms, and even ripe almonds! Moses brought out all the staffs from God’s presence and presented them to the People of Israel. They took a good look. Each leader took the staff with his name on it.

10 God said to Moses, “Return Aaron’s staff to the front of The Testimony. Keep it there as a sign to rebels. This will put a stop to the grumbling against me and save their lives.”

11 Moses did just as God commanded him.

12-13 The People of Israel said to Moses, “We’re as good as dead. This is our death sentence. Anyone who even gets close to The Dwelling of God is as good as dead. Are we all doomed?”

Ang Pulong Sang Dios

Numero 17

Ang Baston ni Aaron

1Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga ang kada pangulo sang kada tribo maghatag sa imo sang isa ka baston, kag pabutangi ini sang ila tagsa ka ngalan. Dose tanan ka baston. Sa baston sang tribo ni Levi, isulat ang ngalan ni Aaron. Kay kinahanglan may isa ka baston sa kada pangulo sang tribo. Ibutang ini tanan sa Tolda nga Ginapakigkitaan, sa atubangan sang Kahon sang Kasuguan nga sa diin nagapakigkita ako sa inyo ni Aaron. Kag magapanalingsing ang baston sang tawo nga pilion ko nga mag-alagad sa akon bilang pari, kag sa sini nga paagi mag-untat ang pagreklamo sang mga Israelinhon kontra sa inyo ni Aaron.”

Gani ginsilingan ni Moises ang mga Israelinhon, kag ang kada pangulo sang tribo naghatag sa iya sang baston. Dose tanan ka baston, kag isimpon didto ang baston ni Aaron. Ginbutang tanan ni Moises ang mga baston sa presensya sang Ginoo didto sa Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan.

Pagkasunod nga adlaw, nagsulod si Moises sa Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan. Kag nakita niya didto nga ang baston ni Aaron, nga nagarepresentar sang tribo ni Levi, nagpanalingsing, nagpamukol, nagpamulak, kag nagpamunga pa sang luto nga mga almendro. Dayon ginpaguwa ni Moises ang tanan nga baston kag ginpakita sa tanan nga Israelinhon. Gintan-aw nila ini, kag ang kada pangulo sang tribo nagkuha sang iya baston.

10 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Ibalik ang baston ni Aaron sa atubangan sang Kahon sang Kasuguan agod mangin paandam ini sa mga rebelde nga magakalamatay sila kon indi sila mag-untat sa pagreklamo kontra sa akon.” 11 Gintuman ni Moises ang ginsugo sa iya sang Ginoo.

12 Nagsiling ang mga Israelinhon kay Moises, “Mapatay na kami sini tanan! 13 Kay bisan magpalapit lang ang isa ka tawo sa Tolda sang Ginoo mapatay. Ti, mapatay na kami sini tanan!”