The Message

Numbers 1

Census in the Wilderness of Sinai

11-5 God spoke to Moses in the Wilderness of Sinai at the Tent of Meeting on the first day of the second month in the second year after they had left Egypt. He said, “Number the congregation of the People of Israel by clans and families, writing down the names of every male. You and Aaron are to register, company by company, every man who is twenty years and older who is able to fight in the army. Pick one man from each tribe who is head of his family to help you. These are the names of the men who will help you:

from Reuben: Elizur son of Shedeur

from Simeon: Shelumiel son of Zurishaddai

from Judah: Nahshon son of Amminadab

from Issachar: Nethanel son of Zuar

from Zebulun: Eliab son of Helon

10 from the sons of Joseph,
    from Ephraim: Elishama son of Ammihud
    from Manasseh: Gamaliel son of Pedahzur

11 from Benjamin: Abidan son of Gideoni

12 from Dan: Ahiezer son of Ammishaddai

13 from Asher: Pagiel son of Ocran

14 from Gad: Eliasaph son of Deuel

15 from Naphtali: Ahira son of Enan.”

16 These were the men chosen from the congregation, leaders of their ancestral tribes, heads of Israel’s military divisions.

17-19 Moses and Aaron took these men who had been named to help and gathered the whole congregation together on the first day of the second month. The people registered themselves in their tribes according to their ancestral families, putting down the names of those who were twenty years old and older, just as God commanded Moses. He numbered them in the Wilderness of Sinai.

20-21 The line of Reuben, Israel’s firstborn: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by tribes according to their ancestral families. The tribe of Reuben numbered 46,500.

22-23 The line of Simeon: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Simeon numbered 59,300.

24-25 The line of Gad: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Gad numbered 45,650.

26-27 The line of Judah: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Judah numbered 74,600.

28-29 The line of Issachar: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Issachar numbered 54,400.

30-31 The line of Zebulun: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Zebulun numbered 57,400.

32-33 The line of Joseph: From son Ephraim the men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Ephraim numbered 40,500.

34-35 And from son Manasseh the men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Manasseh numbered 32,200.

36-37 The line of Benjamin: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Benjamin numbered 35,400.

38-39 The line of Dan: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Dan numbered 62,700.

40-41 The line of Asher: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Asher numbered 41,500.

42-43 The line of Naphtali: The men were counted off head by head, every male twenty years and older who was able to fight in the army, registered by clans and families. The tribe of Naphtali numbered 53,400.

44-46 These are the numbers of those registered by Moses and Aaron, registered with the help of the leaders of Israel, twelve men, each representing his ancestral family. The sum total of the People of Israel twenty years old and over who were able to fight in the army, counted by ancestral family, was 603,550.

47-51 The Levites, however, were not counted by their ancestral family along with the others. God had told Moses, “The tribe of Levi is an exception: Don’t register them. Don’t count the tribe of Levi; don’t include them in the general census of the People of Israel. Instead, appoint the Levites to be in charge of The Dwelling of The Testimony—over all its furnishings and everything connected with it. Their job is to carry The Dwelling and all its furnishings, maintain it, and camp around it. When it’s time to move The Dwelling, the Levites will take it down, and when it’s time to set it up, the Levites will do it. Anyone else who even goes near it will be put to death.

52-53 “The rest of the People of Israel will set up their tents in companies, every man in his own camp under its own flag. But the Levites will set up camp around The Dwelling of The Testimony so that wrath will not fall on the community of Israel. The Levites are responsible for the security of The Dwelling of The Testimony.”

54 The People of Israel did everything that God commanded Moses. They did it all.

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 1

Primul recensământ al lui Israel

1Domnul i-a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în Cortul Întâlnirii, în prima zi a celei de-a doua luni, în al doilea an după ce au ieşit din ţara Egiptului. El i-a zis: „Faceţi numărătoarea întregii adunări a israeliţilor, după clanurile[a] şi familiile lor[b], înscriind pe fiecare bărbat în parte după numele său, pe toţi aceia din Israel de la douăzeci de ani în sus, care sunt în stare să meargă la război. Tu şi Aaron să-i număraţi potrivit oştirilor lor. Să fie cu voi câte un bărbat din fiecare seminţie, fiecare – căpetenia familiei lui. Acestea sunt numele bărbaţilor care vor trebui să fie împreună cu voi:

din Ruben: Eliţur, fiul lui Şedeur,

din Simeon: Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;

din Iuda: Nahşon, fiul lui Aminadab;

din Isahar: Netanel, fiul lui Ţuar;

din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10 din fiii lui Iosif –

din Efraim: Elişama, fiul lui Amihud;

din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahţur;

11 din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghidoni;

12 din Dan: Ahiezer, fiul lui Amişadai;

13 din Aşer: Paghiel, fiul lui Ocran;

14 din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel[c];

15 din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.“

16 Aceştia au fost cei aleşi din adunare, conducătorii seminţiilor strămoşilor lor, căpeteniile miilor lui Israel.

17 Moise şi Aaron i-au luat pe aceşti bărbaţi, care au fost desemnaţi 18 şi, în prima zi a celei de-a doua luni, au convocat întreaga adunare. Poporul[d] s-a înscris pe clanuri şi familii, înscriind numele celor de la douăzeci de ani în sus, pe fiecare în parte, 19 aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise. Aşa i-a numărat el în pustia Sinai.

20 Urmaşii fiilor lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 21 cei număraţi din seminţia lui Ruben – au fost patruzeci şi şase de mii cinci sute.

22 Urmaşii fiilor lui Simeon, după clanurile şi familiile lor, toţi aceia care au fost înscrişi după numele fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 23 cei număraţi din seminţia lui Simeon – au fost cincizeci şi nouă de mii trei sute.

24 Urmaşii fiilor lui Gad, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 25 cei număraţi din seminţia lui Gad – au fost patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.

26 Urmaşii fiilor lui Iuda, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 27 cei număraţi din seminţia lui Iuda – au fost şaptezeci şi patru de mii şase sute.

28 Urmaşii fiilor lui Isahar, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 29 cei număraţi din seminţia lui Isahar – au fost cincizeci şi patru de mii patru sute.

30 Urmaşii fiilor lui Zabulon, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 31 cei număraţi din seminţia lui Zabulon – au fost cincizeci şi şapte de mii patru sute.

32 Fiii lui Iosif, mai exact urmaşii fiilor lui Efraim, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 33 cei număraţi din seminţia lui Efraim – au fost patruzeci de mii cinci sute.

34 Urmaşii fiilor lui Manase, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 35 cei număraţi din seminţia lui Manase – au fost treizeci şi două de mii două sute.

36 Urmaşii fiilor lui Beniamin, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 37 cei număraţi din seminţia lui Beniamin – au fost treizeci şi cinci de mii patru sute.

38 Urmaşii fiilor lui Dan, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 39 cei număraţi din seminţia lui Dan – au fost şaizeci şi două de mii şapte sute.

40 Urmaşii fiilor lui Aşer, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 41 cei număraţi din seminţia lui Aşer – au fost patruzeci şi unu de mii cinci sute.

42 Urmaşii fiilor lui Neftali, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 43 cei număraţi din seminţia lui Neftali – au fost cincizeci şi trei de mii patru sute.

44 Aceştia sunt cei care au fost număraţi, pe care Moise şi Aaron i-au numărat cu ajutorul conducătorilor lui Israel, cei doisprezece oameni, fiecare reprezentând propria lui familie. 45 Deci toţi israeliţii care au fost număraţi după familiile lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia din Israel, care erau în stare să meargă la război, 46 toţi cei ieşiţi la numărătoare au fost şase sute trei mii cinci sute cincizeci. 47 Leviţii, după seminţia strămoşilor lor, n-au fost număraţi împreună cu ei.

Deosebirea leviţilor

48 Domnul îi zisese lui Moise: 49 „Să nu numeri seminţia lui Levi şi să nu îi ţii socoteala în mijlocul celorlalţi israeliţi; 50 dă în grija leviţilor Tabernaculul Mărturiei[e], toate uneltele lui şi tot ce ţine de el; ei trebuie să poarte Tabernaculul şi toate uneltele lui, să aibă grijă de el şi să-şi facă tabăra în jurul lui. 51 Când Tabernaculul urmează să fie mutat, leviţii trebuie să-l strângă, iar când Tabernaculul urmează să fie întins, leviţii să-l înalţe. Străinul[f] care se va apropia să fie omorât. 52 Ceilalţi israeliţi să se aşeze fiecare în tabăra lui, fiecare bărbat sub steagul său, potrivit oştirilor lor. 53 Dar leviţii să-şi facă tabăra în jurul Tabernaculului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia Mea împotriva adunării israeliţilor; leviţii să aibă în pază Tabernaculul Mărturiei.“

54 Israeliţii au făcut întocmai; ei au făcut aşa cum Domnul i-a poruncit lui Moise.

Notas al pie

  1. Numeri 1:2 Clanul era o entitate alcătuită din mai multe familii; peste tot în capitol
  2. Numeri 1:2 Lit.: după casele părinţilor (strămoşilor) lor; peste tot în capitol
  3. Numeri 1:14 Sau: Reuel (vezi 2:14)
  4. Numeri 1:18 TM: Ei
  5. Numeri 1:50 Mărturia se referă la Tablele Legii pe care erau inscripţionate Cele Zece Porunci; peste tot în carte
  6. Numeri 1:51 Sau: Oricine altcineva, străin având aici sensul de profan