The Message

Matthew 1

1The family tree of Jesus Christ, David’s son, Abraham’s son:

2-6 Abraham had Isaac,
Isaac had Jacob,
Jacob had Judah and his brothers,
Judah had Perez and Zerah (the mother was Tamar),
Perez had Hezron,
Hezron had Aram,
Aram had Amminadab,
Amminadab had Nahshon,
Nahshon had Salmon,
Salmon had Boaz (his mother was Rahab),
Boaz had Obed (Ruth was the mother),
Obed had Jesse,
Jesse had David,
    and David became king.

6-11 David had Solomon (Uriah’s wife was the mother),
Solomon had Rehoboam,
Rehoboam had Abijah,
Abijah had Asa,
Asa had Jehoshaphat,
Jehoshaphat had Joram,
Joram had Uzziah,
Uzziah had Jotham,
Jotham had Ahaz,
Ahaz had Hezekiah,
Hezekiah had Manasseh,
Manasseh had Amon,
Amon had Josiah,
Josiah had Jehoiachin and his brothers,
    and then the people were taken into the Babylonian exile.

12-16 When the Babylonian exile ended,

Jeconiah had Shealtiel,
Shealtiel had Zerubbabel,
Zerubbabel had Abiud,
Abiud had Eliakim,
Eliakim had Azor,
Azor had Zadok,
Zadok had Achim,
Achim had Eliud,
Eliud had Eleazar,
Eleazar had Matthan,
Matthan had Jacob,
Jacob had Joseph, Mary’s husband,
    the Mary who gave birth to Jesus,
    the Jesus who was called Christ.

17 There were fourteen generations from Abraham to David,
    another fourteen from David to the Babylonian exile,
    and yet another fourteen from the Babylonian exile to Christ.

The Birth of Jesus

18-19 The birth of Jesus took place like this. His mother, Mary, was engaged to be married to Joseph. Before they came to the marriage bed, Joseph discovered she was pregnant. (It was by the Holy Spirit, but he didn’t know that.) Joseph, chagrined but noble, determined to take care of things quietly so Mary would not be disgraced.

20-23 While he was trying to figure a way out, he had a dream. God’s angel spoke in the dream: “Joseph, son of David, don’t hesitate to get married. Mary’s pregnancy is Spirit-conceived. God’s Holy Spirit has made her pregnant. She will bring a son to birth, and when she does, you, Joseph, will name him Jesus—‘God saves’—because he will save his people from their sins.” This would bring the prophet’s embryonic sermon to full term:

Watch for this—a virgin will get pregnant and bear a son;
They will name him Immanuel (Hebrew for “God is with us”).

24-25 Then Joseph woke up. He did exactly what God’s angel commanded in the dream: He married Mary. But he did not consummate the marriage until she had the baby. He named the baby Jesus.

Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn

Matiu 1

Àkọsílẹ̀ ìwé ìran Jesu Kristi

1Ìwé ìran Jesu Kristi, ẹni tí í ṣe ọmọ Dafidi, ọmọ Abrahamu:

Abrahamu ni baba Isaaki;

Isaaki ni baba Jakọbu;

Jakọbu ni baba Juda àti àwọn arákùnrin rẹ̀,

Juda ni baba Peresi àti Sera,

Tamari sì ni ìyá rẹ̀,

Peresi ni baba Hesroni:

Hesroni ni baba Ramu;

Ramu ni baba Amminadabu;

Amminadabu ni baba Nahiṣoni;

Nahiṣoni ni baba Salmoni;

Salmoni ni baba Boasi, Rahabu sí ni ìyá rẹ̀;

Boasi ni baba Obedi, Rutu sí ni ìyá rẹ̀;

Obedi sì ni baba Jese;

Jese ni baba Dafidi ọba.

Dafidi ni baba Solomoni, ẹni tí ìyá rẹ̀ jẹ́ aya Uriah tẹ́lẹ̀ rí.

Solomoni ni baba Rehoboamu,

Rehoboamu ni baba Abijah,

Abijah ni baba Asa,

Asa ni baba Jehoṣafati;

Jehoṣafati ni baba Jehoramu;

Jehoramu ni baba Ussiah;

Ussiah ni baba Jotamu;

Jotamu ni baba Ahaṣi;

Ahaṣi ni baba Hesekiah;

10 Hesekiah ni baba Manase;

Manase ni baba Amoni;

Amoni ni baba Josiah;

11 Josiah sì ni baba Jekoniah àti àwọn arákùnrin rẹ̀ ní àkókò ìkólọ sí Babeli.

12 Lẹ́yìn ìkólọ sí Babeli:

Jekoniah ni baba Ṣealitieli;

Ṣealitieli ni baba Serubbabeli;

13 Serubbabeli ni baba Abihudi;

Abihudi ni baba Eliakimu;

Eliakimu ni baba Asori;

14 Asori ni baba Sadoku;

Sadoku ni baba Akimu;

Akimu ni baba Elihudi;

15 Elihudi ni baba Eleasari;

Eleasari ni baba Mattani;

Mattani ni baba Jakọbu;

16 Jakọbu ni baba Josẹfu, ẹni tí ń ṣe ọkọ Maria, ìyá Jesu, ẹni tí í ṣe Kristi.

17 Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wọ́n jẹ́ ìran mẹ́rìnlá láti orí Abrahamu dé orí Dafidi, ìran mẹ́rìnlá á láti orí Dafidi títí dé ìkólọ sí Babeli, àti ìran mẹ́rìnlá láti ìkólọ títí dé orí Kristi.

Ìtàn ibí Jesu Kristi

18 Bí a ṣe bí Jesu Kristi nìyìí: Ní àkókò ti àdéhùn ìgbéyàwó ti parí láàrín Maria ìyá rẹ̀ àti Josẹfu, ṣùgbọ́n kí wọn tó pàdé, a rí i ó lóyún láti ọwọ́ Ẹ̀mí Mímọ́. 19 Nítorí Josẹfu ọkọ rẹ̀ tí í ṣe olóòtítọ́ ènìyàn kò fẹ́ dójútì í ní gbangba, ó ní èrò láti kọ̀ ọ́ sílẹ̀ ní ìkọ̀kọ̀.

20 Ṣùgbọ́n nígbà tí ó ro èrò yìí tán, angẹli Olúwa yọ sí i ní ojú àlá, ó wí pé, “Josẹfu, ọmọ Dafidi, má fòyà láti fi Maria ṣe aya rẹ, nítorí oyún tí ó wà nínú rẹ̀ láti ọwọ́ Ẹ̀mí Mímọ́ ni. 21 Òun yóò sì bí ọmọkùnrin, ìwọ yóò sì pe orúkọ rẹ̀ ní Jesu, nítorí òun ni yóò gba àwọn ènìyàn rẹ̀ là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn.”

22 Gbogbo nǹkan wọ̀nyí sì ṣẹ láti mú ọ̀rọ̀ Olúwa ṣẹ èyí tí a sọ láti ẹnu wòlíì rẹ̀ wá pé: 23 “Wúńdíá kan yóò lóyún, yóò sì bí ọmọkùnrin kan, yóò sì pe orúkọ rẹ̀ ní Emmanueli,” èyí tí ó túmọ̀ sí, “Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa.”

24 Nígbà tí Josẹfu jí lójú oorun rẹ̀, òun ṣe gẹ́gẹ́ bí angẹli Olúwa ti pàṣẹ fún un. Ó mú Maria wá sílé rẹ̀ ní aya. 25 Ṣùgbọ́n òun kò mọ̀ ọ́n títí tí ó fi bí ọmọkùnrin, òun sì sọ orúkọ rẹ̀ ní Jesu.