The Message

Malachi 1

No More of This So-Called Worship!

1A Message. God’s Word to Israel through Malachi:

2-3 God said, “I love you.”

You replied, “Really? How have you loved us?”

“Look at history” (this is God’s answer). “Look at how differently I’ve treated you, Jacob, from Esau: I loved Jacob and hated Esau. I reduced pretentious Esau to a molehill, turned his whole country into a ghost town.”

When Edom (Esau) said, “We’ve been knocked down, but we’ll get up and start over, good as new,” God-of-the-Angel-Armies said, “Just try it and see how far you get. When I knock you down, you stay down. People will take one look at you and say, ‘Land of Evil!’ and ‘the God-cursed tribe!’

“Yes, take a good look. Then you’ll see how faithfully I’ve loved you and you’ll want even more, saying, ‘May God be even greater, beyond the borders of Israel!’

“Isn’t it true that a son honors his father and a worker his master? So if I’m your Father, where’s the honor? If I’m your Master, where’s the respect?” God-of-the-Angel-Armies is calling you on the carpet: “You priests despise me!

“You say, ‘Not so! How do we despise you?’

“By your shoddy, sloppy, defiling worship.

“You ask, ‘What do you mean, “defiling”? What’s defiling about it?’

7-8 “When you say, ‘The altar of God is not important anymore; worship of God is no longer a priority,’ that’s defiling. And when you offer worthless animals for sacrifices in worship, animals that you’re trying to get rid of—blind and sick and crippled animals—isn’t that defiling? Try a trick like that with your banker or your senator—how far do you think it will get you?” God-of-the-Angel-Armies asks you.

“Get on your knees and pray that I will be gracious to you. You priests have gotten everyone in trouble. With this kind of conduct, do you think I’ll pay attention to you?” God-of-the-Angel-Armies asks you.

10 “Why doesn’t one of you just shut the Temple doors and lock them? Then none of you can get in and play at religion with this silly, empty-headed worship. I am not pleased. The God-of-the-Angel-Armies is not pleased. And I don’t want any more of this so-called worship!

Offering God Something Hand-Me-Down, Broken, or Useless

11 “I am honored all over the world. And there are people who know how to worship me all over the world, who honor me by bringing their best to me. They’re saying it everywhere: ‘God is greater, this God-of-the-Angel-Armies.’

12-13 “All except you. Instead of honoring me, you profane me. You profane me when you say, ‘Worship is not important, and what we bring to worship is of no account,’ and when you say, ‘I’m bored—this doesn’t do anything for me.’ You act so superior, sticking your noses in the air—act superior to me, God-of-the-Angel-Armies! And when you do offer something to me, it’s a hand-me-down, or broken, or useless. Do you think I’m going to accept it? This is God speaking to you!

14 “A curse on the person who makes a big show of doing something great for me—an expensive sacrifice, say—and then at the last minute brings in something puny and worthless! I’m a great king, God-of-the-Angel-Armies, honored far and wide, and I’ll not put up with it!”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Malaki 1

1Uthenga: Mawu a Yehova kwa Israeli kudzera mwa Malaki.

Ndamukonda Yakobo, Ndamuda Esau

Yehova akuti, “Ine ndakukondani. Koma inu mukufunsa kuti, ‘Kodi mwatikonda motani?’ ”

Yehova akuti, “Kodi Esau sanali mʼbale wake wa Yakobo? Komatu Ine ndinakonda Yakobo, koma ndinamuda Esau, ndipo dziko lake lamapiri ndalisandutsa chipululu ndipo cholowa chake ndasiyira ankhandwe a mʼchipululu.”

Mwina Edomu nʼkunena kuti, “Ngakhale taphwanyidwa, tidzamanganso mʼmabwinja.”

Koma Yehova Wamphamvuzonse akuti, “Iwo angathe kumanganso, koma Ine ndidzazigwetsanso. Iwo adzatchedwa dziko loyipa, la anthu amene Yehova wayipidwa nawo mpaka muyaya. Inu mudzaziona zimenezi ndi maso anu ndipo mudzati, ‘Yehova ndi Wamkulu, ukulu wake umafika ngakhale kunja kwa malire a Israeli!’

Nsembe Zosayenera

“Mwana amalemekeza abambo ake, ndipo wantchito amaopa abwana ake. Ngati Ine ndine abambo anu, ulemu wanga uli kuti? Ngati ndine mbuye wanu, nanga kundiopa kuli kuti?” Akutero Yehova Wamphamvuzonse.

“Ndinu, inu ansembe, amene mumanyoza dzina langa.

“Komatu mukufunsa kuti, ‘Kodi timanyoza dzina lanu bwanji?’

“Inu mwanyoza dzina langa popereka chakudya chodetsedwa pa guwa langa lansembe.

“Komatu mukufunsa kuti, ‘Kodi ife takunyozani bwanji?’

“Mwandinyoza ponena kuti tebulo la Yehova ndi lonyozeka. Mukamapereka nsembe nyama zosaona, kodi sicholakwa? Mukamapereka nsembe nyama zachilema kapena zodwala, kodi sicholakwa? Kayeseni kuzipereka kwa bwanamkubwa wanu! Kodi akasangalatsidwa nanu? Kodi akazilandira? Akutero Yehova Wamphamvuzonse.

“Tsopano tayesani kupempha Mulungu kuti akuchitireni chifundo. Kodi ndi zopereka zotere mʼmanja mwanu, Iye angakulandireni?” Akutero Yehova Wamphamvuzonse.

10 “Ndikulakalaka mmodzi wa inu akanatseka zitseko za Nyumba ya Mulungu, kuti musayatsemo moto pachabe pa guwa langa lansembe! Ine sindikukondwera nanu,” akutero Yehova Wamphamvuzonse, “ndipo Ine sindidzalandira zopereka za mʼmanja mwanu. 11 Dzina langa lidzalemekezedwa pakati pa mitundu ya anthu, kuchokera kummawa mpaka kumadzulo. Mʼmalo monse adzapereka nsembe zofukiza ndi zopereka zangwiro mʼdzina langa, chifukwa dzina langa lidzakhala lalikulu pakati pa mitundu ya anthu,” akutero Yehova Wamphamvuzonse.

12 “Koma inu mumalinyoza ponena kuti tebulo la Ambuye, ‘ndi lodetsedwa,’ ndipo chakudya chake, ‘nʼchonyozeka!’ 13 Ndipo inu mumati, ‘Ndi zotopetsa zimenezi!’ Ndipo mumandinyogodola Ine,” akutero Yehova Wamphamvuzonse.

“Pamene inu mubweretsa nyama zakuba, zolumala kapena zodwala ndi kupereka nsembe, kodi Ine ndizilandire kuchokera mʼmanja mwanu?” Akutero Yehova. 14 “Atembereredwe munthu wachinyengo amene ali ndi nyama yayimuna yabwino mʼgulu la ziweto zake ndipo analumbira kuyipereka, koma mʼmalo mwake nʼkupereka nsembe kwa Ambuye nyama yosayenera. Yehova Wamphamvuzonse akuti, ‘Pakuti ndine mfumu yayikulu, dzina langa liyenera kuopedwa pakati pa anthu a mitundu yonse.’ ”