The Message

Luke 13

Unless You Turn to God

11-5 About that time some people came up and told him about the Galileans Pilate had killed while they were at worship, mixing their blood with the blood of the sacrifices on the altar. Jesus responded, “Do you think those murdered Galileans were worse sinners than all other Galileans? Not at all. Unless you turn to God, you, too, will die. And those eighteen in Jerusalem the other day, the ones crushed and killed when the Tower of Siloam collapsed and fell on them, do you think they were worse citizens than all other Jerusalemites? Not at all. Unless you turn to God, you, too, will die.”

6-7 Then he told them a story: “A man had an apple tree planted in his front yard. He came to it expecting to find apples, but there weren’t any. He said to his gardener, ‘What’s going on here? For three years now I’ve come to this tree expecting apples and not one apple have I found. Chop it down! Why waste good ground with it any longer?’

8-9 “The gardener said, ‘Let’s give it another year. I’ll dig around it and fertilize, and maybe it will produce next year; if it doesn’t, then chop it down.’”

Healing on the Sabbath

10-13 He was teaching in one of the meeting places on the Sabbath. There was a woman present, so twisted and bent over with arthritis that she couldn’t even look up. She had been afflicted with this for eighteen years. When Jesus saw her, he called her over. “Woman, you’re free!” He laid hands on her and suddenly she was standing straight and tall, giving glory to God.

14 The meeting-place president, furious because Jesus had healed on the Sabbath, said to the congregation, “Six days have been defined as work days. Come on one of the six if you want to be healed, but not on the seventh, the Sabbath.”

15-16 But Jesus shot back, “You frauds! Each Sabbath every one of you regularly unties your cow or donkey from its stall, leads it out for water, and thinks nothing of it. So why isn’t it all right for me to untie this daughter of Abraham and lead her from the stall where Satan has had her tied these eighteen years?”

17 When he put it that way, his critics were left looking quite silly and red-faced. The congregation was delighted and cheered him on.

The Way to God

18-19 Then he said, “How can I picture God’s kingdom for you? What kind of story can I use? It’s like a pine nut that a man plants in his front yard. It grows into a huge pine tree with thick branches, and eagles build nests in it.”

20-21 He tried again. “How can I picture God’s kingdom? It’s like yeast that a woman works into enough dough for three loaves of bread—and waits while the dough rises.”

22 He went on teaching from town to village, village to town, but keeping on a steady course toward Jerusalem.

23-25 A bystander said, “Master, will only a few be saved?”

He said, “Whether few or many is none of your business. Put your mind on your life with God. The way to life—to God!—is vigorous and requires your total attention. A lot of you are going to assume that you’ll sit down to God’s salvation banquet just because you’ve been hanging around the neighborhood all your lives. Well, one day you’re going to be banging on the door, wanting to get in, but you’ll find the door locked and the Master saying, ‘Sorry, you’re not on my guest list.’

26-27 “You’ll protest, ‘But we’ve known you all our lives!’ only to be interrupted with his abrupt, ‘Your kind of knowing can hardly be called knowing. You don’t know the first thing about me.’

28-30 “That’s when you’ll find yourselves out in the cold, strangers to grace. You’ll watch Abraham, Isaac, Jacob, and all the prophets march into God’s kingdom. You’ll watch outsiders stream in from east, west, north, and south and sit down at the table of God’s kingdom. And all the time you’ll be outside looking in—and wondering what happened. This is the Great Reversal: the last in line put at the head of the line, and the so-called first ending up last.”

31 Just then some Pharisees came up and said, “Run for your life! Herod’s on the hunt. He’s out to kill you!”

32-35 Jesus said, “Tell that fox that I’ve no time for him right now. Today and tomorrow I’m busy clearing out the demons and healing the sick; the third day I’m wrapping things up. Besides, it’s not proper for a prophet to come to a bad end outside Jerusalem.

Jerusalem, Jerusalem, killer of prophets,
        abuser of the messengers of God!
How often I’ve longed to gather your children,
        gather your children like a hen,
Her brood safe under her wings—
        but you refused and turned away!
And now it’s too late: You won’t see me again
        until the day you say,
    ‘Blessed is he
    who comes in
    the name of God.’”

Ang Pulong Sa Dios

Lucas 13

Paghinulsol Kamo Karon

1May mga tawo didto nga mibalita kang Jesus mahitungod sa mga taga-Galilea nga gipapatay ni Pilato sa dihang naghalad sila ug mga hayop. Miingon si Jesus kanila, “Tingali naghunahuna kamo nga nahitabo kadto kanila tungod kay mas makasasala sila kaysa uban nga mga taga-Galilea. Apan dili kana mao! Hinuon sultihan ko kamo nga kon dili kamo maghinulsol ug motalikod sa inyong mga sala, kamong tanan mangamatay usab. Unya kadtong 18 ka mga tawo nga natumpagan sa tore sa Siloam ug nangamatay, tingali naghunahuna usab kamo nga sila ang pinakadaotan sa tanang taga-Jerusalem. Apan dili kana mao! Hinuon sultihan ko kamo nga kon dili kamo maghinulsol ug motalikod sa inyong mga sala, kamong tanan mangamatay usab.”

Ang Kahoy nga Wala Mamunga

Unya gisultihan sila ni Jesus sa usa ka sambingay, “May usa ka tawo nga may gitanom nga higera sa iyang uma. Giadto niya kini nga tanom ug gitan-aw kon may bunga na ba, apan wala gayod siyay nakita nga bunga. Busa gisultihan niya ang nag-atiman sa iyang uma, ‘Tulo na ka tuig ang akong pagbalik-balik dinhi aron sa pagtan-aw kon may bunga na ang higera, apan wala gayod makapamunga. Maayo pa nga putlon mo na lang kana. Kay gikuha lang niya ang katambok sa yuta.’ Apan miingon ang nag-atiman, ‘Sir, pasagdan lang una nato sulod niining tuiga tungod kay kalotan ko ang iyang palibot ug abunohan. Basin pa ug mamunga kini sa sunod nga tuig. Apan kon dili pa gayod putlon na nato.’”

Giayo ni Jesus ang Babaye nga Buktot

10 Usa ka Adlaw nga Igpapahulay miadto si Jesus sa simbahan sa mga Judio ug nagtudlo. 11 May babaye didto nga nabuktot tungod sa daotang espiritu. Sulod sa 18 ka tuig dili siya makatuyhad. 12 Sa dihang nakita siya ni Jesus, gitawag niya kini ug gisultihan, “Manang, maayo ka na sa imong sakit.” 13 Unya gipandong niya ang iyang mga kamot sa babaye, ug diha-diha natul-id ang likod niini ug midayeg kini sa Dios. 14 Apan nasuko ang tigdumala sa simbahan, tungod kay nang-ayo si Jesus sa Adlaw nga Igpapahulay. Miingon siya sa mga tawo, “Sa usa ka semana may unom ka adlaw sa pagtrabaho. Sulod nianang mga adlawa anhi kamo dinhi aron magpaayo, apan dili sa Adlaw nga Igpapahulay.” 15 Mitubag ang Ginoo kaniya, “Mga tigpakaaron-ingnon! Kon may baka o kabayo kamo, hubaran ninyo kini ug guyoron ngadto sa imnanan bisan pa kon Adlaw nga Igpapahulay. 16 Kon himuon ninyo kana sa hayop, nganong dili ko man himuon ang maayo alang niining babaye nga usa usab sa mga kaliwat ni Abraham? Gigapos siya ni Satanas sulod sa 18 ka tuig, busa kinahanglan nga makalingkawas siya sa gahom ni Satanas bisan pa kon Adlaw nga Igpapahulay.” 17 Tungod sa tubag ni Jesus naulawan ang mga mikontra kaniya. Sa laing bahin, nalipay gayod ang mga tawo tungod sa iyang gipanghimo nga kahibulongan.

Ang Sambingay Mahitungod sa Binhi sa Mustasa

18 Mipadayon pa gayod si Jesus sa pag-ingon, “Sa unsa ko ba ikatandi ang paghari sa Dios? 19 Ang paghari sa Dios sama sa binhi sa mustasa[a] nga gipugas sa usa ka tawo sa iyang uma.[b] Mitubo kini ug mitaas nga morag kahoy, ug gisalagan sa mga langgam ang iyang mga sanga.”

Ang Sambingay Mahitungod sa Patubo sa Pan

20 Nagsulti pag-usab si Jesus mahitungod sa paghari sa Dios. Miingon siya, “Sa unsa ko man ikatandi ang paghari sa Dios? 21 Sama kini sa patubo nga gisagol diha sa usa ka planggana nga harina niadtong usa ka babaye aron iyang masahon, ug mitubo ang tibuok nga minasa.”

Ang Masigpit nga Pultahan

22 Samtang nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, nanudlo siya didto sa mga baryo ug sa mga lungsod nga iyang giagian. 23 Unya, may nangutana kaniya, “Ginoo, gamay lang ba ang maluwas?” Gitubag sila ni Jesus, 24 “Paningkamot gayod kamo sa pagsulod sa masigpit nga pultahan, tungod kay ang tinuod, daghan unta ang gustong mosulod, apan dili sila makasulod. 25 Kon makapanirado na ang tagbalay magtindog na lang unya kamo sa gawas ug manuktok ug moingon, ‘Sir, pasudla kami.’ Apan tubagon niya kamo, ‘Wala ako makaila kaninyo.’ 26 Unya moingon kamo, ‘Dili ba nga nagkauban man kita sa pagpangaon, ug nagtudlo ka pa gani didto sa mga kadalanan sa among lungsod?’ 27 Apan motubag siya kaninyo, ‘Wala gayod ako makaila kaninyo. Palayo kamo kanako, kamong mga daotan!’ 28 Unya kon makita ninyo si Abraham, Isaac, Jacob ug ang tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios, manghilak kamo ug magkagot ang inyong mga ngipon tungod kay kamo wala pasudla. 29 Ug makita ninyo ang mga dili Judio nga gikan sa tanang bahin sa kalibotan nga manglingkod ug mangaon didto sa gingharian sa Dios. 30 May mga tawo nga labing ubos karon, apan sa kaulahian mahimong dungganon. Ug may mga dungganon karon, apan sa kaulahian mahimong labing ubos.”

Ang Paghigugma ni Jesus sa mga Taga-Jerusalem

31 Niadtong panahona may mga Pariseo nga miduol kang Jesus ug miingon, “kinahanglan nga mopahawa ka na dinhi tungod kay gusto ni Herodes nga patyon ka.” 32 Apan gitubag sila ni Jesus, “Lakaw, sultihi ninyo kanang limbongan nga Herodes nga nang-abog ako sa mga daotang espiritu ug nang-ayo sa mga masakiton karon hangtod ugma, ug sa ikatulo nga adlaw mahuman ko na ang akong trabaho. 33 Kinahanglan gayod nga magpadayon ako sa akong paglakaw karon, ugma, ug sa sunod nga adlaw, kay dili angay nga patyon ang propeta sa ubang lugar kondili sa Jerusalem lang.

34 “Kamo nga mga taga-Jerusalem, ngano man nga gibato ninyo ug gipamatay ang mga propeta sa Dios nga gipadala diha kaninyo? Dugay na akong nagtinguha nga tigomon kamo ug atimanon, sama sa himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako, apan dili ninyo kini gusto. 35 Karon, bahala na kamo sa inyong kaugalingon. Dili na gayod ninyo ako makita hangtod nga moingon kamo, ‘Gipanalanginan sa Ginoo ang iyang pinadala.’”[c]

Notas al pie

  1. Lucas 13:19 mustasa: kini nga matang sa mustasa taas kaayo.
  2. Lucas 13:19 uma: Sa ubang Binisaya, hardin o tanaman.
  3. Lucas 13:35 Tan-awa usab ang Salmo 118:26.