The Message

Leviticus 1

Whole-Burnt-Offering

11-2 God called Moses and spoke to him from the Tent of Meeting: “Speak to the People of Israel. Tell them, When anyone presents an offering to God, present an animal from either the herd or the flock.

3-9 “If the offering is a Whole-Burnt-Offering from the herd, present a male without a defect at the entrance to the Tent of Meeting that it may be accepted by God. Lay your hand on the head of the Whole-Burnt-Offering so that it may be accepted on your behalf to make atonement for you. Slaughter the bull in God’s presence. Aaron’s sons, the priests, will make an offering of the blood by splashing it against all sides of the Altar that stands at the entrance to the Tent of Meeting. Next, skin the Whole-Burnt-Offering and cut it up. Aaron’s sons, the priests, will prepare a fire on the Altar, carefully laying out the wood, and then arrange the body parts, including the head and the suet, on the wood prepared for the fire on the Altar. Scrub the entrails and legs clean. The priest will burn it all on the Altar: a Whole-Burnt-Offering, a Fire-Gift, a pleasing fragrance to God.

10-13 “If the Whole-Burnt-Offering comes from the flock, whether sheep or goat, present a male without defect. Slaughter it on the north side of the Altar in God’s presence. The sons of Aaron, the priests, will throw the blood against all sides of the Altar. Cut it up and the priest will arrange the pieces, including the head and the suet, on the wood prepared for burning on the Altar. Scrub the entrails and legs clean. The priest will offer it all, burning it on the Altar: a Whole-Burnt-Offering, a Fire-Gift, a pleasing fragrance to God.

14-17 “If a bird is presented to God for the Whole-Burnt-Offering it can be either a dove or a pigeon. The priest will bring it to the Altar, wring off its head, and burn it on the Altar. But he will first drain the blood on the side of the Altar, remove the gizzard and its contents, and throw them on the east side of the Altar where the ashes are piled. Then rip it open by its wings but leave it in one piece and burn it on the Altar on the wood prepared for the fire: a Whole-Burnt-Offering, a Fire-Gift, a pleasing fragrance to God.”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Levitiko 1

Nsembe Zopsereza

126 Yehova anayitana Mose mu tenti ya msonkhano. Iye anati, “Aliyense wa inu ngati abwera ndi nsembe kwa Yehova kuchokera pa ziweto zake, choperekacho chikhale ngʼombe, nkhosa kapena mbuzi.

“ ‘Ngati munthu apereka nsembe yopsereza ya ngʼombe, ikhale yayimuna yopanda chilema. Aziyipereka pa khomo la tenti ya msonkhano, kuti Yehova alandire. Munthuyo asanjike dzanja lake pa mutu pa nsembe yopserezayo, ndipo idzalandiridwa kuti ikhale yopepesera machimo ake. Pambuyo pake aphe ngʼombeyo pamaso pa Yehova, ndipo ansembe, ana a Aaroni, atenge magazi ake ndi kuwawaza mbali zonse za guwa lansembe limene lili pa khomo la tenti ya msonkhano. Munthuyo asende nsembe yopserezayo ndi kuyidula nthulinthuli. Ndipo ana a Aaroni, wansembe uja asonkhe moto pa guwa ndi kuyalapo nkhuni pa motopo. Kenaka ana a Aaroni, wansembe uja, ayike nthuli za nyamayo, mutu wake pamodzi ndi mafuta omwe pa nkhuni zimene zili paguwapo. Munthuyo atsuke zamʼkati mwa nyamayo pamodzi ndi miyendo yake yomwe, ndipo wansembe awotche nyama yonse paguwapo. Iyi ndi nsembe yopsereza, chopereka chowotcha pa moto, cha fungo lokomera Yehova.

10 “ ‘Koma ngati chopereka cha nsembe yopserezayo ndi nkhosa kapena mbuzi kuchokera pa ziweto zake, munthuyo apereke yayimuna yopanda chilema. 11 Ayiphere kumpoto kwa guwa, pamaso pa Yehova, ndipo ana a Aaroni amene ndi ansembe, awaze magazi ake mbali zonse za guwalo. 12 Kenaka ayidule nyamayo nthulinthuli, ndipo wansembe ayike nthulizo pa guwa, atengenso mutu ndi mafuta omwe, ndipo ayike zonsezi pa nkhuni zimene zikuyaka pa guwa. 13 Munthuyo atsuke zamʼkati mwa nyamayo pamodzi ndi miyendo yake yomwe, ndipo wansembe abwere nazo zonse ndi kuzitentha pa guwa. Iyi ndi nsembe yopsereza, chopereka chotentha pa moto, fungo lokomera Yehova.

14 “ ‘Koma ngati chopereka kwa Yehova ndi nsembe yopsereza ya mbalame, ndiye ikhale njiwa kapena mawunda. 15 Wansembe abwere nayo ku guwa, ayidule mutu moyipotola ndi kutentha mutuwo pa guwa. Magazi ake awathire pansi kuti ayenderere pambali pa guwa. 16 Iye achotse chithokomiro pamodzi ndi nthenga zake zomwe ndi kuzitaya ku malo wotayirako phulusa, kummawa kwa guwalo. 17 Kenaka ayingʼambe pakati, koma asachotse mapiko. Ndipo wansembe ayiwotche pa nkhuni zimene zikuyaka pa guwa. Imeneyi ndi nsembe yopsereza, yowotcha pa moto ndiponso ya fungo lokomera Yehova.