The Message

Judges 6

Gideon

11-6 Yet again the People of Israel went back to doing evil in God’s sight. God put them under the domination of Midian for seven years. Midian overpowered Israel. Because of Midian, the People of Israel made for themselves hideouts in the mountains—caves and forts. When Israel planted its crops, Midian and Amalek, the easterners, would invade them, camp in their fields, and destroy their crops all the way down to Gaza. They left nothing for them to live on, neither sheep nor ox nor donkey. Bringing their cattle and tents, they came in and took over, like an invasion of locusts. And their camels—past counting! They marched in and devastated the country. The People of Israel, reduced to grinding poverty by Midian, cried out to God for help.

7-10 One time when the People of Israel had cried out to God because of Midian, God sent them a prophet with this message: “God, the God of Israel, says,

I delivered you from Egypt,
    I freed you from a life of slavery;
I rescued you from Egypt’s brutality
    and then from every oppressor;
I pushed them out of your way
    and gave you their land.

“And I said to you, ‘I am God, your God. Don’t for a minute be afraid of the gods of the Amorites in whose land you are living.’ But you didn’t listen to me.”

11-12 One day the angel of God came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, whose son Gideon was threshing wheat in the winepress, out of sight of the Midianites. The angel of God appeared to him and said, “God is with you, O mighty warrior!”

13 Gideon replied, “With me, my master? If God is with us, why has all this happened to us? Where are all the miracle-wonders our parents and grandparents told us about, telling us, ‘Didn’t God deliver us from Egypt?’ The fact is, God has nothing to do with us—he has turned us over to Midian.”

14 But God faced him directly: “Go in this strength that is yours. Save Israel from Midian. Haven’t I just sent you?”

15 Gideon said to him, “Me, my master? How and with what could I ever save Israel? Look at me. My clan’s the weakest in Manasseh and I’m the runt of the litter.”

16 God said to him, “I’ll be with you. Believe me, you’ll defeat Midian as one man.”

17-18 Gideon said, “If you’re serious about this, do me a favor: Give me a sign to back up what you’re telling me. Don’t leave until I come back and bring you my gift.”

He said, “I’ll wait till you get back.”

19 Gideon went and prepared a young goat and a huge amount of unraised bread (he used over half a bushel of flour!). He put the meat in a basket and the broth in a pot and took them back under the shade of the oak tree for a sacred meal.

20 The angel of God said to him, “Take the meat and unraised bread, place them on that rock, and pour the broth on them.” Gideon did it.

21-22 The angel of God stretched out the tip of the stick he was holding and touched the meat and the bread. Fire broke out of the rock and burned up the meat and bread while the angel of God slipped away out of sight. And Gideon knew it was the angel of God!

Gideon said, “Oh no! Master, God! I have seen the angel of God face-to-face!”

23 But God reassured him, “Easy now. Don’t panic. You won’t die.”

24 Then Gideon built an altar there to God and named it “God’s Peace.” It’s still called that at Ophrah of Abiezer.

25-26 That night this happened. God said to him, “Take your father’s best seven-year-old bull, the prime one. Tear down your father’s Baal altar and chop down the Asherah fertility pole beside it. Then build an altar to God, your God, on the top of this hill. Take the prime bull and present it as a Whole-Burnt-Offering, using firewood from the Asherah pole that you cut down.”

27 Gideon selected ten men from his servants and did exactly what God had told him. But because of his family and the people in the neighborhood, he was afraid to do it openly, so he did it that night.

28 Early in the morning, the people in town were shocked to find Baal’s altar torn down, the Asherah pole beside it chopped down, and the prime bull burning away on the altar that had been built.

29 They kept asking, “Who did this?”

Questions and more questions, and then the answer: “Gideon son of Joash did it.”

30 The men of the town demanded of Joash: “Bring out your son! He must die! Why, he tore down the Baal altar and chopped down the Asherah tree!”

31 But Joash stood up to the crowd pressing in on him, “Are you going to fight Baal’s battles for him? Are you going to save him? Anyone who takes Baal’s side will be dead by morning. If Baal is a god in fact, let him fight his own battles and defend his own altar.”

32 They nicknamed Gideon that day Jerub-Baal because after he had torn down the Baal altar, he had said, “Let Baal fight his own battles.”

33-35 All the Midianites and Amalekites (the easterners) got together, crossed the river, and made camp in the Valley of Jezreel. God’s Spirit came over Gideon. He blew his ram’s horn trumpet and the Abiezrites came out, ready to follow him. He dispatched messengers all through Manasseh, calling them to the battle; also to Asher, Zebulun, and Naphtali. They all came.

36-37 Gideon said to God, “If this is right, if you are using me to save Israel as you’ve said, then look: I’m placing a fleece of wool on the threshing floor. If dew is on the fleece only, but the floor is dry, then I know that you will use me to save Israel, as you said.”

38 That’s what happened. When he got up early the next morning, he wrung out the fleece—enough dew to fill a bowl with water!

39 Then Gideon said to God, “Don’t be impatient with me, but let me say one more thing. I want to try another time with the fleece. But this time let the fleece stay dry, while the dew drenches the ground.”

40 God made it happen that very night. Only the fleece was dry while the ground was wet with dew.

Bibelen på hverdagsdansk

Dommer 6

Israelitternes fortsatte ulydighed

1Så begyndte Israelitterne igen at gøre, hvad der var ondt i Herrens øjne. Derfor udleverede Herren dem til midjanitterne, der tyranniserede dem i syv år. Midjanitterne var så grusomme, at israelitterne flygtede op i bjergene og indrettede sig skjulesteder i huler og klippeborge. Hver gang israelitterne havde tilsået deres marker, kom der omstrejfende bander fra Midjan og Amalek og andre nabofolk fra øst og angreb dem. De slog lejr på deres marker, ødelagde afgrøderne og plyndrede landet så langt som til Gaza. Israelitterne havde intet at spise, for fjenderne stjal også alle deres får, geder, okser og æsler. 5-6 Røverbanderne trængte ind i landet og slog sig ofte ned i længere tid med deres hjorde og kamelflokke, talløse som græshoppesværme, indtil landet var så hærget og forarmet, at folket igen råbte til Herren om hjælp.

Da sendte Herren en profet til dem: „Hør hvad Herren, Israels Gud, siger til jer,” sagde han. „Jeg førte jer ud af fangenskabet i Egypten og befriede jer fra egypterne og alle jeres modstandere. Jeg drev jeres fjender ud af Kanaʼans land og gav det til jer. 10 Jeg sagde til jer: ‚Jeg er Herren, jeres Gud. I må ikke dyrke amoritternes guder i landet, hvor I bor.’ Men I har ikke adlydt mig!”

Gideons kald og hans opgør med afguderne

11 Så kom Herrens engel og satte sig under egetræet i Ofra, der tilhørte Joash fra Abiezers slægt. Joashʼ søn Gideon var netop i færd med at tærske hvede i bunden af en vinperse for at skjule det for midjanitterne.

12 Herrens engel viste sig for Gideon og sagde: „Herren er med dig, stærke kriger!” 13 „Hvis Herren er med os, hvorfor går det os da så dårligt?” svarede Gideon. „Hvor er alle miraklerne, som vores forfædre fortalte os om? Sagde de ikke, at Herren gjorde en masse undere, da han førte dem ud af Egypten? Han må have forkastet os og overgivet os til midjanitterne!”

14 Da vendte Herren sig til Gideon og sagde: „Tag af sted med den styrke du har, og red Israel fra midjanitterne. Jeg sender dig!” 15 „Men Herre, hvordan skulle jeg kunne redde Israel?” svarede Gideon. „Vores slægt er den svageste i Manasses stamme—og jeg er den yngste i min familie!” 16 „Men jeg er Herren—og jeg er med dig! Du skal hugge midjanitterne ned alle som en!”

17 Gideon svarede: „Er det virkelig Herren? Utroligt, at han skulle komme til mig. Jeg vil gerne have et bevis på, at det virkelig er Herren, som taler til mig. 18 Vent her, indtil jeg kommer tilbage med en offergave til dig.” „Jeg bliver her, til du kommer tilbage,” lovede englen.

19 Gideon skyndte sig nu hjem, slagtede og tilberedte et gedekid, hvorefter han tog en stor pose[a] mel og bagte brød uden surdej. Så lagde han kødet i en kurv, hældte suppen i en krukke og bar det ud til englen, som sad under egetræet.

20 Da sagde Guds engel: „Læg kødet og brødene på stenen derhenne og hæld suppen ud over det!”

Gideon gjorde, som englen sagde, 21 og englen rørte kødet og brødene med sin stav. Ild flammede op fra stenen og fortærede det hele. Så var englen borte.

22 Så vidste Gideon, at det virkelig var Herrens engel, og han udbrød: „Ak, min Herre og Gud, det er ude med mig, for jeg har set Herrens engel ansigt til ansigt.”

23 Men Herren sagde: „Fred være med dig! Vær ikke bange. Du skal ikke dø.”

24 På det sted byggede Gideon et alter for Herren og kaldte det „Herrens fred”. Det står stadig i Ofra, på den jord, der tilhører Abiezers slægt.

25 Samme nat sagde Herren til Gideon: „Tag en af din fars tyre, den næstbedste, som er syv år gammel. Vælt så din fars Baʼals alter ned og hug afgudspælen ved siden af i stykker. 26 Når det er gjort, skal du på toppen af denne klippe bygge et alter for Herren, din Gud, på den foreskrevne måde. Brug træet fra pælen som brænde på alteret, og bring så tyren som et brændoffer til Herren.”

27 Gideon vækkede straks ti af sine tjenere og gjorde, som Herren havde befalet. Han gjorde det om natten, hvor ingen kunne se det, for han var bange for sin families og sine naboers reaktion. 28 Da folk stod op om morgenen, opdagede de, at baʼalsalteret var revet ned og afgudspælen var væk. I stedet stod der et nyt alter med resterne af brændofferet ovenpå.

29 „Hvem har gjort det?” sagde folk til hinanden. Så spurgte de sig frem og fandt ud af, at det var Gideon.

30 „Udlever din søn til os!” råbte de til Joash. „Han skal dø, for han har revet baʼalsalteret ned og slået Asherapælen i stykker!”

31 Men Joash råbte tilbage: „Hvorfor forsvarer I Baʼal? Kan I måske redde ham? Den, som vil tale Baʼals sag, skal dø inden i morgen! Hvis Baʼal virkelig er en gud, så lad ham forsvare sig selv og straffe den, der har revet hans alter ned.”

32 Fra den dag gav man Gideon tilnavnet Jerubbaʼal,[b] fordi han havde revet Baʼals alter ned.

Gideon samler hæren og beder om et tegn

33 Kort tid efter samlede midjanitterne, amalekitterne og flere andre ørkenfolk sig, gik over Jordanfloden og slog lejr på Jizreʼelsletten. 34 Da kom Herrens Ånd over Gideon og han blæste i vædderhornet for at kalde Abiezer-slægtens mænd til våben. 35 Derefter sendte han bud til hele Manasses stamme, og de sluttede op om ham. Også Ashers, Zebulons og Naftalis stammer fik besked, og de sluttede sig til dem.

36 Da sagde Gideon til Gud: „Hvis det virkelig er dit alvor, at du vil bruge mig til at redde Israel, sådan som du har lovet, 37 vil jeg bede dig om at give mig et tegn: I nat spreder jeg noget uld ud på tærskepladsens gulv. Hvis der så i morgen tidlig ligger dug på ulden, mens jorden udenom er tør, skal det være et tegn på, at du vil bruge mig til at redde Israel.”

38 Og sådan gik det: Da Gideon næste morgen stod op, var ulden så våd, at han kunne vride en hel skål vand ud af den! 39 Da sagde han til Herren: „Bliv ikke vred, Herre, men giv mig endnu et tegn: Denne gang skal ulden være tør og jorden udenom våd!”

40 Endnu en gang gjorde Gud, hvad han bad om: Næste morgen var ulden knastør, mens jorden udenom var våd af dug.

Notas al pie

  1. 6,19 På hebraisk: en efa, cirka 22 liter.
  2. 6,32 Navnet betyder: „Lad Baʼal forsvare sig selv”.