The Message

Isaiah 1

Messages of Judgment

Quit Your Worship Charades

1The vision that Isaiah son of Amoz saw regarding Judah and Jerusalem during the times of the kings of Judah: Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah.

2-4 Heaven and earth, you’re the jury.
    Listen to God’s case:
“I had children and raised them well,
    and they turned on me.
The ox knows who’s boss,
    the mule knows the hand that feeds him,
But not Israel.
    My people don’t know up from down.
Shame! Misguided God-dropouts,
    staggering under their guilt-baggage,
Gang of miscreants,
    band of vandals—
My people have walked out on me, their God,
    turned their backs on The Holy of Israel,
    walked off and never looked back.

5-9 “Why bother even trying to do anything with you
    when you just keep to your bullheaded ways?
You keep beating your heads against brick walls.
    Everything within you protests against you.
From the bottom of your feet to the top of your head,
    nothing’s working right.
Wounds and bruises and running sores—
    untended, unwashed, unbandaged.
Your country is laid waste,
    your cities burned down.
Your land is destroyed by outsiders while you watch,
    reduced to rubble by barbarians.
Daughter Zion is deserted—
    like a tumbledown shack on a dead-end street,
Like a tarpaper shanty on the wrong side of the tracks,
    like a sinking ship abandoned by the rats.
If God-of-the-Angel-Armies hadn’t left us a few survivors,
    we’d be as desolate as Sodom, doomed just like Gomorrah.

10 “Listen to my Message,
    you Sodom-schooled leaders.
Receive God’s revelation,
    you Gomorrah-schooled people.

11-12 “Why this frenzy of sacrifices?”
    God’s asking.
“Don’t you think I’ve had my fill of burnt sacrifices,
    rams and plump grain-fed calves?
Don’t you think I’ve had my fill
    of blood from bulls, lambs, and goats?
When you come before me,
    whoever gave you the idea of acting like this,
Running here and there, doing this and that—
    all this sheer commotion in the place provided for worship?

13-17 “Quit your worship charades.
    I can’t stand your trivial religious games:
Monthly conferences, weekly Sabbaths, special meetings—
    meetings, meetings, meetings—I can’t stand one more!
Meetings for this, meetings for that. I hate them!
    You’ve worn me out!
I’m sick of your religion, religion, religion,
    while you go right on sinning.
When you put on your next prayer-performance,
    I’ll be looking the other way.
No matter how long or loud or often you pray,
    I’ll not be listening.
And do you know why? Because you’ve been tearing
    people to pieces, and your hands are bloody.
Go home and wash up.
    Clean up your act.
Sweep your lives clean of your evildoings
    so I don’t have to look at them any longer.
Say no to wrong.
    Learn to do good.
Work for justice.
    Help the down-and-out.
Stand up for the homeless.
    Go to bat for the defenseless.

Let’s Argue This Out

18-20 “Come. Sit down. Let’s argue this out.”
    This is God’s Message:
“If your sins are blood-red,
    they’ll be snow-white.
If they’re red like crimson,
    they’ll be like wool.
If you’ll willingly obey,
    you’ll feast like kings.
But if you’re willful and stubborn,
    you’ll die like dogs.”
That’s right. God says so.

Those Who Walk Out on God

21-23 Oh! Can you believe it? The chaste city
    has become a whore!
She was once all justice,
    everyone living as good neighbors,
And now they’re all
    at one another’s throats.
Your coins are all counterfeits.
    Your wine is watered down.
Your leaders are turncoats
    who keep company with crooks.
They sell themselves to the highest bidder
    and grab anything not nailed down.
They never stand up for the homeless,
    never stick up for the defenseless.

24-31 This Decree, therefore, of the Master, God-of-the-Angel-Armies,
    the Strong One of Israel:
“This is it! I’ll get my oppressors off my back.
    I’ll get back at my enemies.
I’ll give you the back of my hand,
    purge the junk from your life, clean you up.
I’ll set honest judges and wise counselors among you
    just like it was back in the beginning.
Then you’ll be renamed
    City-That-Treats-People-Right, the True-Blue City.”
God’s right ways will put Zion right again.
    God’s right actions will restore her penitents.
But it’s curtains for rebels and God-traitors,
    a dead end for those who walk out on God.
“Your dalliances in those oak grove shrines
    will leave you looking mighty foolish,
All that fooling around in god and goddess gardens
    that you thought was the latest thing.
You’ll end up like an oak tree
    with all its leaves falling off,
Like an unwatered garden,
    withered and brown.
‘The Big Man’ will turn out to be dead bark and twigs,
    and his ‘work,’ the spark that starts the fire
That exposes man and work both
    as nothing but cinders and smoke.”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Yesaya 1

1Masomphenya wonena za Yuda ndi Yerusalemu, amene Yesaya mwana wa Amozi, anaona pa nthawi ya ulamuliro wa Uziya, Yotamu, Ahazi ndi Hezekiya, mafumu a Yuda.

Anthu Owukira

Tamverani, miyamba inu! Tchera khutu, iwe dziko lapansi!
    Pakuti Yehova wanena kuti,
“Ndinabala ana ndi kuwalera,
    koma anawo andiwukira Ine.
Ngʼombe imadziwa mwini wake,
    bulu amadziwa kumene kuli gome la mbuye wake,
koma Israeli sadziwa,
    anthu anga samvetsa konse.”

Haa, mtundu wochimwa,
    anthu olemedwa ndi machimo,
obadwa kwa anthu ochita zoyipa,
    ana odzipereka ku zoyipa!
Iwo asiya Yehova;
    anyoza Woyerayo wa Israeli
    ndipo afulatira Iyeyo.

Chifukwa chiyani mukufuna kuti muzingolangidwabe?
    Chifukwa chiyani mukupitirira kukhala mʼmoyo wowukira?
Mutu wanu wonse uli ndi mabala,
    mtima wanu wonse wafowokeratu.
Kuchokera ku phazi mpaka ku mutu
    palibe pabwino,
paliponse pali mikwingwirima ndi zilonda,
    mabala ali magazi chuchuchu,
mabala ake ngosatsuka, ngosamanga
    ndiponso ngosapaka mafuta ofewetsa.

Dziko lanu lasanduka bwinja,
    mizinda yanu yatenthedwa ndi moto;
minda yanu ikukololedwa ndi alendo
    inu muli pomwepo,
    dziko lanu lasanduka bwinja monga ngati lagonjetsedwa ndi alendo.
Mwana wamkazi wa Ziyoni watsala yekha
    ngati nsanja mʼmunda wampesa,
ngati chisimba mʼmunda wa minkhaka,
    ngati mzinda wozingidwa ndi nkhondo.
Yehova Wamphamvuzonse akanapanda
    kutisiyira opulumuka,
tikanawonongeka ngati Sodomu,
    tikanakhala ngati anthu a ku Gomora.

10 Imvani mawu a Yehova,
    inu olamulira Sodomu;
mverani lamulo la Mulungu wathu,
    inu anthu a ku Gomora!
11 Yehova akuti, “Kodi ndili nazo chiyani
    nsembe zanu zochuluka?”
“Zandikola nsembe zanu zopsereza
    za nkhosa zazimuna ndiponso mafuta a nyama zonenepa;
sindikusangalatsidwanso
    ndi magazi angʼombe zamphongo ndi a ana ankhosa ndi ambuzi zazimuna.
12 Ndani anakulamulirani kuti
    mubwere nazo pamaso panga?
    Ndani anakuwuzani kuti muzipondaponda mʼmabwalo a nyumba yanga?
13 Siyani kubweretsa nsembe zachabechabezo!
    Nsembe zanu zofukiza zimandinyansa Ine.
Sindingapirire misonkhano yanu yoyipa,
    kapenanso zikondwerero za Mwezi Watsopano ndi Masabata.
14 Zikondwerero zanu za Mwezi Watsopano ndi masiku anu opatulika
    ndimadana nazo.
Zasanduka katundu wondilemera;
    ndatopa kuzinyamula.
15 Mukamatambasula manja anu popemphera,
    Ine sindidzakuyangʼanani;
ngakhale muchulukitse mapemphero anu,
    sindidzakumverani.
Manja anu ndi odzaza ndi magazi;
16     sambani, dziyeretseni.
Chotsani pamaso panu
    ntchito zanu zoyipa!
Lekani kuchita zoyipa,
17     phunzirani kuchita zabwino!
Funafunani chilungamo,
    thandizani oponderezedwa.
Tetezani ana amasiye,
    muwayimirire akazi amasiye pa milandu yawo.”

18 Yehova akuti,
    “Tiyeni tsono tikambe mlandu wanu.
Ngakhale machimo anu ali ofiira,
    adzayera ngati thonje.
Ngakhale ali ofiira ngati kapezi,
    adzayera ngati ubweya wankhosa.
19 Ngati muli okonzeka kundimvera
    mudzadya zinthu zabwino za mʼdziko;
20 koma mukakana ndi kuwukira
    mudzaphedwa ndi lupanga.”
            Pakuti Yehova wayankhula.

21 Taonani momwe mzinda wokhulupirika
    wasandukira wadama!
Mzinda umene kale unali wodzaza ndi chiweruzo cholungama;
    mu mzindamo munali chilungamo,
    koma tsopano muli anthu opha anzawo!
22 Siliva wako wasanduka wachabechabe,
    vinyo wako wabwino wasungunulidwa ndi madzi.
23 Atsogoleri ako ndi owukira,
    anthu ogwirizana ndi mbala;
onse amakonda ziphuphu
    ndipo amathamangira mphatso.
Iwo sateteza ana amasiye;
    ndipo samvera madandawulo a akazi amasiye.
24 Nʼchifukwa chake Ambuye Yehova Wamphamvu,
    Wamphamvuyo wa Israeli, akunena kuti,
“Haa, odana nane ndidzawatha,
    ndipo ndidzawabwezera ndekha adani anga.
25 Ndidzatambasula dzanja langa kuti ndilimbane nawe;
    ndidzasungunula machimo ako nʼkuwachotsa,
    monga mmene amachotsera dzimbiri ndi mankhwala.
26 Ndidzabwezeretsa oweruza ako ngati masiku amakedzana,
    aphungu ako ndidzawabwezeretsa ngati poyamba paja.
Kenaka iweyo udzatchedwa
    mzinda wolungama,
    mzinda wokhulupirika.”

27 Ziyoni adzawomboledwa mwa chiweruzo cholungama,
    anthu ake olapadi adzapulumutsidwa mwachilungamo.
28 Koma owukira ndi ochimwa adzawawonongera pamodzi,
    ndipo amene asiya Yehova adzatheratu.

29 “Mudzachita nayo manyazi mitengo ya thundu
    imene inkakusangalatsani;
mudzagwetsa nkhope chifukwa cha minda
    imene munayipatula.
30 Mudzakhala ngati mtengo wa thundu umene masamba ake akufota,
    mudzakhala ngati munda wopanda madzi.
31 Munthu wamphamvu adzasanduka ngati udzu wowuma,
    ndipo ntchito zake zidzakhala ngati mbaliwali;
motero zonse zidzayakira limodzi,
    popanda woti azimitse motowo.”