The Message

Hebrews 8

A New Plan with Israel

11-2 In essence, we have just such a high priest: authoritative right alongside God, conducting worship in the one true sanctuary built by God.

3-5 The assigned task of a high priest is to offer both gifts and sacrifices, and it’s no different with the priesthood of Jesus. If he were limited to earth, he wouldn’t even be a priest. We wouldn’t need him since there are plenty of priests who offer the gifts designated in the law. These priests provide only a hint of what goes on in the true sanctuary of heaven, which Moses caught a glimpse of as he was about to set up the tent-shrine. It was then that God said, “Be careful to do it exactly as you saw it on the Mountain.”

6-13 But Jesus’ priestly work far surpasses what these other priests do, since he’s working from a far better plan. If the first plan—the old covenant—had worked out, a second wouldn’t have been needed. But we know the first was found wanting, because God said,

Heads up! The days are coming
    when I’ll set up a new plan
    for dealing with Israel and Judah.
I’ll throw out the old plan
    I set up with their ancestors
    when I led them by the hand out of Egypt.
They didn’t keep their part of the bargain,
    so I looked away and let it go.
This new plan I’m making with Israel
    isn’t going to be written on paper,
    isn’t going to be chiseled in stone;
This time I’m writing out the plan in them,
    carving it on the lining of their hearts.
I’ll be their God,
    they’ll be my people.
They won’t go to school to learn about me,
    or buy a book called God in Five Easy Lessons.
They’ll all get to know me firsthand,
    the little and the big, the small and the great.
They’ll get to know me by being kindly forgiven,
    with the slate of their sins forever wiped clean.

By coming up with a new plan, a new covenant between God and his people, God put the old plan on the shelf. And there it stays, gathering dust.

Ang Pulong Sang Dios

Hebreo 8

Si Jesus amo ang aton Pangulo nga Pari

1Amo ini ang buot namon silingon sang amon ginahambal: nga kita subong may pangulo na nga pari nga nagapungko sa tuo sang trono sang Makagagahom nga Dios sa langit. Nagaalagad siya mismo didto sa Labing Balaan nga Lugar bilang pangulo nga pari. Indi tawo ang naghimo sang sina nga lugar kundi ang Ginoo mismo. Ang kada pangulo nga pari ginapili nga maghalad sa Dios sang mga halad nga mga sapat kag iban pa nga mga halad. Gani ang aton pangulo nga pari dapat may ihalad man. Kon diri pa siya sa duta, indi mahimo nga mangin pari siya, kay halin pa sang una may mga pari na diri nga nagahalad suno sa Kasuguan. Ang ila ginahimo nga mga paghalad landong lang sang mga butang nga ginahimo didto sa langit. Nahibaluan ta ini tungod kay sadtong ipatindog na ni Moises ang Tolda nga Simbahan nagsiling ang Dios sa iya, “Siguraduha nga ipahimo mo ini tanan suno gid sa plano nga ginpakita ko sa imo diri sa bukid.”[a] Pero sa matuod lang, ang obra ni Jesus bilang pangulo nga pari mas maayo sang sa obra sang ato nga mga pari. Kag ang bag-o nga kasugtanan subong nga iya ginpatigayon mas maayo pa kon ikomparar sa una nga kasugtanan. Tungod kay ang bag-o nga kasugtanan ginabasi sa mas maayo pa nga mga promisa sang Dios.

Kon wala sing kakulangan ang una nga kasugtanan indi na kuntani kinahanglan nga ilisan. Pero nakita sang Dios ang kakulangan sang mga tawo nga nagsunod sa una nga kasugtanan. Gani nagsiling siya,

“Magaabot ang tion nga magahimo ako sang bag-o nga kasugtanan sa katawhan sang Israel kag sang Juda,
kag ini indi na pareho sang una nga kasugtanan nga akon ginhimo sa ila mga katigulangan sadtong gintuytuyan ko sila paguwa sa Egipto.
Wala nila pagsunda ang una nga kasugtanan nga ginhatag ko sa ila.
Amo ato nga ginpabay-an ko na lang sila. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

10 Nagsiling pa ang Ginoo,

“Ang bag-o nga kasugtanan nga akon himuon sa katawhan sang Israel sa palaabuton nga mga inadlaw amo ini: Ibutang ko ang akon mga sugo sa ila hunahuna, kag isulat ko ini sa ila tagipusuon.
Ako mangin ila Dios, kag sila mangin akon katawhan.
11 Wala na sing may magsiling pa sa iya kasimanwa ukon sa iya utod nga dapat kilalahon niya ang Ginoo.
Tungod kay sila tanan magakilala sa akon, halin sa pinakakubos hasta sa pinakadungganon.
12 Kay patawaron ko sila sa ila mga malain nga nahimo; indi ko na pagdumdumon ang ila mga sala.”[b]

13 Kag tungod kay nagsiling ang Dios nga may bag-o na nga kasugtanan, maathag nga ang una nga kasugtanan daan na, kag ang bisan ano nga daan na kag wala na ginagamit, madula na lang.

Notas al pie

  1. 8:5 Exo. 25:40.
  2. 8:12 Jer. 31:31-34.