The Message

Genesis 33

11-4 Jacob looked up and saw Esau coming with his four hundred men. He divided the children between Leah and Rachel and the two maidservants. He put the maidservants out in front, Leah and her children next, and Rachel and Joseph last. He led the way and, as he approached his brother, bowed seven times, honoring his brother. But Esau ran up and embraced him, held him tight and kissed him. And they both wept.

Then Esau looked around and saw the women and children: “And who are these with you?”

Jacob said, “The children that God saw fit to bless me with.”

6-7 Then the maidservants came up with their children and bowed; then Leah and her children, also bowing; and finally, Joseph and Rachel came up and bowed to Esau.

Esau then asked, “And what was the meaning of all those herds that I met?”

“I was hoping that they would pave the way for my master to welcome me.”

Esau said, “Oh, brother. I have plenty of everything—keep what is yours for yourself.”

10-11 Jacob said, “Please. If you can find it in your heart to welcome me, accept these gifts. When I saw your face, it was as the face of God smiling on me. Accept the gifts I have brought for you. God has been good to me and I have more than enough.” Jacob urged the gifts on him and Esau accepted.

12 Then Esau said, “Let’s start out on our way; I’ll take the lead.”

13-14 But Jacob said, “My master can see that the children are frail. And the flocks and herds are nursing, making for slow going. If I push them too hard, even for a day, I’d lose them all. So, master, you go on ahead of your servant, while I take it easy at the pace of my flocks and children. I’ll catch up with you in Seir.”

15 Esau said, “Let me at least lend you some of my men.”

“There’s no need,” said Jacob. “Your generous welcome is all I need or want.”

16 So Esau set out that day and made his way back to Seir.

17 And Jacob left for Succoth. He built a shelter for himself and sheds for his livestock. That’s how the place came to be called Succoth (Sheds).

18-20 And that’s how it happened that Jacob arrived all in one piece in Shechem in the land of Canaan—all the way from Paddan Aram. He camped near the city. He bought the land where he pitched his tent from the sons of Hamor, the father of Shechem. He paid a hundred silver coins for it. Then he built an altar there and named it El-Elohe-Israel (Mighty Is the God of Israel).

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 33

Ang Pagkitaay ni Esau kag ni Jacob

1Karon, pagtan-aw ni Jacob, nakita niya si Esau nga nagapadulong upod ang 400 ka lalaki. Gani ginpatipon niya ang iya mga anak sa ila tagsa-tagsa ka iloy. Kag paglakat nila, ginpauna niya ang duha ka suluguon nga babayi kag ang ila mga anak, sunod si Lea kag ang iya mga anak, kag dayon si Raquel kag ang iya anak nga si Jose. Nagauna si Jacob sa ila tanan kag makapila gid siya ka beses[a] nga nagluhod samtang nagapalapit siya sa iya utod.

Pero nagdalagan si Esau sa pagsugata sa iya. Ginhakos siya ni Esau kag ginhalukan, kag naghibi sila nga duha. Sang makita ni Esau ang mga babayi kag ang mga kabataan, ginpamangkot niya si Jacob, “Sin-o inang kaupdanan mo?” Nagsabat si Jacob, “Sila ang akon mga anak nga ginhatag sang Dios sa akon sa iya kaluoy.” Nagpalapit dayon kay Esau ang duha ka suluguon nga babayi kag ang ila mga anak, kag nagluhod sila bilang pagtahod sa iya. Nagsunod man dayon si Lea kag ang iya mga anak nga nagluhod. Kag ang ulihi nga nagpalapit kag nagluhod amo si Jose kag ang iya iloy nga si Raquel.

Nagpamangkot si Esau kay Jacob, “Ano bala ang imo buot silingon sadtong mga grupo sang sapat nga nasugata ko?” Nagsiling si Jacob, “Regalo ko ato sa imo agod batunon mo ako.” Pero nagsabat si Esau, “Madamo na ang akon pagkabutang, utod ko, gani sa imo na lang ato.” 10 Pero nagpamilit gid si Jacob, “Sige na, batuna na ato. Kon matuod-tuod nga ginabaton mo ako, batuna na ang regalo ko sa imo. Kay sang pagkakita ko sang imo hitsura daw nakita ko ang hitsura sang Dios. Karon nga ginbaton mo ako, 11 batuna na ang ginahatag ko sa imo tungod kay maayo ang Dios sa akon kag wala ako makulangi sa akon mga kinahanglanon.” Sagi gid pilit ni Jacob si Esau hasta nga ginbaton na lang ni Esau ang iya regalo.

12 Dayon nagsiling si Esau, “Dali na, malakat na kita. Ululupod na lang kita.” 13 Pero nagsabat si Jacob, “Nakahibalo ka nga mahinay maglakat ang mga bata, kag kinahanglan ko gid nga tatapon maayo ang mga sapat nga nagapatiti. Kon piliton ta ang mga sapat nga maglakat sa bilog nga adlaw, basi magkalamatay sila. 14 Ang maayo pa, mag-una ka na lang sa amon. Maamat-amat lang kami sunod sa imo suno sa kadasigon sang mga bata kag sang mga sapat sa una namon. Didto na lang kita magkitaay sa Seir.” 15 Nagsiling si Esau, “Kon amo sina, ibilin ko na lang ang iban ko nga mga tinawo sa imo.” Nagsabat si Jacob, “Indi na kinahanglan. Ang importante ginbaton mo ako.” 16 Gani nagbalik na lang si Esau sa Seir sadto mismo nga adlaw. 17 Pero didto nagpakadto sanday Jacob sa Sucot. Pag-abot nila didto, naghimo si Jacob sang elistaran kag ginhimuan man niya sang palasilungan ang iya mga kasapatan. Gani ato nga lugar gintawag nga Sucot.[b]

18 Sang ulihi nakaabot gid man sila sa Canaan halin sa Padan Aram nga wala sing may malain nga natabo sa ila. Nakaabot sila sa banwa nga ginaestaran ni Shekem. Nagpatindog sila sang ila mga tolda malapit sa banwa. 19 Kag ang duta nga ginpatindugan nila sang mga tolda ginbakal ni Jacob sa mga anak ni Hamor sa bili nga 100 ka bilog nga pilak. Si Hamor amo man ang amay ni Shekem. 20 Naghimo si Jacob didto sang halaran nga gin-ngalanan niya nga El Elohe Israel.[c]

Notas al pie

  1. 33:3 makapila gid siya ka beses: sa literal, pito ka beses.
  2. 33:17 Sucot: buot silingon sa Hebreo, palasilungan.
  3. 33:20 El Elohe Israel: buot silingon sa Hebreo, Makagagahom ang Dios ni Israel.