The Message

Ezra 1

Cyrus King of Persia: “Build The Temple of God!”

11-4 In the first year of Cyrus king of Persia—this fulfilled the Message of God preached by Jeremiah—God prodded Cyrus king of Persia to make an official announcement throughout his kingdom. He wrote it out as follows:

From Cyrus king of Persia, a Proclamation: God, the God of the heavens, has given me all the kingdoms of the earth. He has also assigned me to build him a Temple of worship in Jerusalem, Judah. Who among you belongs to his people? God be with you! Go to Jerusalem which is in Judah and build The Temple of God, the God of Israel, Jerusalem’s God. Those who stay behind, wherever they happen to live, will support them with silver, gold, tools, and pack animals, along with Freewill-Offerings for The Temple of God in Jerusalem.

5-6 The heads of the families of Judah and Benjamin, along with the priests and Levites—everyone, in fact, God prodded—set out to build The Temple of God in Jerusalem. Their neighbors rallied behind them enthusiastically with silver, gold, tools, pack animals, expensive gifts, and, over and above these, Freewill-Offerings.

7-10 Also, King Cyrus turned over to them all the vessels and utensils from The Temple of God that Nebuchadnezzar had hauled from Jerusalem and put in the temple of his gods. Cyrus king of Persia put Mithredath the treasurer in charge of the transfer; he provided a full inventory for Sheshbazzar the prince of Judah, including the following:

30 gold dishes

1,000 silver dishes

29 silver pans

30 gold bowls

410 duplicate silver bowls

1,000 miscellaneous items.

11 All told, there were 5,400 gold and silver articles that Sheshbazzar took with him when he brought the exiles back from Babylon to Jerusalem.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Ezara 1

Koresi Athandiza Ayuda Kubwerera Kwawo

1Mʼchaka choyamba cha ufumu wa Koresi mfumu ya Perisiya, pofuna kukwaniritsa zimene anayankhula kudzera mwa Yeremiya, Yehova anayika maganizo mu mtima mwa Koresi mfumu ya Perisiya kuti alengeze mʼdziko lake lonse ndi mawu apakamwa ngakhalenso ochita kulemba.

Iye anati, “Koresi mfumu ya Perisiya ikunena kuti,

“ ‘Yehova, Mulungu wakumwamba wandipatsa maufumu onse a dziko lapansi, ndipo wandipatsa udindo woti ndimumangire Nyumba ku Yerusalemu mʼdziko la Yuda. Aliyense wa inu amene ali wa Yehova, Mulungu wakeyo akhale naye. Tsono aliyense wa inu apite ku Yerusalemu, mʼdziko la Yuda kuti akamange Nyumba ya Yehova, Mulungu wa Israeli. Iyeyu ndi Mulungu amene ali mu Yerusalemu. Ndipo kumalo kulikonse kumene otsalawo akukhala, athandizidwe ndi eni dzikolo powapatsa siliva, golide, katundu ndi ziweto ndi zopereka za ufulu zoti akapereke ku Nyumba ya Yehova imene ili ku Yerusalemu.’ ”

Choncho atsogoleri a mabanja afuko la Yuda ndi la Benjamini komanso ansembe ndi Alevi, aliyense amene Mulungu anawutsa mtima wake, anayamba kukonzeka kupita kukamanga Nyumba ya Yehova imene ili ku Yerusalemu. Onse oyandikana nawo anawathandiza powapatsa ziwiya za siliva ndi zagolide, kuphatikizaponso katundu ndi ziweto, ndiponso mphatso zamtengo wapatali, kuwonjezera pa zopereka zaufulu zija. Nayenso mfumu Koresi anatulutsa ziwiya za mʼNyumba ya Yehova zimene Nebukadinezara anazitenga kuzichotsa ku Yerusalemu ndi kuziyika mʼnyumba ya milungu yake. Koresi, mfumu ya ku Perisiya inatulutsa ziwiyazi ndi kuzipereka kwa Miteridati, msungichuma amene anaziwerenga pamaso pa Sesibazara nduna yayikulu ya dziko la Yuda.

Chiwerengerochi chinali motere:

Mabeseni agolide30
mabeseni asiliva1,000
a zopereka29
10 timiphika tagolide230
timiphika tasiliva410
ziwiya zina1,000.

11 Ziwiya zonse zagolide ndi siliva pamodzi zinalipo 5,400. Zonsezi ndi zimene Sezi-Bazara anabwera nazo pamene otengedwa ukapolo aja ankabwerera ku Yerusalemu kuchokera ku Babuloni.