The Message

Exodus 3

11-2 Moses was shepherding the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. He led the flock to the west end of the wilderness and came to the mountain of God, Horeb. The angel of God appeared to him in flames of fire blazing out of the middle of a bush. He looked. The bush was blazing away but it didn’t burn up.

Moses said, “What’s going on here? I can’t believe this! Amazing! Why doesn’t the bush burn up?”

God saw that he had stopped to look. God called to him from out of the bush, “Moses! Moses!”

He said, “Yes? I’m right here!”

God said, “Don’t come any closer. Remove your sandals from your feet. You’re standing on holy ground.”

Then he said, “I am the God of your father: The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob.”

Moses hid his face, afraid to look at God.

7-8 God said, “I’ve taken a good, long look at the affliction of my people in Egypt. I’ve heard their cries for deliverance from their slave masters; I know all about their pain. And now I have come down to help them, pry them loose from the grip of Egypt, get them out of that country and bring them to a good land with wide-open spaces, a land lush with milk and honey, the land of the Canaanite, the Hittite, the Amorite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite.

9-10 “The Israelite cry for help has come to me, and I’ve seen for myself how cruelly they’re being treated by the Egyptians. It’s time for you to go back: I’m sending you to Pharaoh to bring my people, the People of Israel, out of Egypt.”

11 Moses answered God, “But why me? What makes you think that I could ever go to Pharaoh and lead the children of Israel out of Egypt?”

12 “I’ll be with you,” God said. “And this will be the proof that I am the one who sent you: When you have brought my people out of Egypt, you will worship God right here at this very mountain.”

13 Then Moses said to God, “Suppose I go to the People of Israel and I tell them, ‘The God of your fathers sent me to you’; and they ask me, ‘What is his name?’ What do I tell them?”

14 God said to Moses, “I-AM-WHO-I-AM. Tell the People of Israel, ‘I-AM sent me to you.’”

15 God continued with Moses: “This is what you’re to say to the Israelites: ‘God, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob sent me to you.’ This has always been my name, and this is how I always will be known.

16-17 “Now be on your way. Gather the leaders of Israel. Tell them, ‘God, the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, appeared to me, saying, “I’ve looked into what’s being done to you in Egypt, and I’ve determined to get you out of the affliction of Egypt and take you to the land of the Canaanite, the Hittite, the Amorite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite, a land brimming over with milk and honey.”’

18 “Believe me, they will listen to you. Then you and the leaders of Israel will go to the king of Egypt and say to him: ‘God, the God of the Hebrews, has met with us. Let us take a three-day journey into the wilderness where we will worship Godour God.’

19-22 “I know that the king of Egypt won’t let you go unless forced to, so I’ll intervene and hit Egypt where it hurts—oh, my miracles will send them reeling!—after which they’ll be glad to send you off. I’ll see to it that this people get a hearty send-off by the Egyptians—when you leave, you won’t leave empty-handed! Each woman will ask her neighbor and any guests in her house for objects of silver and gold, for jewelry and extra clothes; you’ll put them on your sons and daughters. Oh, you’ll clean the Egyptians out!”

Ang Pulong Sang Dios

Exodus 3

Ang Pagtawag kay Moises

1Isa ka adlaw, nagabantay si Moises sa mga kasapatan sang iya ugangan nga si Jetro[a] nga pari sang Midian. Gindala ni Moises ang mga sapat sa unhan sang kamingawan kag nakaabot siya sa Horeb,[b] ang bukid sang Dios. Didto nagpakita sa iya ang anghel sang Ginoo sa dagway sang nagadabadaba nga kalayo sa tunga sang kahoy-kahoy. Nakita ni Moises nga nagadabadaba ang kahoy-kahoy pero wala ini nagakasunog. Nagsiling siya, “Makatilingala! Ngaa bala wala nagakasunog ina nga kahoy-kahoy? Palapitan ko abi kag tan-awon.”

Pagkakita sang Ginoo nga nagpalapit si Moises sa pagtan-aw, nagtawag siya sa iya halin sa tunga sang kahoy-kahoy, “Moises, Moises!” Nagsabat si Moises, “Ano tani?” Nagsiling ang Dios, “Indi ka na magpalapit pa. Ubaha ang imo sandalyas, kay balaan ang lugar nga imo ginatindugan. Ako ang Dios sang imo mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, Isaac, kag Jacob.” Sang mabatian ini ni Moises, gintabunan niya ang iya guya, kay nahadlok siya magtan-aw sa Dios.

Dayon nagsiling ang Ginoo, “Nakita ko gid ang pag-antos sang akon katawhan sa Egipto. Nabatian ko ang ila pagpangayo sang bulig tungod sa pagpigos sa ila sang mga nagadumala sa ila sa trabaho, kag naluoy gid ako sa ila tungod sa ila mga pag-antos. Gani nagpanaog ako sa pagluwas sa ila sa kamot sang mga Egiptohanon, kag sa pagdala sa ila sa maayo, malapad, kag mapatubason nga duta,[c] nga ginaestaran subong sang mga Canaanhon, Hithanon, Amornon, Periznon, Hivhanon, kag mga Jebusnon. Oo, nabatian ko ang pagpangayo sang bulig sang mga Israelinhon, kag nakita ko kon paano sila ginapigos sang mga Egiptohanon. 10 Gani ipadala ko ikaw sa hari sang Egipto sa pagpaguwa sang akon katawhan nga mga Israelinhon sa Egipto.”

11 Pero nagsiling si Moises sa Dios, “Sin-o gid ako nga magkadto sa hari kag magpaguwa sang mga Israelinhon sa Egipto?” 12 Nagsiling ang Dios, “Magaupod ako sa imo, kag amo ini ang mangin tanda nga ako ang nagpadala sa imo: Kon mapaguwa mo na gani ang mga Israelinhon sa Egipto, magasimba kamo sa akon sa sini nga bukid.”

13 Nagsiling si Moises sa Dios, “Halimbawa, makadto ako sa mga Israelinhon kag magsiling sa ila nga ang Dios sang ila mga katigulangan amo ang nagpadala sa akon sa pagluwas sa ila, kag mamangkot sila sa akon, ‘Sin-o ang iya ngalan?’ Ti, ano ang akon isabat sa ila?”

14 Nagsabat ang Dios kay Moises, “Ako ang Dios nga amo sa gihapon.[d] Amo ini ang imo isabat sa ila: ‘Ang Dios nga amo sa gihapon amo ang nagpadala sa akon sa inyo.’ ” 15 Nagsiling pa gid ang Dios kay Moises, “Ihambal ini sa mga Israelinhon: ‘Ang Ginoo,[e] ang Dios sang inyo mga katigulangan nga si Abraham, Isaac, kag Jacob, amo ang nagpadala sa akon sa inyo.’ Kilalahon ako sa akon ngalan nga Ginoo[f] hasta san-o.”

16 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Lakat kag tipuna ang mga manugdumala sang Israel kag silinga sila, ‘Ang Ginoo, ang Dios sang inyo mga katigulangan nga si Abraham, Isaac, kag Jacob, nagpakita sa akon, kag nagsiling: Ginabantayan ko gid kamo, kag nakita ko ang ginahimo sang mga Egiptohanon sa inyo. 17 Nagapromisa ako nga paguwaon ko kamo sa Egipto nga sa diin nagaantos kamo, kag dal-on sa duta sang mga Canaanhon, Hithanon, Amornon, Periznon, Hivhanon, kag mga Jebusnon—ang duta nga maayo kag mapatubason.’

18 “Magapamati sa imo ang mga manugdumala sang Israel. Kag dayon, ikaw kag ang mga manugdumala magkadto sa hari sang Egipto kag magsiling sa iya, ‘Nagpakigkita sa amon ang Ginoo, ang Dios sang mga Hebreo. Gani kon mahimo tuguti kami sa paglakat sing tatlo ka adlaw sa kamingawan sa paghalad sa Ginoo nga amon Dios.’ 19 Pero nahibaluan ko nga indi kamo pagtugutan sang hari sang Egipto luwas lang kon may magpilit sa iya. 20 Gani silutan ko ang mga Egiptohanon paagi sa mga milagro nga himuon ko sa ila. Pagkatapos tugutan na niya kamo sa paglakat. 21 Kag himuon ko nga magmaayo sa inyo ang mga Egiptohanon, agod kon maglakat na kamo pabalunan pa nila kamo. 22 Ang mga babayi nga Israelinhon magapangayo sang mga alahas nga pilak kag bulawan kag sang mga bayo sa ila kaingod nga mga Egiptohanon kag sa mga dumuluong didto sa Egipto. Kag ipasuksok ninyo ini nga mga butang sa inyo mga kabataan. Sa sini nga paagi, makuhaan ninyo sang mga pagkabutang ang mga Egiptohanon.”

Notas al pie

  1. 3:1 Jetro: Amo ang isa ka ngalan ni Reuel.
  2. 3:1 Horeb: ukon, Sinai.
  3. 3:8 mapatubason nga duta: sa literal, duta nga nagailig ang gatas kag dugos. Amo man sa bersikulo 17.
  4. 3:14 Ako… gihapon: ukon, Kon sin-o ako amo ako. (Kon sa English, I am who I am, ukon, I will be what I will be.)
  5. 3:15 Ginoo: ukon, Yahweh. Ini nga Hebreo posible naghalin sa pulong nga “ehyeh” (“I am”) nga makita sa bersikulo 14.
  6. 3:15 Ginoo: ukon, Yahweh.