The Message

Deuteronomy 26

11-5 Once you enter the land that God, your God, is giving you as an inheritance and take it over and settle down, you are to take some of all the firstfruits of what you grow in the land that God, your God, is giving you, put them in a basket and go to the place God, your God, sets apart for you to worship him. At that time, go to the priest who is there and say, “I announce to God, your God, today that I have entered the land that God promised our ancestors that he’d give to us.” The priest will take the basket from you and place it on the Altar of God, your God. And there in the Presence of God, your God, you will recite:

5-10 A wandering Aramean was my father,
he went down to Egypt and sojourned there,
he and just a handful of his brothers at first, but soon
they became a great nation, mighty and many.
The Egyptians abused and battered us,
in a cruel and savage slavery.
We cried out to God, the God-of-Our-Fathers:
He listened to our voice, he saw
our destitution, our trouble, our cruel plight.
And God took us out of Egypt
with his strong hand and long arm, terrible and great,
with signs and miracle-wonders.
And he brought us to this place,
gave us this land flowing with milk and honey.
So here I am. I’ve brought the firstfruits
of what I’ve grown on this ground you gave me, O God.

10-11 Then place it in the Presence of God, your God. Prostrate yourselves in the Presence of God, your God. And rejoice! Celebrate all the good things that God, your God, has given you and your family; you and the Levite and the foreigner who lives with you.

12-14 Every third year, the year of the tithe, give a tenth of your produce to the Levite, the foreigner, the orphan, and the widow so that they may eat their fill in your cities. And then, in the Presence of God, your God, say this:

I have brought the sacred share,
I’ve given it to the Levite, foreigner, orphan, and widow.
What you commanded, I’ve done.
I haven’t detoured around your commands,
I haven’t forgotten a single one.
I haven’t eaten from the sacred share while mourning,
I haven’t removed any of it while ritually unclean,
I haven’t used it in funeral feasts.
I have listened obediently to the Voice of God, my God,
I have lived the way you commanded me.

15 Look down from your holy house in Heaven!
Bless your people Israel and the ground you gave us,
just as you promised our ancestors you would,
this land flowing with milk and honey.

16-17 This very day God, your God, commands you to follow these rules and regulations, to live them out with everything you have in you. You’ve renewed your vows today that God is your God, that you’ll live the way he shows you; do what he tells you in the rules, regulations, and commandments; and listen obediently to him.

18-19 And today God has reaffirmed that you are dearly held treasure just as he promised, a people entrusted with keeping his commandments, a people set high above all other nations that he’s made, high in praise, fame, and honor: you’re a people holy to God, your God. That’s what he has promised.

Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 26

Høstofre og tiende

1Når I har taget det land i besiddelse, som Herren har lovet jer, og er begyndt at dyrke jorden, 2-3 skal I hver især bringe den første del af hvert års høst i en kurv til præsten, der gør tjeneste i Herrens helligdom, og sige til ham: ‚Denne gave er min påskønnelse af, at Herren har ført os til det land, han lovede vores forfædre.’ Præsten skal modtage din kurv og sætte den ned foran Herrens alter. Du skal give udtryk for din taknemmelighed til Herren ved at sige: ‚Jeg nedstammer fra en omvandrende aramæer, der med sin familie søgte tilflugt i Egypten. De var kun få dengang, men mens de boede som fremmede i landet, blev de til et stort og mægtigt folk. Egypterne gjorde os til slaver og mishandlede os, men vi råbte til dig, vores fædres Gud, og du hørte os og så vores lidelse og elendighed. Da greb du ind og sendte frygtelige plager over Egypten, og du førte os ud med magt og vælde og førte os til dette land, som „flyder med mælk og honning”. 10 Derfor kommer jeg nu til dig, Herre, med noget af den første høst fra den jord, du har givet mig.’ Efter denne bøn skal kurven stilles ned for Herrens ansigt, og du skal tilbede ham. 11 Du og din familie skal glæde jer sammen med levitterne og de fremmede, der bor i landet, mens I nyder frugten af den velsignelse, Herren har givet jer.

12 Hvert tredje år skal I tage en tiendedel af jeres afgrøder og give den til levitterne, de fremmede, enkerne og de forældreløse, så de kan spise sig mætte. 13 Når det er gjort, skal I bede følgende bøn til Herren, jeres Gud: ‚Nu har jeg givet den del, som er helliget dig, til de trængende, sådan som du har befalet. Jeg har ikke glemt eller overtrådt nogen af dine befalinger. 14 Jeg har ikke rørt ved tienden, mens jeg var i sorg eller var uren. Jeg har heller ikke ofret noget til de døde, men jeg har adlydt Herren, min Gud, og gjort, hvad han har befalet mig. 15 Se derfor i nåde til os fra din hellige bolig i Himlen. Velsign dit folk og det land, du har givet os, et land, der „flyder med mælk og honning”, sådan som du lovede vores forfædre.’

Påmindelse om pagten mellem Herren og hans folk

16 Herren, jeres Gud, pålægger jer i dag at adlyde hans love og bestemmelser af hele jeres hjerte og hele jeres sjæl. 17 I har i dag bekræftet jeres pagt med Herren. Det betyder, at han vil være jeres Gud, og at I vil holde jer til hans veje, lytte til hans røst og følge hans love og forskrifter. 18 Det betyder, at I vil være hans ejendomsfolk, som han har udvalgt, og at I derfor vil overholde alle hans befalinger. 19 Gør I det, vil han gøre jer til en mægtig nation, større end nogen anden nation, han har skabt, så I kan bringe ham ære og lovsang og være et helligt folk, indviet til Herren, sådan som han har sagt.”