The Message

Amos 1

1The Message of Amos, one of the shepherds of Tekoa, that he received on behalf of Israel. It came to him in visions during the time that Uzziah was king of Judah and Jeroboam II son of Joash was king of Israel, two years before the big earthquake.

Swallowing the Same Old Lies

The Message:

God roars from Zion,
    shouts from Jerusalem!
The thunderclap voice withers the pastures tended by shepherds,
    shrivels Mount Carmel’s proud peak.

3-5 God’s Message:

“Because of the three great sins of Damascus
    —make that four—I’m not putting up with her any longer.
She pounded Gilead to a pulp, pounded her senseless
    with iron hammers and mauls.
For that, I’m setting the palace of Hazael on fire.
    I’m torching Ben-hadad’s forts.
I’m going to smash the Damascus gates
    and banish the crime king who lives in Sin Valley,
    the vice boss who gives orders from Paradise Palace.
The people of the land will be sent back
    to where they came from—to Kir.”
        God’s Decree.

6-8 God’s Message:

“Because of the three great sins of Gaza
    —make that four—I’m not putting up with her any longer.
She deported whole towns
    and then sold the people to Edom.
For that, I’m burning down the walls of Gaza,
    burning up all her forts.
I’ll banish the crime king from Ashdod,
    the vice boss from Ashkelon.
I’ll raise my fist against Ekron,
    and what’s left of the Philistines will die.”
        God’s Decree.

9-10 God’s Message:

“Because of the three great sins of Tyre
    —make that four—I’m not putting up with her any longer.
She deported whole towns to Edom,
    breaking the treaty she had with her kin.
For that, I’m burning down the walls of Tyre,
    burning up all her forts.”

11-12 God’s Message:

“Because of the three great sins of Edom
    —make that four—I’m not putting up with her any longer.
She hunts down her brother to murder him.
    She has no pity, she has no heart.
Her anger rampages day and night.
    Her meanness never takes a timeout.
For that, I’m burning down her capital, Teman,
    burning up the forts of Bozrah.”

13-15 God’s Message:

“Because of the three great sins of Ammon
    —make that four—I’m not putting up with her any longer.
She ripped open pregnant women in Gilead
    to get more land for herself.
For that, I’m burning down the walls of her capital, Rabbah,
    burning up her forts.
Battle shouts! War whoops!
    with a tornado to finish things off!
The king has been carted off to exile,
    the king and his princes with him.”
        God’s Decree.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Amosi 1

1Mawu a Amosi, mmodzi mwa anthu oweta nkhosa ku Tekowa. Zimene iye anaona mʼmasomphenya zokhudza Israeli patatsala zaka ziwiri kuti chivomerezi chichitike, nthawi imene Uziya anali mfumu ya Yuda ndipo Yeroboamu mwana wa Yowasi anali mfumu ya Israeli.

Amosi anati:

“Yehova akubangula mu Ziyoni
    ndipo akumveka ngati bingu mu Yerusalemu;
msipu wa abusa ukulira,
    ndipo pamwamba pa Karimeli pakuwuma.”

Chiweruzo pa Anthu Oyandikana ndi Israeli

Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Damasiko akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza anapuntha Giliyadi
    ndi zopunthira za mano achitsulo,
Ine ndidzatumiza moto pa nyumba ya Hazaeli
    umene udzanyeketsa nyumba zaufumu za Beni-Hadadi.
Ndidzathyola chipata cha Damasiko;
    ndidzawononga mfumu yokhala ku Chigwa cha Aveni,
ndiponso iye amene akugwira ndodo yaufumu mu Beti-Edeni.
    Anthu a ku Aramu adzapita ku ukapolo ku Kiri,”
            akutero Yehova.

Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Gaza akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza anatenga ukapolo mtundu wathunthu
    ndi kuwugulitsa ku Edomu,
ndidzatumiza moto pa makoma a Gaza
    umene udzanyeketsa nyumba zake zaufumu.
Ndidzawononga mfumu ya ku Asidodi
    komanso amene akugwira ndodo yaufumu ku Asikeloni.
Ndidzalanga Ekroni,
    mpaka wotsala mwa Afilisti atafa,”
            akutero Ambuye Yehova.

Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Turo akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza iwo anagulitsa mtundu wathunthu ku ukapolo ku Edomu,
    osasunga pangano laubale lija,
10 Ine ndidzatumiza moto pa makoma a Turo
    umene udzanyeketsa nyumba zake zaufumu.”

11 Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Edomu akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza anathamangitsa mʼbale wake ndi lupanga,
    popanda nʼchifundo chomwe.
Popeza mkwiyo wake unakulabe
    ndipo ukali wake sunatonthozeke,
12 Ine ndidzatumiza moto pa Temani
    umene udzanyeketsa nyumba zaufumu za Bozira.”

13 Yehova akuti,

“Chifukwa anthu a ku Amoni akunka nachimwirachimwira,
    Ine sindileka kuwalanga.
Popeza anatumbula akazi oyembekezera a ku Giliyadi
    nʼcholinga choti akuze malire awo,
14 Ine ndidzayatsa moto pa makoma a ku Raba
    umene udzanyeketsa nyumba zake zaufumu.
Padzakhala kulira kwakukulu pa tsiku la nkhondoyo,
    kumenyana kudzakhala kwafumbi ngati mkuntho wa kamvuluvulu.
15 Mfumu yawo idzatengedwa kupita ku ukapolo,
    iyo pamodzi ndi akuluakulu ake,”
            akutero Yehova.