The Message

3 John

1-4 The Pastor, to my good friend Gaius: How truly I love you! We’re the best of friends, and I pray for good fortune in everything you do, and for your good health—that your everyday affairs prosper, as well as your soul! I was most happy when some friends arrived and brought the news that you persist in following the way of Truth. Nothing could make me happier than getting reports that my children continue diligently in the way of Truth!

Model the Good

5-8 Dear friend, when you extend hospitality to Christian brothers and sisters, even when they are strangers, you make the faith visible. They’ve made a full report back to the church here, a message about your love. It’s good work you’re doing, helping these travelers on their way, hospitality worthy of God himself! They set out under the banner of the Name, and get no help from unbelievers. So they deserve any support we can give them. In providing meals and a bed, we become their companions in spreading the Truth.

9-10 Earlier I wrote something along this line to the church, but Diotrephes, who loves being in charge, denigrates my counsel. If I come, you can be sure I’ll hold him to account for spreading vicious rumors about us.

As if that weren’t bad enough, he not only refuses hospitality to traveling Christians but tries to stop others from welcoming them. Worse yet, instead of inviting them in he throws them out.

11 Friend, don’t go along with evil. Model the good. The person who does good does God’s work. The person who does evil falsifies God, doesn’t know the first thing about God.

12 Everyone has a good word for Demetrius—the Truth itself stands up for Demetrius! We concur, and you know we don’t hand out endorsements lightly.

13-14 I have a lot more things to tell you, but I’d rather not use pen and ink. I hope to be there soon in person and have a heart-to-heart talk.

Peace to you. The friends here say hello. Greet our friends there by name.

Slovo na cestu

3.list Janův

Boží děti žijí podle zásad evangelia

1-2 Jan drahému Gájovi.

Milovaný příteli, ujišťuji tě o své lásce a modlím se za tebe, aby ses měl tak dobře na těle, jako se máš na duchu. Měl jsem velikou radost z vyprávění některých bratří, kteří se u mne zastavili a pověděli mi, že svým životem věrně následuješ pravdu. Nic mne nepotěší jako zpráva, že mé děti se drží Kristovy pravdy.

Milovaný příteli, konáš opravdu záslužnou a dobrou práci, že se staráš o kazatele, kteří navštěvují váš sbor. Všude o tvé lásce vyprávějí. Dobře děláš, že jim umožňuješ další práci, jak si Bůh přeje. Pracují přece pro Krista, a proto nepřijímají podporu od nevěřících. Pro takové lidi máme mít otevřené dveře a tak napomáhat šíření pravdy.

Napsal jsem vašemu sboru dopis, ale Diotrefés, který chce mít mezi vámi vždycky první i poslední slovo, neuznává naši autoritu. 10 Až k vám přijdu, povolám ho k odpovědnosti za to, že nás ošklivě pomlouvá, nepřijímá naše posly a dokonce brání těm, kdo se jich ujímají, a vylučuje je ze sboru.

11 Drahý příteli, drž se ne zlého, ale dobrého příkladu. Kdo jedná podle Boží vůle, je jeho dítě. Kdo jedná svévolně, Boha nezná. 12 Demétria si váží a staví se za něj sám Bůh. I my za něho ručíme a vy víte, že naše svědectví je spolehlivé.

Janova závěrečná slova

13 Rád bych napsal ještě více, ale je to zbytečné, 14 protože doufám, že se brzo uvidíme a důkladně si o všem pohovoříme.

15 Měj se dobře. Pozdravují tě přátelé a také ty pozdravuj každého z bratří.