The Message

2 Kings 1

1After Ahab died, Moab rebelled against Israel.

One day Ahaziah fell through the balcony railing on the rooftop of his house in Samaria and was injured. He sent messengers off to consult Baal-Zebub, the god of Ekron, “Am I going to recover from this accident?”

3-4 God’s angel spoke to Elijah the Tishbite: “Up on your feet! Go out and meet the messengers of the king of Samaria with this word, ‘Is it because there’s no God in Israel that you’re running off to consult Baal-Zebub god of Ekron?’ Here’s a message from the God you’ve tried to bypass: ‘You’re not going to get out of that bed you’re in—you’re as good as dead already.’” Elijah delivered the message and was gone.

The messengers went back. The king said, “So why are you back so soon—what’s going on?”

They told him, “A man met us and said, ‘Turn around and go back to the king who sent you; tell him, God’s message: Is it because there’s no God in Israel that you’re running off to consult Baal-Zebub god of Ekron? You needn’t bother. You’re not going to get out of that bed you’re in—you’re as good as dead already.’”

The king said, “Tell me more about this man who met you and said these things to you. What was he like?”

“Shaggy,” they said, “and wearing a leather belt.”

He said, “That has to be Elijah the Tishbite!”

The king sent a captain with fifty men to Elijah. Meanwhile Elijah was sitting, big as life, on top of a hill. The captain said, “O Holy Man! King’s orders: Come down!”

10 Elijah answered the captain of the fifty, “If it’s true that I’m a ‘holy man,’ lightning strike you and your fifty men!” Out of the blue lightning struck and incinerated the captain and his fifty.

11 The king sent another captain with his fifty men, “O Holy Man! King’s orders: Come down. And right now!”

12 Elijah answered, “If it’s true that I’m a ‘holy man,’ lightning strike you and your fifty men!” Immediately a divine lightning bolt struck and incinerated the captain and his fifty.

13-14 The king then sent a third captain with his fifty men. For a third time, a captain with his fifty approached Elijah. This one fell on his knees in supplication: “O Holy Man, have respect for my life and the souls of these fifty men! Twice now lightning from out of the blue has struck and incinerated captains with their fifty men; please, I beg you, respect my life!”

15 The angel of God told Elijah, “Go ahead; and don’t be afraid.” Elijah got up and went down with him to the king.

16 Elijah told him, “God’s word: Because you sent messengers to consult Baal-Zebub the god of Ekron, as if there were no God in Israel to whom you could pray, you’ll never get out of that bed alive—already you’re as good as dead.”

17 And he died, exactly as God’s word spoken by Elijah had said.

Because Ahaziah had no son, his brother Joram became the next king. The succession took place in the second year of the reign of Jehoram son of Jehoshaphat king of Judah.

18 The rest of Ahaziah’s life is recorded in The Chronicles of the Kings of Israel.

Ang Pulong Sa Dios

2 Mga Hari 1:1-18

Si Elias ug si Haring Ahazia

1Human namatay si Ahab, nagrebelde ang Moab sa Israel.

2Usa niana ka adlaw, nalusot si Ahazia sa rehas-rehas nga bintana sa ibabaw nga kuwarto sa iyang palasyo sa Samaria, ug nabaldado siya. Busa nagpadala siya ug mga mensahero sa pagpangutana sa dios sa Ekron nga si Baal Zebub, kon maulian pa ba siya.

3Unya, miingon ang anghel sa Ginoo kang Elias nga taga-Tishbe, “Tagboa ang mga mensahero sa hari sa Samaria ug isulti kini kanila: Nganong didto man kamo mangutana sa dios sa Ekron nga si Baal Zebub? Wala ba diay Dios sa Israel? 4Busa ingna ninyo si Ahazia nga mao kini ang giingon sa Ginoo kaniya, ‘Dili ka na makabangon pa sa imong gihigdaan. Mamatay ka gayod!’ ” Busa milakaw si Elias.

5Sa dihang nakabalik ang mga mensahero sa hari, gipangutana niya sila, “Nganong namalik man kamo?” 6Mitubag sila, “May tawo nga mitagbo kanamo ug miingon nga mobalik kami kanimo ug isulti kining giingon sa Ginoo: ‘Nganong nagsugo ka ug mga tawo sa pagpangutana sa dios sa Ekron nga si Baal Zebub? Wala ba diay Dios sa Israel? Busa dili ka na makabangon pa sa imong gihigdaan. Mamatay ka gayod!’ ”

7Nangutana ang hari kanila, “Unsay hitsura sa tawo nga mitagbo ug miingon niini kaninyo?” 8Mitubag sila, “Balhiboon siya ug nagbakos siya ug panit.” Miingon ang hari, “Si Elias kadto nga taga-Tishbe.” 9Unya gipaadto sa hari ngadto kang Elias ang usa ka opisyal,1:9 opisyal: o, kapitan. Mao usab sa bersikulo 10, 11, 13. uban sa iyang 50 ka mga tawo. Naabtan sa opisyal si Elias nga nagalingkod ibabaw sa bungtod. Giingnan niya kini, “Alagad sa Dios, nagaingon ang hari nga moadto ka kaniya.” 10Mitubag si Elias sa opisyal, “Kon alagad ako sa Dios, hinaut nga may moabot nga kalayo gikan sa langit nga molamoy kanimo ug sa imong 50 ka mga tawo!” Unya may miabot nga kalayo gikan sa langit ug gilamoy niini ang opisyal ug ang iyang mga tawo.

11Nagpadala pag-usab ang hari ngadto kang Elias ug laing opisyal uban sa iyang 50 ka mga tawo. Miingon ang opisyal kang Elias, “Alagad sa Dios, nagaingon ang hari nga moadto ka kaniya karon dayon!” 12Mitubag si Elias, “Kon alagad ako sa Dios, hinaut nga may moabot nga kalayo gikan sa langit nga molamoy kanimo ug sa imong 50 ka mga tawo.” Unya may miabot nga kalayo sa Dios gikan sa langit ug gilamoy ang opisyal ug ang iyang 50 ka mga tawo.

13Nagpadala ang hari ug ikatulong opisyal uban sa iyang 50 ka mga tawo. Pag-abot sa opisyal kang Elias miluhod siya kang Elias agig pagtahod, ug nagpakilooy, “Alagad sa Dios, malooy ka kanako ug sa akong mga tawo. Ayaw ako pagpatya, lakip na kining 50 nimo ka mga alagad. 14Nahibaloan ko nga gilamoy sa kalayo nga gikan sa langit ang nahaunang duha ka mga opisyal ug ang tanan nilang mga tawo. Apan kaloy-i intawon kami!”

15Miingon ang anghel sa Ginoo kang Elias, “Uban kaniya, ug ayaw kahadlok.” Busa miuban si Elias sa opisyal ngadto sa hari.

16Pag-abot ni Elias miingon siya sa hari, “Mao kini ang giingon sa Ginoo: ‘Nganong nagpadala ka man ug mga mensahero sa pagpangutana sa dios sa Ekron nga si Baal Zebub? Wala ba diay Dios sa Israel? Busa dili ka na makabangon pa sa imong gihigdaan. Mamatay ka gayod!’ ”

17Busa namatay si Ahazia sumala sa giingon sa Ginoo pinaagi kang Elias. Tungod kay wala siyay anak nga lalaki, si Joram1:17 Joram: sa Hebreo, Jehoram. nga iyang igsoon mao ang mipuli kaniya ingon nga hari. Naghari si Joram sa ikaduhang tuig sa paghari ni Jehoram nga anak ni Jehoshafat nga hari sa Juda. 18Ang uban pang sugilanon mahitungod sa paghari ni Ahazia, ug ang iyang mga gihimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel.