The Message

1 Peter 3

Cultivate Inner Beauty

11-4 The same goes for you wives: Be good wives to your husbands, responsive to their needs. There are husbands who, indifferent as they are to any words about God, will be captivated by your life of holy beauty. What matters is not your outer appearance—the styling of your hair, the jewelry you wear, the cut of your clothes—but your inner disposition.

4-6 Cultivate inner beauty, the gentle, gracious kind that God delights in. The holy women of old were beautiful before God that way, and were good, loyal wives to their husbands. Sarah, for instance, taking care of Abraham, would address him as “my dear husband.” You’ll be true daughters of Sarah if you do the same, unanxious and unintimidated.

The same goes for you husbands: Be good husbands to your wives. Honor them, delight in them. As women they lack some of your advantages. But in the new life of God’s grace, you’re equals. Treat your wives, then, as equals so your prayers don’t run aground.

Suffering for Doing Good

8-12 Summing up: Be agreeable, be sympathetic, be loving, be compassionate, be humble. That goes for all of you, no exceptions. No retaliation. No sharp-tongued sarcasm. Instead, bless—that’s your job, to bless. You’ll be a blessing and also get a blessing.

Whoever wants to embrace life
    and see the day fill up with good,
Here’s what you do:
    Say nothing evil or hurtful;
Snub evil and cultivate good;
    run after peace for all you’re worth.
God looks on all this with approval,
    listening and responding well to what he’s asked;
But he turns his back
    on those who do evil things.

13-18 If with heart and soul you’re doing good, do you think you can be stopped? Even if you suffer for it, you’re still better off. Don’t give the opposition a second thought. Through thick and thin, keep your hearts at attention, in adoration before Christ, your Master. Be ready to speak up and tell anyone who asks why you’re living the way you are, and always with the utmost courtesy. Keep a clear conscience before God so that when people throw mud at you, none of it will stick. They’ll end up realizing that they’re the ones who need a bath. It’s better to suffer for doing good, if that’s what God wants, than to be punished for doing bad. That’s what Christ did definitively: suffered because of others’ sins, the Righteous One for the unrighteous ones. He went through it all—was put to death and then made alive—to bring us to God.

19-22 He went and proclaimed God’s salvation to earlier generations who ended up in the prison of judgment because they wouldn’t listen. You know, even though God waited patiently all the days that Noah built his ship, only a few were saved then, eight to be exact—saved from the water by the water. The waters of baptism do that for you, not by washing away dirt from your skin but by presenting you through Jesus’ resurrection before God with a clear conscience. Jesus has the last word on everything and everyone, from angels to armies. He’s standing right alongside God, and what he says goes.

Slovo na cestu

1.list Petrův 3

Rady ohledně manželství

11-2 Rovněž i vy, ženy, podřizujte se svým mužům, a když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým čistým a bohabojným životem.

3-4 Nenakloníte si je vnějšími ozdobami – šperky, okázalými účesy a nákladnými oděvy, které nejsou pro vás vhodné, ale nepomíjející krásou křesťanské osobnosti. Vaší ozdobou nechť je jemnost a mírnost, které se líbí Bohu. Taková vnitřní krása zdobila zbožné ženy dávných dob, které se podřizovaly svým mužům. Vzpomeňte na Sáru, která poslouchala svého manžela Abrahama a nazývala ho svým pánem. Jdete její cestou, jedná-te-li správně a nepodléháte nervozitě a strachu.

Tak i vy, muži, snažte se rozumět svým manželkám, neboť jsou slabší. Ctěte je, protože jsou z Boží milosti, stejně jako vy, dědičkami věčného života. Nejednáte-li tak, nemůžete čekat, že vaše modlitby budou vyslyšeny.

Utrpení při konání dobra

Na závěr se obracím k vám všem; buďte jednomyslní, mějte porozumění jeden pro druhého a milujte se jako Boží rodina. Mějte citlivá srdce a pokornou mysl. Zlo neoplácejte zlem, urážky urážkami, ale naopak prokazujte dobro. Vždyť jedině tak vám Bůh může požehnat.

10 Máte za úkol dokázat, že si vážíte života, a přejete-li si žít dobře a šťastně, dávejte pozor na svůj jazyk, aby z vašich úst nevyšlo nic špatného a lstivého. 11 Obraťte se zády k zlému a čiňte dobro. Šiřte kolem sebe pokoj, i když to není snadné. 12 Vždyť Pán se dívá s láskou na své poslušné děti a vyhovuje jejich prosbám. Na ty pak, kteří činí zlo, hledí s přísnou tváří.

13 Kdo by měl zájem vám ublížit, když budete činit dobře? 14 Stane-li se však, že budete trpět pro dobrou věc, Bůh vás odmění. Nenechte se zastrašit a nebuďte malomyslní; 15 usilujte o to, aby vaše srdce patřila cele Kristu. Využijte každé příležitosti ke svědectví o vaší víře, hovořte však skromně a s úctou. 16 Jednejte správně, aby ti, kteří o vás mluví jako o nejhorších lidech a nadávají vám, se zastyděli, že hanobí vaše křesťanské chování.

17 Pamatujte, že dopustí-li Bůh, abyste trpěli, pak je lepší trpět pro dobro než pro zlo! 18 Vždyť Kristus také trpěl. Sám bez viny – zemřel za naše hříchy, aby nás přivedl k Bohu. Jeho tělo bylo vydáno na smrt, ale Boží Duch jej vzkřísil. 19-20 A týž Duch svatý zmocnil Noeho, když nesl Kristovo poselství záchrany těm, kteří před potopou byli pro svou nevěru v zajetí smrti. Bůh na ně trpělivě čekal, zatímco Noe stavěl koráb. Přesto jen osm lidí bylo zachráněno.

21 To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Při křtu vyznáváme, že jsme byli zachráněni před smrtí vzkříšením Ježíše Krista. Křest vyžaduje samozřejmě daleko více než pouhé obmytí tělesné špíny. Vyjadřuje skutečnost, že se obracíme k Bohu s prosbou, aby očistil naše svědomí od hříchu. 22 Nyní je onen Kristus v nebi po Boží pravici a andělé i všechny nebeské síly se před ním sklánějí a poslouchají ho.