The Message

1 Chronicles 1

Israel’s Family Tree: The Trunk

11-4 Adam

Seth

Enosh

Kenan

Mahalalel

Jared

Enoch

Methuselah

Lamech

Noah

Shem, Ham, and Japheth.

The Japheth Branch

Japheth had Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras.

Gomer had Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.

Javan had Elisha, Tarshish, Kittim, and Rodanim.

The Ham Branch

Ham had Cush, Mizraim, Put, and Canaan.

Cush had Seba, Havilah, Sabta, Raamah, and Sabteca.

Raamah had Sheba and Dedan.

10 Cush had Nimrod, the first great hero on earth.

11-12 Mizraim was ancestor to the Ludim, the Anamim, the Lehabim, the Naphtuhim, the Pathrusim, the Casluhim, and the Caphtorim from whom the Philistines descended.

13-16 Canaan had Sidon (his firstborn) and Heth, and was ancestor to the Jebusites, the Amorites, the Girgashites, the Hivites, the Arkites, the Sinites, the Arvadites, the Zemarites, and the Hamathites.

The Shem Branch

17 Shem had Elam, Asshur, Arphaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether, and Meshech.

18-19 Arphaxad had Shelah and Shelah had Eber. Eber had two sons: Peleg (Division) because in his time the earth was divided up; his brother was Joktan.

20-23 Joktan had Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, Hadoram, Uzal, Diklah, Ebal, Abimael, Sheba, Ophir, Havilah, and Jobab—all sons of Joktan.

24-28 The three main branches in summary: Shem, Arphaxad, Shelah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah, and Abram (Abraham). And Abraham had Isaac and Ishmael.

The Family of Abraham

29-31 Abraham’s family tree developed along these lines: Ishmael had Nebaioth (his firstborn), then Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah—the Ishmael branch.

32-33 Keturah, Abraham’s concubine, gave birth to Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. Then Jokshan had Sheba and Dedan. And Midian had Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah. These made up the Keturah branch.

34-37 Abraham had Isaac, and Isaac had Esau and Israel (Jacob). Esau had Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam, and Korah. Eliphaz had Teman, Omar, Zepho, Gatam, Kenaz, Timna, and Amalek. And Reuel had Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.

38-42 Seir then had Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, and Dishan. Lotan had Hori and Homam. Timna was Lotan’s sister. Shobal had Alian, Manahath, Ebal, Shepho, and Onam. Zibeon had Aiah and Anah. Anah had Dishon. Dishon had Hemdan, Eshban, Ithran, and Keran. Ezer had Bilhan, Zaavan, and Akan. And Dishan had Uz and Aran.

The Edomite King List

43-51 A list of the kings who ruled in the country of Edom before Israel had a king:

Bela son of Beor; his city was Dinhabah.

Bela died; Jobab son of Zerah from Bozrah was the next king.

Jobab died; Husham from the country of the Temanites was the next king.

Husham died; Hadad son of Bedad, who defeated Midian in the country of Moab, was the next king; his city was Avith.

Hadad died; Samlah from Masrekah was the next king.

Samlah died; Shaul from Rehoboth-by-the-River was the next king.

Shaul died; Baal-Hanan son of Acbor was the next king.

Baal-Hanan died; Hadad was the next king; his city was Pau and his wife was Mehetabel daughter of Matred, the daughter of Me-Zahab.

Last of all Hadad died.

51-54 The chieftains of Edom after that were Chief Timna, Chief Alvah, Chief Jetheth, Chief Oholibamah, Chief Elah, Chief Pinon, Chief Kenaz, Chief Teman, Chief Mibzar, Chief Magdiel, and Chief Iram. These were the chieftains of Edom.

Swedish Contemporary Bible

1 Chronicles 1

Släkttavla

(1:1—9:44)

Från Adam till Israel

(1 Mos 5:1-32)

1Adam, Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jered, 3Henok, Metushelach, Lemek 4och Noa. Noas söner var[a] Sem, Ham och Jafet.

Jafet

(1 Mos 10:2-4)

5Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.

6Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.

7Javans söner var Elisha och Tarshish, kittéerna och rodanéerna.

Ham

(1 Mos 10:6-20)

8Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

9Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka.

Ragmas söner var Saba och Dedan.

10Från Kush härstammade också Nimrod, den förste härskaren på jorden.

11Misrajim var stamfar till ludéerna, anaméerna, lehavéerna, naftuchéerna, 12patruséerna, kasluchéerna, som filistéerna härstammar från, och kaftoréerna.

13Kanaan var far till Sidon, som var hans förstfödde. Han var också stamfar till Het, 14till jevuséerna, amoréerna, girgashéerna, 15hivéerna, arkéerna, sinéerna, 16arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

Sem

(1 Mos 10:21-29; 11:10-26)

17Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

18Arpakshad var far till Shelach, och Shelach var far till Ever.

19Ever fick två söner, den ene hette Peleg[b] och den andre Joktan. På Pelegs tid delades jorden. Hans bror hette Joktan.

20Joktan var far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Eval, Avimael, Saba, 23Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

24Sem, Arpakshad och Shelach,

25Ever, Peleg, Regu,

26Serug, Nachor, Terach,

27Abram, dvs. Abraham.

Abraham

28Abrahams söner var Isak och Ismael.

Ismael

(1 Mos 25:12-16)

29Detta är deras släkttavla:

Ismaels förstfödde var Nevajot, sedan Kedar, Adbeel, Mivsam,

30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema,

31Jetur, Nafish och Kedma. Dessa var Ismaels söner.

Sönerna av Abrahams bihustru Ketura

(1 Mos 25:1-4)

32Sönerna som Abrahams bihustru Ketura födde var Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach.

Jokshans söner var Saba och Dedan.

33Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga.

Dessa var alltså ättlingar till Ketura.

Isak

34Abraham var far till Isak.

Isaks söner var Esau och Israel.

Esau

(1 Mos 36:10-14)

35Esaus söner var Elifas, Reguel, Jeush, Jalam och Korach.

36Elifas söner var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna och Amalek.

37Reguels söner var Nachat, Serach, Shamma och Missa.

Seirs söner

(1 Mos 36:20-28)

38Seirs söner var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, Dishon, Eser och Dishan.

39Lotans söner var Hori och Homam. Timna var syster till Lotan.

40Shovals söner var Aljan, Manachat, Eval, Shefi och Onam.

Sivons söner var Aja och Ana.

41Ana hade en son, Dishon.

Dishons söner var Hamran, Eshban, Jitran och Keran.

42Esers söner var Bilhan, Saavan och Jakan.

Dishons söner var Us och Aran.

43Detta är de kungar, som härskade i Edom innan Israel hade någon kung:

Bela, Beors son, och namnet på hans stad var Dinhava.

44När Bela dog blev Jovav, Serachs son, från Bosra, kung efter honom.

45När Jovav dog blev Husham från temanéernas land kung efter honom.

46När Husham dog blev Bedads son Hadad kung. Han besegrade midjaniterna i Moab, och han regerade från Avit.

47När Hadad dog besteg Samla från Masreka tronen.

48När sedan Samla dog, blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom.

49När Saul dog, blev Akbors son Baal Hanan kung.

50När Baal Hanan dog, blev Hadad kung efter honom. Han regerade från Pagi. Hans hustru hette Mehetavel och var dotter till Matred, som var dotter till Me Sahav.

51Efter Hadads död var dessa män Edoms stamfurstar:

Furstarna Timna, Alva, Jetet, 52Oholivama, Ela, Pinon, 53Kenas, Teman, Mivsar, 54Magdiel och Iram. Dessa var Edoms stamfurstar.

Notas al pie

  1. 1:4 Noas söner var enligt Septuaginta; orden saknas i den masoretiska texten.
  2. 1:19 Namnet Peleg kommer från verbet dela.