The Message

1 Chronicles 1

Israel’s Family Tree: The Trunk

11-4 Adam

Seth

Enosh

Kenan

Mahalalel

Jared

Enoch

Methuselah

Lamech

Noah

Shem, Ham, and Japheth.

The Japheth Branch

Japheth had Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras.

Gomer had Ashkenaz, Riphath, and Togarmah.

Javan had Elisha, Tarshish, Kittim, and Rodanim.

The Ham Branch

Ham had Cush, Mizraim, Put, and Canaan.

Cush had Seba, Havilah, Sabta, Raamah, and Sabteca.

Raamah had Sheba and Dedan.

10 Cush had Nimrod, the first great hero on earth.

11-12 Mizraim was ancestor to the Ludim, the Anamim, the Lehabim, the Naphtuhim, the Pathrusim, the Casluhim, and the Caphtorim from whom the Philistines descended.

13-16 Canaan had Sidon (his firstborn) and Heth, and was ancestor to the Jebusites, the Amorites, the Girgashites, the Hivites, the Arkites, the Sinites, the Arvadites, the Zemarites, and the Hamathites.

The Shem Branch

17 Shem had Elam, Asshur, Arphaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether, and Meshech.

18-19 Arphaxad had Shelah and Shelah had Eber. Eber had two sons: Peleg (Division) because in his time the earth was divided up; his brother was Joktan.

20-23 Joktan had Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, Hadoram, Uzal, Diklah, Ebal, Abimael, Sheba, Ophir, Havilah, and Jobab—all sons of Joktan.

24-28 The three main branches in summary: Shem, Arphaxad, Shelah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terah, and Abram (Abraham). And Abraham had Isaac and Ishmael.

The Family of Abraham

29-31 Abraham’s family tree developed along these lines: Ishmael had Nebaioth (his firstborn), then Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah—the Ishmael branch.

32-33 Keturah, Abraham’s concubine, gave birth to Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. Then Jokshan had Sheba and Dedan. And Midian had Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah. These made up the Keturah branch.

34-37 Abraham had Isaac, and Isaac had Esau and Israel (Jacob). Esau had Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam, and Korah. Eliphaz had Teman, Omar, Zepho, Gatam, Kenaz, Timna, and Amalek. And Reuel had Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.

38-42 Seir then had Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, and Dishan. Lotan had Hori and Homam. Timna was Lotan’s sister. Shobal had Alian, Manahath, Ebal, Shepho, and Onam. Zibeon had Aiah and Anah. Anah had Dishon. Dishon had Hemdan, Eshban, Ithran, and Keran. Ezer had Bilhan, Zaavan, and Akan. And Dishan had Uz and Aran.

The Edomite King List

43-51 A list of the kings who ruled in the country of Edom before Israel had a king:

Bela son of Beor; his city was Dinhabah.

Bela died; Jobab son of Zerah from Bozrah was the next king.

Jobab died; Husham from the country of the Temanites was the next king.

Husham died; Hadad son of Bedad, who defeated Midian in the country of Moab, was the next king; his city was Avith.

Hadad died; Samlah from Masrekah was the next king.

Samlah died; Shaul from Rehoboth-by-the-River was the next king.

Shaul died; Baal-Hanan son of Acbor was the next king.

Baal-Hanan died; Hadad was the next king; his city was Pau and his wife was Mehetabel daughter of Matred, the daughter of Me-Zahab.

Last of all Hadad died.

51-54 The chieftains of Edom after that were Chief Timna, Chief Alvah, Chief Jetheth, Chief Oholibamah, Chief Elah, Chief Pinon, Chief Kenaz, Chief Teman, Chief Mibzar, Chief Magdiel, and Chief Iram. These were the chieftains of Edom.

Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 1

Slægtsregistre fra Adam til Jakob

1Adam blev far til Set, som blev far til Enosh. Enosh blev far til Kenan, som blev far til Mahalalel. Mahalalel blev far til Jered, som blev far til Enok. Enok blev far til Metusalem og Metusalem til Lemek, som blev far til Noa. Noa fik tre sønner: Sem, Kam og Jafet.

Jafets sønner[a] hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim.[b]

Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kana’an.[c] Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

10 Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger.

11 Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 12 patrusitterne, kasluhitterne og kaftoritterne (som filistrene stammer fra).

13 Kana’ans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Kana’an blev også stamfar til hittitterne, 14 jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 15 hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 16 arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne.

17 Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner hed[d] Utz, Hul, Geter og Mash. 18 Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 19 Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,[e] for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan.

20 Joktan blev far[f] til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Obal,[g] Abimael, Saba, 23 Ofir, Havila og Jobab.

24 Hele slægtslinien fra Sem til Abram er som følger: Sem, Arpakshad, Shela, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nakor, Tera 27 og Abram, der fik navneforandring til Abraham.

28 Abraham fik sønnerne Isak og Ishmael. 29 Ishmael fik sønnerne Nebajot, Kedar, Adbe’el, Mibsam, 30 Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafish og Kedma.

32 Abraham fik desuden følgende sønner med sin anden kone, Ketura: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan. 33 Midjan blev far til Efa, Efer, Enok, Abida og Elda’a. De var alle sammen efterkommere af Ketura.

34 Abrahams søn Isak fik to sønner, Esau og Jakob.[h]

35 Esau fik sønnerne Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam og Kora. 36 Elifaz fik sønnerne Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Med sin kone Timna fik han desuden Amalek. 37 Reuels sønner hed Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

38-39 Seir fik sønnerne Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer, Dishan og datteren Timna. Lotan fik to sønner: Hori og Homam.

40 Shobal fik sønnerne Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Zibon fik sønnerne Ajja og Ana. 41 Ana fik sønnen Dishon, som igen fik sønnerne Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. 42 Etzer fik sønnerne Bilhan, Za’avan og Akan. Dishan fik sønnerne Utz og Aran.

43 Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn fra byen Dinhaba. 44 Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. 45 Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. 46 Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. 47 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. 48 Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. 49 Da han døde, blev Ba’al-Hanan, Ahbors søn, konge. 50 Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

51 Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel og Iram.

Notas al pie

  1. 1,5 Det hebraiske ord for „sønner” kan også henvise til slægter, idet slægten fik navn efter den person, der startede slægten. Nogle af disse navne er klart navne på en hel slægt eller et helt folk. Jf. 1.Mos. 10,2-31.
  2. 1,7 Muligvis stamfædre til spanierne, cyprioterne og dem, som bor på Rhodos.
  3. 1,8 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kana’anæerne.
  4. 1,17 Ordene, som er oversat: „Arams sønner hed:” er faldet ud af en del af de hebraiske og græske manuskripter. Se 1.Mos. 10,23.
  5. 1,19 Det betyder: „splittelse”. Det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes og spredtes.
  6. 1,20 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”.
  7. 1,22 Stavemåden korrigeret efter 1.Mos. 10,28.
  8. 1,34 Teksten bruger her og i 2,1 hans andet navn, Israel.