Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 9

Ya Mukulu wa Bayimbi. Eyimbibwa okujjukira Okufa kw’Omwana. Zabbuli ya Dawudi.

1Nnaakutenderezanga, Ayi Mukama n’omutima gwange gwonna;
    nnaayolesanga ebikolwa byo eby’ekitalo byonna.
Nnaasanyukanga era nnaajagulizanga mu ggwe.
    Nnaayimbanga nga ntendereza erinnya lyo, Ayi Mukama Ali Waggulu Ennyo.

Abalabe bange bazzeeyo emabega,
    beesittadde ne bazikiririra mu maaso go.
Kubanga owagidde ebiŋŋwanira, n’ensonga zange;
    era otudde ku ntebe yo ey’obwakabaka n’osala omusango mu bwenkanya.
Waboggolera amawanga, n’ozikiriza ababi;
    erinnya lyabwe n’olisangulirawo ddala emirembe n’emirembe.
Abalabe obamaliddewo ddala,
    n’ebibuga byabwe obizikirizza,
    era tewali aliddayo kubijjukira.

Naye Mukama afuga emirembe gyonna;
    era ataddewo entebe ye ey’okusalirako emisango.
Aliramula ensi mu butuukirivu,
    era alisalira abantu bonna emisango mu bwenkanya.
Mukama kye kiddukiro ky’abo abanyigirizibwa;
    era kye kigo kyabwe mu biseera eby’akabi.
10 Abo abamanyi erinnya lyo, Ayi Mukama, banaakwesiganga;
    kubanga abakunoonya tobaleka bokka.

11 Muyimbe okutendereza Mukama, atudde ku ntebe ey’obwakabaka mu Sayuuni;
    mutegeeze amawanga gonna by’akoze.
12 Ajjukira n’awoolera eggwanga
    era assaayo omwoyo eri abo abanyigirizibwa.

13 Onsaasire, Ayi Mukama; otunuulire abalabe bange abangigganya,
    onzigye ku miryango gy’okufa.
14 Ndyoke nkutenderezenga mu lwatu
    mu miryango[a] gy’omuwala wa Sayuuni:
    era njagulizenga mu bulokozi bwo.

15 Abantu mu mawanga bagudde mu binnya bye baasima;
    era n’emitego gyabwe gimasuse ne gibakwasa.
16 Mukama yeeraze nga bw’asala emisango egy’ensonga.
    Omubi akwatiddwa mu mutego gw’emikono gye.
17 Ababi balisuulibwa emagombe;
    ebyo bye bituuka ku mawanga gonna ageerabira Katonda.
18 Kubanga abali mu kwetaaga tebalyerabirwa ennaku zonna,
    era n’ababonyaabonyezebwa tebaliggwaamu ssuubi emirembe gyonna.

19 Ogolokoke, Ayi Mukama, tokkiriza muntu kuwangula;
    leka amawanga gasalirwe omusango mu maaso go.
20 Bakankanye n’okutya, Ayi Mukama;
    amawanga gonna galyoke gategeere nti bantu buntu.

Notas al pie

  1. 9:14 Ensonga enkulu zonna zaateesebwangako mu mulyango gw’ekibuga.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 9

Psalmul 9[a]

Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Moartea fiului“. Un psalm al lui David.

Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea,
    voi povesti toate minunile Tale.
Mă voi bucura şi mă voi veseli în Tine,
    voi cânta laudă Numelui Tău, Preaînalte!

Duşmanii mei dau înapoi,
    se poticnesc şi pier dinaintea Ta,
căci Tu ai judecat cauza mea şi mi-ai făcut dreptate;
    ai şezut pe tron ca Unul Care judeci cu dreptate.
Tu ai mustrat neamurile şi l-ai nimicit pe cel rău;
    le-ai şters numele pentru veci de veci.
Duşmanul a sfârşit în ruine veşnice!
    I-ai smuls cetăţile
        şi ai dat uitării amintirea lor.

Domnul însă va trona pe vecie!
    El Îşi pregăteşte tronul pentru judecată.
El va judeca lumea cu dreptate,
    va cântări noroadele cu nepărtinire.
Domnul este o fortăreaţă pentru cel asuprit,
    o fortăreaţă în vremuri de necaz.
10 Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine,
    căci Tu nu-i părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!
11 Cântaţi Domnului, Care este întronat în Sion!
    Vestiţi printre popoare isprăvile Lui!
12 Căci El, Care răzbună sângele vărsat, Îşi aduce aminte
    şi nu trece cu vederea strigătul sărmanilor.

13 Îndură-te de mine, Doamne,
    uită-te la suferinţa pe care mi-o pricinuiesc duşmanii mei!
        Ridică-mă de la porţile morţii!
14 Atunci voi vesti toate laudele Tale la porţile fiicei Sionului,
    mă voi veseli de mântuirea Ta!
15 Neamurile se vor cufunda în groapa pe care au săpat-o;
    chiar în laţul pe care l-au ascuns li se va prinde piciorul.
16 Domnul Se descoperă şi face judecată[b];
    Cel rău este prins chiar prin lucrarea mâinilor lui.Higgaion[c]. Sela
17 Cei răi se întorc în Locuinţa Morţilor,
    împreună cu toate neamurile care uită de Dumnezeu.
18 Dar El nu-l uită pe cel sărman pentru totdeauna,
    nici nu-i lasă fără nădejde pe cei asupriţi.

19 Ridică-Te, Doamne, să nu biruie omul!
    Să fie judecate neamurile înaintea Ta!
20 Pune groaza în ei, Doamne!
    Să recunoască neamurile că sunt doar nişte oameni!Sela

Notas al pie

  1. Psalmii 9:1 Titlu. Psalmii 9 şi 10 au fost, probabil, la origini, un singur poem în acrostih (fiecare strofă începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor); în LXX Psalmul 9 şi 10 constituie un singur psalm
  2. Psalmii 9:16 Sau: făcând judecată
  3. Psalmii 9:16 Meditaţie, probabil un interludiu muzical, ca şi Sela