Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 80

Ya Mukulu wa Bayimbi. Ku ddoboozi, “Amalanga g’Endagaano.” Zabbuli ya Asafu.

1Wulira, Ayi Omusumba wa Isirayiri;
    ggwe akulembera Yusufu ng’alunda ekisibo kyo;
ggwe atudde ku ntebe ey’obwakabaka mu bakerubi, twakire.
    Amaanyi go galabike mu Efulayimu,
ne mu Benyamini ne mu Manase,[a]
    ojje otulokole.

Tukomyewo gy’oli, Ayi Katonda,
    otutunuulize amaaso ag’ekisa,
    otulokole.

Ayi Katonda, Mukama ow’Eggye,
    olituusa ddi okusunguwalira okusaba kw’abantu bo?
Wabaliisa emmere ejjudde amaziga;
    n’obanywesa ebikopo by’amaziga musera.
Otufudde eky’okusekererwa mu baliraanwa baffe,
    n’abalabe baffe ne batuduulira.

Tukomyewo gy’oli, Ayi Mukama ow’Eggye,
    otutunuulize amaaso go ag’ekisa,
    tulokolebwe.

Waleeta omuzabbibu ng’oguggya mu Misiri;
    n’ogobamu amawanga agaali mu nsi muno n’ogusimba.
Wagulongooseza ettaka, ne gumera,
    emirandira ne ginywera bulungi, ne gwagaagala mu nsi.
10 Ekisiikirize kyagwo ne kibikka ensozi,
    n’amatabi gaagwo ne gaba ng’emivule egy’amaanyi.
11 Amatabi gaagwo ne gatuuka ku Nnyanja eya Wakati
    n’amatabi g’ennyanja gaayo ne gatuuka ku Mugga Fulaati.

12 Kale wamenyera ki ebisenge byagwo,
    abayitawo bonna ne beenogera ebibala byagwo?
13 Embizzi ez’omu kibira zigwonoona,
    na buli nsolo ey’omu nsiko egulya.
14 Tukyukire, Ayi Katonda ow’Eggye,
    otunuulire ensi ng’osinziira mu ggulu;
olabirire omuzabbibu guno.
15     Gwe wagwesimbira n’omukono gwo ogwa ddyo,
    era ggwe weerondera omwana wo.

16 Bagutemye, ne bagwokya omuliro;
    abakoze ekyo banenye mu bukambwe, obazikirize.
17 Naye muwe amaanyi omusajja oyo gw’oyagala
    era omwana oyo gwe weerondera.
18 Bwe tutyo tuleme okukuvaako, n’okukukuba amabega.
    Otuzzeemu amaanyi, naffe tunaakoowoolanga erinnya lyo.

19 Otukomyewo gy’oli, Ayi Mukama Katonda ow’Eggye,
    otutunuulize amaaso go ag’ekisa,
    tulyoke tulokolebwe.

Notas al pie

  1. 80:2 Ebika ebyo ebisatu, bazzukulu ba Lakeeri; baagoberera Essanduuko y’Endagaano nga bakumba okulaga mu nsi ensuubize.

Korean Living Bible

시편 80

이스라엘의 회복을 위한 기도

(아삽의 시. 성가대 지휘자를 따라 ‘언약의 백합화’ 란 곡조에 맞춰 부른 노래)

1[a]주의 백성을
양떼처럼 인도하시는
이스라엘의 목자시여,
우리에게
귀를 기울이시고 들으소서.
그룹 천사 사이에 앉아 계시는 주여,
빛을 비춰 주소서.
에브라임, 베냐민,
므낫세 지파에게
나타나셔서 주의 능력을 보이시고
와서 우리를 구원하소서.
하나님이시여, 우리를
다시 회복시켜 주시고
[b]우리에게 자비를 베푸셔서
우리가 구원을 얻게 하소서.

전능하신 하나님 여호와여,
언제까지 노하셔서
주의 백성의 기도를
거절하시겠습니까?
주께서는 우리에게
슬픔과 눈물을
양식 삼아 먹이셨습니다.
주께서 우리를
우리 인접 국가들에게
시빗거리가 되게 하시므로
우리 원수들이
우리를 비웃고 있습니다.
전능하신 하나님이시여,
우리를 다시 회복시켜 주시고
우리에게 자비를 베푸셔서
우리가 구원을 얻게 하소서.

주께서 한 포도나무를
이집트에서 가져다가
이방 민족을 쫓아내시고
그들의 땅에 그것을 심으셨습니다.
주께서 그 땅을
미리 준비하셨으므로
그 뿌리가 깊이 박혀서
온 땅에 퍼졌으며
10 그 그늘이 산들을 가리고
그 가지는 큰 백향목을 뒤덮고
11 지중해와 유프라테스강까지
뻗었는데
12 어째서 주는 그 담을 허시고
지나가는 자들이
그 열매를 따먹게 하셨습니까?
13 산돼지가 그 나무를 해치고
들짐승이 그것을 먹습니다.

14 전능하신 하나님이시여,
우리에게 돌이키소서.
하늘에서 굽어살피시고
이 포도나무를 보살펴 주소서.
15 이것은 주께서 직접 심고 기르신
포도나무입니다.
16 주의 포도나무가
잘라지고 불에 타며
주의 책망으로 주의 백성이
망하게 되었습니다.
17 주께서 택하신 백성,
주께서 강하게 하신 민족을
보호하소서.
18 그러면 우리가 다시는
주를 떠나지 않겠습니다.
우리를 소생시켜 주소서.
우리가 주의 이름을
부르겠습니다.
19 전능하신 하나님 여호와여,
우리를 다시 회복시켜 주시고
우리에게 자비를 베푸셔서
우리가 구원을 얻게 하소서.

Notas al pie

  1. 80:1 또는 ‘요셉을’
  2. 80:3 또는 ‘주의 얼굴빛을 비추사’