Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 8

Ya Mukulu wa Bayimbi. Zabbuli ya Dawudi.

1Ayi Mukama, Mukama waffe,
    erinnya lyo nga ddungi era kkulu nnyo mu nsi yonna!

Ekitiibwa kyo kitenderezebwa
    okutuuka waggulu mu ggulu.
Abaana abato n’abawere
    wabawa amaanyi okukutendereza;
ne basirisa omulabe wo
    n’oyo ayagala okwesasuza.
Bwe ntunuulira eggulu lyo,
    omulimu gw’engalo zo,
omwezi n’emmunyeenye
    bye watonda;
omuntu kye ki ggwe okumujjukira,
    omuntu obuntu ggwe okumussaako omwoyo?

Kubanga wamukola n’abulako katono okuba nga Katonda;
    n’omussaako engule ey’obukulu n’ekitiibwa.
Wamukwasa okufuga ebintu byonna bye wakola n’emikono gyo:
    byonna wabissa wansi w’ebigere bye,
ebisibo n’amagana ag’ebisolo byonna eby’omu nsiko,
n’ennyonyi ez’omu bbanga,
    n’ebyennyanja eby’omu nnyanja;
    era na buli kiramu kyonna ekiyita mu nnyanja.

Ayi Mukama, Mukama waffe, erinnya lyo nga ddungi
    era kkulu nnyo mu nsi yonna!

Nkwa Asem

Nnwom 8

Ɔbɔadeɛ ne abɔde anuonyam

1O Awurade, yɛn Awurade, wo kɛseyɛ ada adi wiase mmaa nyinaa. Nkamfo a wɔkamfo wo no du soro. Mmofra ne nkokoaa kamfo wo. Woasiesie wo ho ama w’atamfo nyinaa; wusiw obiara a otia wo no kwan.

Sɛ mehwɛ soro a wo ara woabɔ, ne sɛnea woatoto ɔsram ne nsoromma pɛpɛɛpɛ wɔ wɔn afa a, ɔdasani ne hena a wokae no, na onipa ba nso ne hena a w’ani ku ne ho!

Na wobɔɔ no ɔketewa sen abɔfo, bɔɔ no anuonyam ne nidi abotiri.

Na wode no sii ade biara a wobɔe so panyin; wode no sii abɔde nyinaa so panyin a nguan ne anantwi ne wuram mmoa, wim nnomaa ne ɛpo mu mpataa ne emu abɔde ka ho.

O Awurade, yɛn Awurade, wohu wo kɛseyɛ wɔ wiase mmaa nyinaa.