Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 71

1Mu ggwe, Ayi Mukama, mwe neekweka,
    tondeka kuswazibwa.
Mu butuukirivu bwo ondokole, omponye;
    ontegere okutu ondokole.
Onfuukire olwazi obuddukiro bwange,
    ekifo eky’amaanyi;
ondokole
    kubanga oli lwazi lwange era ekiddukiro kyange.
Ayi Katonda wange omponye mu mukono gw’ababi,
    omponye abantu abatali batuukirivu era abakambwe.

Kubanga ggwe, Ayi Mukama, ggwe ssuubi lyange;
    ggwe, ggwe neesiga, okuviira ddala mu buvubuka bwange.
Neesiga ggwe kasookedde nzalibwa;
    ggwe wanziggya mu lubuto lwa mmange.
    Nnaakutenderezanga ennaku zonna.
Eri abangi nafuuka;
    naye ggwe kiddukiro kyange eky’amaanyi.
Akamwa kange kajjudde ettendo lyo,
    nga ntenda ekitiibwa kyo obudde okuziba.

Tonsuula mu kiseera kyange eky’obukadde.
    Tondekerera ng’amaanyi gampweddemu.
10 Kubanga abalabe bange banjogerako;
    abo abaagala okunzita bansalira olukwe.
11 Bagamba nti, “Katonda amulese,
    ka tumugobe tumukwate,
    kubanga taliiko anaamuwonya.”
12 Ayi Katonda, tombera wala, Ayi Katonda wange,
    yanguwa ojje ombeere.
13 Abo abampawaabira bazikirizibwe nga bajjudde ensonyi,
    abanoonya okunnumya baswale
    era banyoomebwe.

14 Naye nze nnaabanga n’essuubi ennaku zonna.
    Era nneeyongeranga okukutenderezanga.

15 Akamwa kange kanaayogeranga ku bikolwa byo eby’obutuukirivu obudde okuziba;
    nnaayogeranga ku bulokozi bwo,
    wadde siyinza kubupima.
16 Nnaatambuliranga mu maanyi go, Ayi Mukama Katonda,
    era ne ntegeezanga nti ggwe wekka ggwe mutuukirivu.
17 Ayi Katonda, ggwe wanjigiriza okuva mu buvubuka bwange;
    n’okutuusa leero nkyatenda ebikolwa byo eby’ekitalo.
18 Ne bwe ndiba nga nkaddiye nga mmeze n’envi,
    tonjabuliranga, Ayi Katonda,
okutuusiza ddala nga mmaze okutendera abo abaliddawo amaanyi go amangi,
    n’okumanyisa emirembe egigenda okujja obuyinza bwo.

19 N’obutuukirivu bwo, Ayi Katonda, butuuka mu ggulu.
    Ggw’okoze ebikulu,
    Ayi Katonda, ani akwenkana?
20 Newaakubadde wandeka ne mbonaabona nnyo bwe ntyo,
    ggw’olinzizaamu obulamu,
n’ompa amaanyi amaggya,
    n’onnyimusa okuva mu kinnya ekiwanvu ennyo wansi w’ensi.
21 Olinnyongerako ekitiibwa
    n’oddamu okunsanyusa.

22 Nnaakutenderezanga ne nnanga ey’enkoba
    olw’obwesigwa bwo, Ayi Katonda wange;
nnaakutenderezanga n’entongooli,
    Ayi ggwe Omutukuvu wa Isirayiri.
23 Nnaayimusanga eddoboozi lyange olw’essanyu
    nga nkutendereza,
    nze gw’onunudde!
24 Olulimi lwange nalwo lunaayogeranga ku bikolwa byo eby’obutuukirivu
    obudde okuziba,
kubanga abo ababadde baagala okunkola akabi
    otabuddetabudde enkwe zaabwe ne baswazibwa.

Nkwa Asem

Nnwom 71

Akwakoraa mpaebɔ

1Awurade, maba wo nkyɛn sɛ ma me guankɔbea. Mma wonnni me so da! Esiane sɛ woyɛ ɔtreneeni nti, boa me na gye me. Tie me na gye me nkwa! Fa me sie wɔ wo nwini ase ne w’abankɛse mu, fa bɔ me ho ban; wone me guankɔbea ne me hwɛfo. Me Nyankopɔn gye me fi amumɔyɛfo ne atirimɔdenfo tumi ne nnebɔneyɛfo nsam. Awurade, m’ani da wo so. Mede me ho too wo so bere a na misua. Me nkwa nna nyinaa, mede me ho ato wo so. Efi bere a wɔwoo me, woabɔ me ho ban. Mɛkamfo wo daa. M’abrabɔ ayɛ nhwɛso ama nnipa pii efisɛ, woyɛ me gyefo a woyɛ den. Fi anɔpa kosi anwummere, mekamfo na meda w’anuonyam adi.

Afei a magow yi, mpa me. Afei a mayɛ mmerɛw yi, mpa me. 10 M’atamfo pɛ sɛ wokum me. Wɔkasa kɔ me tiri so apam. 11 Wɔka se, “Onyankopɔn agyaw no hɔ; momma yenni n’akyi nkɔkyere no na obiara nni hɔ a obegye no.” 12 Ntew wo ho ntena akyiri, O Onyankopɔn; me Nyankopɔn, yɛ ntɛm begye me. 13 Ma wɔn a wɔtaa me no nni nkogu na wɔnsɛe wɔn. Ma wɔn a wɔpɛ sɛ wopira me ani nwu na wɔn anim ngu ase. 14 Daa mede m’ani bɛto wo so; mɛkɔ so akamfo wo daa daa. 15 Mɛka w’ayamye akyerɛ. Fi anɔpa kosi anwummere nyinaa mɛka wo nkwagye ho asɛm; emu yɛ duru sen me ntease. 16 Mɛkamfo wo tumi, Otumfoɔ Awurade. Mɛpae mu aka w’adɔe ho asɛm; wo nkutoo de. 17 Woakyerɛ me fi me mmofraase na mekɔ so ka w’anwonwasɛm ho asɛm. 18 Afei a mabɔ akwakoraa na me ti so afuw dwen yi, nnyaw me, O Onyankopɔn! Ka me ho bere a mepae mu ka wo tumi ne wo kɛseyɛ ho asɛm kyerɛ nkyirimma nyinaa no. 19 Wo treneeyɛ, Onyankopɔn, du wim. Woayɛ nneɛma akɛse; obi nte sɛ wo. 20 Woama ɔhaw ne amanehunu aba me so de, nanso wobɛma manya ahoɔden bio; wobɛtwe me afi damoa ho. 21 Wobɛyɛ me kɛse asen daa. Wobɛkyekye me werɛ bio.

22 Mede sanku bɛkamfo wo. Me Nyankopɔn, mɛkamfo wo nokware. Me sanku so mɛbɔ nnwom ama wo, Israel ɔkronkronni. 23 Migu so rebɔ no, mɛteɛm anigye so. Mede me nipadua nyinaa bɛto dwom efisɛ, woagye me nkwa. 24 Fi anɔpa kosi anwummere nyinaa mɛka wo treneeyɛ ho asɛm akyerɛ efisɛ, wɔn a wɔpɛ sɛ wɔhaw me no, woadi wɔn so nkonim ama wɔn anim agu ase.