Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 71

1Mu ggwe, Ayi Mukama, mwe neekweka,
    tondeka kuswazibwa.
Mu butuukirivu bwo ondokole, omponye;
    ontegere okutu ondokole.
Onfuukire olwazi obuddukiro bwange,
    ekifo eky’amaanyi;
ondokole
    kubanga oli lwazi lwange era ekiddukiro kyange.
Ayi Katonda wange omponye mu mukono gw’ababi,
    omponye abantu abatali batuukirivu era abakambwe.

Kubanga ggwe, Ayi Mukama, ggwe ssuubi lyange;
    ggwe, ggwe neesiga, okuviira ddala mu buvubuka bwange.
Neesiga ggwe kasookedde nzalibwa;
    ggwe wanziggya mu lubuto lwa mmange.
    Nnaakutenderezanga ennaku zonna.
Eri abangi nafuuka;
    naye ggwe kiddukiro kyange eky’amaanyi.
Akamwa kange kajjudde ettendo lyo,
    nga ntenda ekitiibwa kyo obudde okuziba.

Tonsuula mu kiseera kyange eky’obukadde.
    Tondekerera ng’amaanyi gampweddemu.
10 Kubanga abalabe bange banjogerako;
    abo abaagala okunzita bansalira olukwe.
11 Bagamba nti, “Katonda amulese,
    ka tumugobe tumukwate,
    kubanga taliiko anaamuwonya.”
12 Ayi Katonda, tombera wala, Ayi Katonda wange,
    yanguwa ojje ombeere.
13 Abo abampawaabira bazikirizibwe nga bajjudde ensonyi,
    abanoonya okunnumya baswale
    era banyoomebwe.

14 Naye nze nnaabanga n’essuubi ennaku zonna.
    Era nneeyongeranga okukutenderezanga.

15 Akamwa kange kanaayogeranga ku bikolwa byo eby’obutuukirivu obudde okuziba;
    nnaayogeranga ku bulokozi bwo,
    wadde siyinza kubupima.
16 Nnaatambuliranga mu maanyi go, Ayi Mukama Katonda,
    era ne ntegeezanga nti ggwe wekka ggwe mutuukirivu.
17 Ayi Katonda, ggwe wanjigiriza okuva mu buvubuka bwange;
    n’okutuusa leero nkyatenda ebikolwa byo eby’ekitalo.
18 Ne bwe ndiba nga nkaddiye nga mmeze n’envi,
    tonjabuliranga, Ayi Katonda,
okutuusiza ddala nga mmaze okutendera abo abaliddawo amaanyi go amangi,
    n’okumanyisa emirembe egigenda okujja obuyinza bwo.

19 N’obutuukirivu bwo, Ayi Katonda, butuuka mu ggulu.
    Ggw’okoze ebikulu,
    Ayi Katonda, ani akwenkana?
20 Newaakubadde wandeka ne mbonaabona nnyo bwe ntyo,
    ggw’olinzizaamu obulamu,
n’ompa amaanyi amaggya,
    n’onnyimusa okuva mu kinnya ekiwanvu ennyo wansi w’ensi.
21 Olinnyongerako ekitiibwa
    n’oddamu okunsanyusa.

22 Nnaakutenderezanga ne nnanga ey’enkoba
    olw’obwesigwa bwo, Ayi Katonda wange;
nnaakutenderezanga n’entongooli,
    Ayi ggwe Omutukuvu wa Isirayiri.
23 Nnaayimusanga eddoboozi lyange olw’essanyu
    nga nkutendereza,
    nze gw’onunudde!
24 Olulimi lwange nalwo lunaayogeranga ku bikolwa byo eby’obutuukirivu
    obudde okuziba,
kubanga abo ababadde baagala okunkola akabi
    otabuddetabudde enkwe zaabwe ne baswazibwa.

Korean Living Bible

시편 71

노인의 기도

1여호와여, 주는
나의 피난처이십니다.
내가 수치를 당하지 않게 하소서.
주는 의로우신 분이십니다.
나를 도우시고 구하소서.
주의 귀를 나에게 기울이셔서
나를 구원하소서.
주는 항상 내가 안전하게
피할 수 있는 바위가 되소서.
주께서 나를
구원하라고 명령하셨으니
주는 나의 반석이시며
나의 피난처이십니다.
나의 하나님이시여,
악하고 잔인한 자들의 손에서
나를 구하소서.
여호와여, 주는 나의 희망이시며
내가 어려서부터
의지해 온 분이십니다.
주는 내가 태어날 때부터
나를 붙들어 주셨고
나를 어머니 뱃속에서
나오게 하셨으므로
내가 항상 주를 찬양하겠습니다.
주께서 나의 든든한
피난처가 되셨으므로
내가 많은 사람들에게
경이적인 존재가 되었습니다.
그래서 내가 종일 주를 찬양하며
주의 영광을 선포합니다.

이제 나는 늙었습니다.
나를 버리지 마소서.
이제 내 힘이 쇠약합니다.
나를 떠나지 마소서.
10 내 원수들이 나를 헐뜯고
나를 죽이려고 공모하며 말합니다.
11 “하나님이 저를 버리셨다!
추격해서 잡아라.
이제는 저를 구할 자가 없다!”
12 하나님이시여,
나를 멀리하지 마소서.
나의 하나님이시여,
속히 와서 나를 도우소서.
13 나를 대적하는 자들이
수치를 당하고 망하게 하시며
나를 해하려고 하는 자들이
모욕과 망신을 당하게 하소서.

14 나는 항상 희망을 가지고
더욱더 주를 찬양하겠습니다.
15 내가 측량할 수 없는
주의 의와 구원을
내 입으로 종일 전하겠습니다.
16 주 여호와여,
내가 주의 능력을 찬양하며
주의 의로우심만을
선포하겠습니다.
17 하나님이시여, 주께서 나를
어려서부터 가르치셨으므로
내가 지금까지 주께서 행하신
놀라운 일을 전하고 있습니다.
18 하나님이시여, 이제 내가 늙어
백발이 되었습니다.
나를 버리지 마소서.
내가 주의 힘과 능력을
오는 모든 세대에 전할 때까지
나를 버리지 마소서.

19 하나님이시여, 주의 의가
하늘에까지 미칩니다.
주께서 큰 일을 행하셨습니다.
주와 같은 신이 어디 있겠습니까?
20 주는 나에게 많은 시련과 고통을
주셨지만 나를 다시 살리시고
나를 땅 깊은 곳에서
끌어올리실 것입니다.
21 주여, 나를 전보다
더 위대하게 하시고
나를 다시 위로하소서.

22 나의 하나님이시여,
내가 주의 성실하심에 대하여
비파로 주를 찬양하겠습니다.
이스라엘의 거룩하신 분이시여,
내가 수금으로 주를
찬양하겠습니다.
23 내가 주를 찬양할 때에 기뻐 외치며
주께서 나를 구원하신 일에 대하여
진심으로 찬양하겠습니다.
24 나를 해치려던 자들이
수치와 망신을 당하였으므로
내가 하루 종일
주의 의를 말하겠습니다.