Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 67

Ya Mukulu wa Bayimbi. Ebivuga eby’enkoba. Zabbuli. Oluyimba.

1Ayi Katonda tukwatirwe ekisa, otuwe omukisa,
    era otwakize amaaso go.
Ekkubo lyo limanyibwe mu nsi,
    n’obulokozi bwo mu mawanga gonna.

Abantu bakutenderezenga, Ayi Katonda,
    abantu bonna bakutenderezenga.
Amawanga gonna gasanyuke, gayimbe nga gajjudde essanyu.
    Kubanga ofuga abantu bonna mu bwenkanya,
    n’oluŋŋamya amawanga ag’ensi.
Abantu bakutenderezenga, Ayi Katonda,
    abantu bonna bakutenderezenga.

Ensi erireeta amakungula gaayo;
    era Katonda, Katonda waffe, anaatuwanga omukisa.
Katonda anaatuwanga omukisa;
    n’enkomerero z’ensi zinaamutyanga.

Nkwa Asem

Nnwom 67

Aseda dwom

1Onyankopɔn, hu yɛn mmɔbɔ na hyira yɛn. Fa w’adɔe hwɛ yɛn, na ama wiase nyinaa ahu wo pɛ; na ama aman nyinaa ahu wo pɛ; na ama aman nyinaa ahu wo nkwagye. Ma adasamma nkamfo wo, O Onyankopɔn; ma nnipa nyinaa nkamfo wo! Ma aman ani nnye na wɔnto ahosɛpɛw nnwom efisɛ, wubuu nnipa atɛntrenee na wokyerɛɛ aman a ɛwɔ asase so kwan. Ma adasamma nkamfo wo, O, Onyankopɔn; ma nnipa nyinaa nkamfo wo! Asase no abɔ n’aduan; Onyankopɔn, yɛn Nyankopɔn ahyira yɛn. Onyankopɔn ahyira yɛn. Nnipa a wɔwɔ mmaa nyinaa nhyɛ no anuonyam.