Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 65

Ya Mukulu wa Bayimbi. Oluyimba, Zabbuli ya Dawudi.

1Osaanira okutenderezebwanga, Ayi Katonda, ali mu Sayuuni;
    tunaatuukiririzanga obweyamo bwaffe gy’oli.
Ayi ggwe awulira okusaba kw’abantu bo,
    abantu bonna banajjanga gy’oli olw’ebibi byabwe.
Ebibi byaffe bwe byatusukkirira,
    n’otutangiririra.
Alina omukisa oyo gw’olonda
    n’omusembeza okumpi naawe, abeerenga mu mpya zo.
Tunaamalibwanga ebirungi eby’omu nnyumba yo;
    eby’omu Yeekaalu yo entukuvu.

Otwanukula n’ebikolwa byo eby’obutuukirivu eby’entiisa n’otulokola,
    Ayi Katonda ow’obulokozi bwaffe;
ggwe ssuubi ly’abo abali mu nsi yonna n’abo bonna
    abali ewala mu nnyanja zonna,
ggwe, eyakola ensozi n’obuyinza bwo,
    n’ozinyweza n’amaanyi go,
ggwe, asirisa okusiikuuka kw’ennyanja,
    n’okkakkanya okwetabula kw’amayengo gaayo,
    era ggw’okkakkanya okwegugunga kw’amawanga.
Abo bonna ababeera ewala balaba ne batya ebyewuunyo byo;
    ne bakuyimbira ennyimba ez’essanyu
    okuva ku makya okutuusa akawungeezi.

Ensi ogirabirira n’ogifukirira
    n’egimuka nnyo.
Emigga gya Katonda gijjudde amazzi,
    okuwa abantu emmere ey’empeke,
    kubanga bw’otyo bwe wakiteekateeka.
10 Otonnyesa enkuba mu nnimiro,
    n’ojjuza ebitaba byamu;
n’ogonza ettaka,
    ebibala by’omu nsi n’obiwa omukisa.
11 Ofundikira omwaka n’amakungula amangi,
    ebigaali ne bigenda nga byetisse ebibala nga bikubyeko.
12 Ebifo awali omuddo mu ddungu bijjula amazzi,
    n’obusozi ne bulabika bulungi nga bweyagala.
13 Amalundiro gajjula ebisibo,
    n’ebiwonvu ne bijjula emmere ey’empeke.
    Ensi yonna eyimba mu ddoboozi ery’omwanguka ng’ejjudde essanyu.

Korean Living Bible

시편 65

하나님의 풍성한 은혜에 대한

감사와 찬양

(다윗의 시. 성가대 지휘자를 따라 부른 노래)

1하나님이시여, 우리가
시온에 계신
주를 찬양하며
우리들의 서약을
주께 이행하겠습니다.
기도를 들으시는 주여,
모든 사람들이
주께 나아갈 것입니다.
우리가 죄에 눌려 시달릴 때
주는 우리 죄를 용서해 주십니다.
주께서 택하시고
가까이 오게 하셔서
주의 성소에 살게 하신 사람은
복이 있습니다.
우리가 주의 집인
성전의 좋은 것으로
만족하겠습니다.

우리 구원의 하나님이시여,
의를 좇아 주께서 우리에게
놀라운 일로 응답하시니
세상 모든 사람이 주를 신뢰합니다.
주께서는 힘으로 산을 세우시고
능력으로 무장하시며
성난 바다와 요란한 세상을
잠잠하게 하십니다.
주께서 행하신 놀라운 일을 보고
땅 이 끝에서 저 끝까지
온 세상이 두려워하며
주의 일로 기뻐 외치고 있습니다.

주께서 비를 내리시고
땅을 비옥하게 하시므로
하나님의 강은
언제나 물이 넘칩니다.
이와 같이 주는 자기 백성을 위해
땅을 예비하신 후에
그들에게 풍성한 곡식을 주십니다.
10 주께서 밭고랑에
물을 충분히 대시고 그 이랑을
고르게 하시며 가끔 단비를 내려
땅을 부드럽고 촉촉하게 하셔서
싹이 자라게 하십니다.
11 주께서 한 해를 이렇게 축복하므로 가는 곳마다 모든 것이 풍성합니다.
12 들의 풀밭도 풍성하므로
산들이 웃음꽃을 피웁니다.
13 목초지가 양떼로 덮여 있고
골짜기는 곡식으로 뒤덮여 있으니
그들이 다 기뻐서
외치며 노래합니다.