Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 51

Ya Mukulu wa Bayimbi. Zabbuli ya Dawudi. Nnabbi Nasani bwe yajja eri Dawudi, Dawudi ng’amaze okutwala Basuseba n’okutemula bba, Uliya.

1Onsaasire, Ayi Mukama,
    ggwe alina okwagala okutaggwaawo.
Olw’okusaasira kwo okungi
    nziggyaako ebyonoono byange byonna.
Nnaazaako obutali butuukirivu bwange,
    ontukulize ddala okuva mu kibi kyange.

Ebyonoono byange mbikkiriza,
    era ebibi byange mbimanyi bulijjo.
Ggwe wennyini ggwe nnyonoonye,
    ne nkola ebitali bya butuukirivu mu maaso go ng’olaba;
noolwekyo by’oyogera bituufu,
    era n’ensala yo ey’omusango ya bwenkanya.
Ddala, nazaalibwa mu kibi;
    kasookedde ntondebwa mu lubuto lwa mmange ndi mwonoonyi.
Oyagala amazima agaviira ddala mu mutima gwange.
    Ompe amagezi munda ddala mu nze.

Onnaaze n’ezobu[a] ntukule
    onnaaze ntukule n’okusinga omuzira.
Onzirize essanyu n’okwesiima,
    amagumba gange ge wamenyaamenya gasanyuke.
Totunuulira bibi byange,
    era osangule ebyonoono byange byonna.

10 Ontondemu omutima omulongoofu, Ayi Katonda,
    era onteekemu omwoyo omulungi munda yange.
11 Tongoba w’oli,
    era tonzigyako Mwoyo wo Omutukuvu.
12 Onkomezeewo essanyu ery’obulokozi bwo,
    era ompe omutima ogugondera by’oyagala,
13 ndyoke njigirizenga aboonoonyi amakubo go,
    n’abakola ebibi bakukyukirenga bakomewo gy’oli.
14 Ondokole mu kibi eky’okuyiwa omusaayi, Ayi Katonda,
    ggwe Katonda ow’obulokozi bwange;
    olulimi lwange lunaatenderezanga obutuukirivu bwo.
15 Ayi Mukama, yasamya emimwa gyange,
    n’akamwa kange kanaakutenderezanga.
16 Tosanyukira ssaddaaka, nandigikuleetedde;
    n’ebiweebwayo ebyokebwa tobisanyukira.
17 Ssaddaaka Katonda gy’ayagala gwe mwoyo ogutegedde okusobya kwagwo.
    Omutima ogumenyese era oguboneredde,
    Ayi Katonda, toogugayenga.

18 Okulaakulanye Sayuuni nga bw’osiima.
    Yerusaalemi okizzeeko bbugwe waakyo.
19 Olyoke osanyukire ssaddaaka ey’obutuukirivu,
    ebiweebwayo ebyokebwa ebikusanyusa;
    n’ente ziweebweyo ku kyoto kyo.

Notas al pie

  1. 51:7 Ezobu kimera ekisangibwa mu Asiya, era kikozesebwa okutuukiriza obulombolombo obw’enjawulo okutukuzibwa, mu Baebbulaniya

Korean Living Bible

시편 51

회개의 기도

(다윗이 밧세바와 간음한 후 예언자 나단이 그에게 왔을 때 지은 시. 성가대 지휘자를 따라 부른 노래)

1하나님이시여,
주의 한결같은 사랑으로
나를 불쌍히 여기시며
주의 크신 자비로
내 죄의 얼룩을 지워 주소서.
나의 모든 죄악을 씻어 주시며
나를 죄에서 깨끗하게 하소서.

나는 내 잘못을 인정하며
항상 내 죄를 의식하고 있습니다.
내가 오직 주에게만 범죄하여
이런 끔찍한 일을 하였습니다.
주께서 이 모든 것을 다 보셨으니
주의 말씀은 옳고
주의 심판은 정당합니다.
나는 태어날 때부터 죄인이었으며
[a]우리 어머니가 나를 밴 순간부터
죄성을 지니고 있었습니다.
주는 중심에 진실을 원하십니다.
내 마음 깊은 곳에
지혜를 가르치소서.

우슬초로 나를 정결하게 하소서.
내가 깨끗할 것입니다.
나를 씻기소서.
내가 눈보다 희게 될 것입니다.
내가 즐겁고 기쁜 소리를
듣게 하소서.
비록 주께서 나를 꺾어 벌하셨으나
내가 기쁨을 되찾을 것입니다.
내 죄에서 주의 얼굴을 돌리시고
나의 모든 죄를 씻어 주소서.

10 하나님이시여, 내 속에
깨끗한 마음을 창조하시고
내 안에 [b]확고한 정신을
새롭게 하소서.
11 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시고
주의 성령을 내게서 거두지 마소서.
12 나에게 주의 구원의 기쁨을
다시 주셔서
[c]기꺼이 주께 순종하게 하소서.
13 그러면 내가 죄인들에게
주의 계명을 가르칠 것이며
그들이 주께 돌아올 것입니다.
14 하나님이시여,
나의 구원의 하나님이시여,
사람을 죽인 죄에서
나를 구하소서.
내가 주의 의를 노래하겠습니다.
15 여호와여,
내 입술을 열어 주소서.
내가 주를 찬양하겠습니다.
16 주께서는 제사를 원치 않으십니다.
만일 주께서 원하셨다면
내가 그것을 드렸을 것입니다.
주는 불로 태워 바치는 번제도
기뻐하지 않으십니다.
17 하나님이 원하시는 제사는
상한 심령입니다.
주께서는 겸손하게 뉘우치며
회개하는 마음을
업신여기지 않을 것입니다.

18 시온에 주의 은혜를 베풀어
예루살렘성을 쌓게 하소서.
19 그때는 주께서
의로운 제사와
온전한 번제를 기뻐하실 것이므로
주의 단에 수소를 드려
제사할 것입니다.

Notas al pie

  1. 51:5 또는 ‘모친이 죄 중에서 나를 잉태하였나이다’
  2. 51:10 또는 ‘정직한 영을’
  3. 51:12 또는 ‘자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서’