Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 5

Ya mukulu wa Bayimbi. Ya ndere. Zabbuli ya Dawudi.

1Otege okutu eri ebigambo byange, Ayi Mukama;
    olowooze ku kunyolwa kwange.
Wuliriza eddoboozi ly’omulanga gwange,
    Ayi Kabaka wange era Katonda wange:
    kubanga ggwe gwe nsaba.

Ayi Mukama, buli nkya owulira eddoboozi lyange;
    buli nkya ndeeta gy’oli okusaba kwange,
    ne nnindirira onziremu.
Kubanga ggwe Ayi Katonda, tosanyukira bibi:
    n’ebitasaana tobigumiikiriza.
Ab’amalala era abakola ebibi tobeetaaga mu maaso go:
    kubanga okyawa abakola ebibi bonna.
Abalimba bonna obazikiriza;
    Mukama akyawa abatemu
    era n’abalimba.
Naye olw’ekisa kyo ekingi,
    nze nnaayingiranga mu nnyumba yo:
ne nkusinziza mu Yeekaalu yo Entukuvu
    n’okutya okungi.

Onkulembere, Ayi Mukama, mu butuukirivu bwo,
    olw’abalabe bange,
    ondage ekkubo eggolokofu ery’okutambulirangamu.
Abalabe bange bye boogera tebyesigibwa;
    emitima gyabwe gijjudde bussi bwereere.
Emimiro gyabwe ntaana eyasaamiridde:
    akamwa kaabwe koogera bya bulimba.
10 Basalire omusango gubasinge, Ayi Katonda;
    baleke bagwe mu mitego gyabwe.
Bagobe
    kubanga baakujeemera.
11 Naye leka abo bonna abakwesiga basanyukenga;
    ennaku zonna bayimbenga n’essanyu,
obakuumenga,
    abo abaagala erinnya lyo basanyukirenga mu ggwe.

12 Kubanga, Ayi Mukama, omutuukirivu omuwa omukisa;
    era omukuuma, n’omwetoolooza okwagala ng’engabo.

Korean Living Bible

시편 5

보호의 기도

(다윗의 시. 성가대 지휘자를 따라 관악기에 맞춰 부른 노래)

1여호와여, 내 말에
귀를 기울이시고
나의 [a]탄식을 생각하소서.
나의 왕, 나의 하나님이시여,
나의 부르짖는 소리를 들으소서.
내가 주께 기도합니다.
여호와여, 주는 아침마다
내 소리를 들으실 것입니다.
내가 주께 기도하며
간절한 마음으로
주의 응답을 기다리겠습니다.
주는 악을
기뻐하는 신이 아니시므로
악한 자가
주와 함께할 수 없습니다.
교만한 자가
주 앞에 설 수 없는 것은
주께서 악을 행하는 자를
모두 미워하시기 때문입니다.
주께서는
거짓말하는 자를 멸하시고
살인자와 사기꾼을
아주 싫어하십니다.

그러나 내가
주의 크신 사랑을 입었으므로
주의 거룩한 성전에 들어가
주께 경배하겠습니다.
여호와여, 나에게는
많은 원수들이 있습니다.
나를 인도하셔서
주의 뜻을 행하게 하시고
주의 길을 밝히셔서
내가 따르게 하소서.
내 원수들의 말은
하나도 믿을 수가 없습니다.
그들의 마음은
악으로 가득 차 있고
그들의 목구멍은
열린 무덤 같으며
그들의 혀로는
아첨하고 있습니다.
10 하나님이시여,
그들을 죄인으로 단정하시고
그들로 자기 꾀에 빠지게 하소서.
그들이 죄가 많으니
그들을 추방하소서.
그들이 주를 거역하였습니다.

11 그러나 [b]주를 신뢰하는 자는
기뻐할 것입니다.
주를 사랑하는 자들을 보호하셔서
그들이 주 안에서
기뻐 외치게 하소서.
12 주는 의로운 자에게 복을 주시고
사랑의 방패로
저들을 지키십니다.

Notas al pie

  1. 5:1 또는 ‘심사를’
  2. 5:11 또는 ‘주에게 피하는 자는’