Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 45

Ya Mukulu wa Bayimbi. Oluyimba “olw’Amalanga.” Zabbuli ya Batabani ba Koola.

1Omutima gwange gujjudde ebigambo ebirungi
    nga nnyimba oluyimba lwa Kabaka.
    Olulimi lwange kkalaamu y’omuwandiisi omukugu.

Ggw’osinga abaana b’abantu obulungi;
    n’akamwa ko nga kafukiddwako amafuta ag’ekisa.
    Kubanga Katonda akuwadde omukisa emirembe gyonna.

Weesibe ekitala kyo, Ayi ggwe ow’amaanyi,
    yambala ekitiibwa kyo n’obukulu bwo!
Weebagale embalaasi yo mu kitiibwa kyo eky’obuwanguzi,
    ng’olwanirira amazima, obuwombeefu, n’obutuukirivu.
    Omukono gwo ogwa ddyo gukole ebyewuunyisa.
Obusaale bwo obwogi bufumite emitima gy’abalabe ba kabaka;
    afuge amawanga.
Entebe yo ey’obwakabaka, Ayi Katonda, ya lubeerera;
    n’omuggo ogw’obwenkanya gwe guliba ogw’obwakabaka bwo.
Oyagala obutuukirivu n’okyawa okukola ebibi;
    noolwekyo Katonda, Katonda wo, kyavudde akugulumiza
    n’akufukako amafuta ag’essanyu okusinga bakabaka banno bonna.
Ebyambalo byo birina akawoowo ka mmooli ne alowe, ne kasiya.
    Ebivuga eby’enkoba bikusanyusiza
    mu mbiri zo ez’amasanga.
Mu bakyala bo mulimu abambejja;
    namasole ali ku mukono gwo ogwa ddyo ng’ayambadde ebya zaabu ya Ofiri.

10 Muwala, wuliriza bye nkugamba:
    “Weerabire ab’ewammwe n’ab’omu nnyumba ya kitaawo.
11 Kabaka akulowoozaako nnyo, kubanga walungiwa n’oyitirira;
    nga bw’ali mukama wo, muwenga ekitiibwa.”
12 Muwala w’e Ttuulo[a] alijja n’ekirabo,
    abasajja abagagga balikwegayirira obalage ekisa kyo.
13 Omuwala wa kabaka ajjudde ekitiibwa mu kisenge kye,
    ng’ayambadde ekyambalo ekyalukibwa ne zaabu.
14 Aleetebwa mu maaso ga kabaka ng’ayambadde ebyambalo eby’emidalizo emingi.
    Emperekeze ze zimuwerekerako;
    bonna ne bajja gy’oli.
15 Baleetebwa nga bajjudde essanyu n’okweyagala,
    ne bayingira mu lubiri lwa kabaka.

16 Batabani bo baliweebwa ebifo bya bajjajjaabwe,
    olibafuula ng’abalangira mu nsi omwo.
17 Erinnya lyo linajjukirwanga emirembe gyonna.
    Amawanga kyeganaavanga gakutendereza emirembe n’emirembe.

Notas al pie

  1. 45:12 Kabaka w’e Tuulo ye kabaka eyasooka okukkiriza enju ya Dawudi okulya entebe ey’obwakabaka bwa Isirayiri. Sulemaani yasigaza omukwano ogwo ne kabaka w’e Tuulo, era Tuulo kyali kibuga ky’aby’amaguzi kikulu ku Nnyanja Ennene eya Meditereniyaani.

Korean Living Bible

시편 45

왕의 결혼에 대한 노래

(고라 자손의 교훈시. 성가대 지휘자를 따라 ‘백합화’ 곡조에 맞춰 부른 사랑의 노래)

1내 마음이 아름다운
시상에 젖어
왕을 위해 이 가사를 지으니
내 혀가 훌륭한 작가의
붓과 같구나.

왕은 사람들 중에서도
가장 아름답고
그 입술로 은혜를 베푸시니
하나님이 언제나
왕을 축복해 주셨습니다.
힘 있는 자시여,
허리에 칼을 차고
영광과 위엄의 옷을 입으소서.
왕은 진리와 겸손과 의를 위해
위엄 있게 말을 타고 승리하소서.
왕의 오른손으로
놀라운 일을 행하소서.
왕의 화살이 날카로워
그 원수들의 심장을 꿰뚫으므로
만민이 왕의 발 앞에 엎드립니다.

하나님이시여,
[a]주는 영원히 통치하시고
주의 나라를
정의의 지팡이로 다스리십니다.

왕이 옳은 것을 사랑하고
악한 것을 미워하시므로
왕의 하나님은
왕에게 기쁨의 기름을 부어
다른 왕들보다 높이셨습니다.
왕의 모든 옷은
몰약과 침향과
계피의 향기를 풍기고
상아궁에서 흘러나오는
현악기의 연주 소리는
왕의 마음을 즐겁게 합니다.
왕이 거느린 여인들 가운데는
여러 나라의 공주들이 있으며
왕의 우편에는
오빌의 순금으로 단장한
왕후가 서 있습니다.

10 딸이여, 내 말을 듣고
생각하며 귀를 기울여라.
너의 친정집 식구들을
다 잊어버려라.
11 그러면 왕이 너의 아름다움을
기뻐할 것이다. 왕을 공경하라.
그는 너의 주가 되신다.
12 두로 사람들이
너에게 선물을 가져오고
부유한 백성들도
너의 환심을 사려고 할 것이다.
13 공주가 왕궁에서
모든 영화를 누리니
그 옷은 금으로 수놓았구나.
14 수놓은 옷을 입은 공주가
왕에게 이끌려가며
시중드는 그녀의 친구 처녀들도
왕에게 이끌려가리라.
15 저들이 기쁨과 즐거움으로
인도를 받아 왕궁으로 들어가리라.
16 왕의 아들들이
왕의 조상들을 대신할 것이며
왕은 저들을 온 세계의 통치자로
삼으실 것입니다.
17 내가 왕의 이름을 만대에
기억나게 할 것이므로
세상 민족들이
영원히 왕을 찬양할 것입니다.

Notas al pie

  1. 45:6 또는 ‘주의 보좌가 영영하며 주의 나라의 홀은 공평한 홀이니이다’