Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 40

Ya Mukulu wa Bayimbi. Zabbuli ya Dawudi.

1Nalindirira Mukama n’obugumiikiriza,
    n’antegera okutu, n’awulira okukoowoola kwange,
n’anziggya mu kinnya eky’entiisa,
    n’annyinyulula mu bitosi,
n’anteeka ku lwazi olugumu
    kwe nyimiridde.
Anjigirizza oluyimba oluggya,
    oluyimba olw’okutenderezanga Katonda waffe.
Bangi bino balibiraba ne batandika okutya Mukama
    n’okumwesiganga.

Balina omukisa
    abo abeesiga Mukama,
abatagoberera ba malala
    abasinza bakatonda ab’obulimba.
Ayi Mukama Katonda wange,
    otukoledde eby’ewunyisa bingi.
Ebintu by’otuteekeddeteekedde
    tewali ayinza kubikutegeeza.
Singa ngezaako okubittottola,
    sisobola kubimalayo byonna olw’obungi bwabyo.

Ssaddaaka n’ebiweebwayo tewabyagala.
    Ebiweebwayo ebyokebwa olw’okutangirira ebibi,
tobyetaaga.
    Naye onzigudde amatu.
Kyenava njogera nti, “Nzuuno,
    nzize nga bwe kyampandiikibwako mu muzingo gw’ekitabo.”
Nsanyukira okukola ky’oyagala, Ayi Katonda wange,
    kubanga amateeka go gali mu mutima gwange.

Ntegeeza obutuukirivu mu lukuŋŋaana olunene.
    Sisirika busirisi,
    nga naawe bw’omanyi, Ayi Mukama.
10 Bye mmanyi ku butuukirivu bwo sisirika nabyo mu mutima gwange,
    naye ntegeeza ku bwesigwa bwo n’obulokozi bwo.
Abantu nga bakuŋŋaanye,
    sirema kubategeeza ku mazima go n’okwagala kwo okungi.

11 Onsasirenga bulijjo, Ayi Mukama,
    amazima n’okwagala kwo byeyongerenga okunkuuma.
12 Kubanga ebizibu bye siyinza na kubala binneetoolodde;
    ebibi byange binsukiridde, sikyasobola na kulaba;
bisinga enviiri ez’oku mutwe gwange obungi,
    mpweddemu amaanyi.
13 Onsasire ayi Mukama ondokole;
    Ayi Mukama, oyanguwe okumbeera.

14 Abo abaagala okunzita batabuketabuke baswale;
    n’abo bonna abagenderera okummalawo bagobebwe nga baswadde.
15 Abo abankubira akasonso baswazibwe nnyo.
16 Naye abo abakunoonya basanyuke
    era bajaguze;
abo abaagala obulokozi bwo boogerenga bulijjo nti,
    Mukama agulumizibwenga.”

17 Ndi mwavu, eyeetaaga ennyo.
    Mukama ondowoozeeko.
Tolwawo, Ayi Katonda wange.
    Ggwe mubeezi wange era Omulokozi wange.

New Serbian Translation

Псалми 40

За хоровођу. Псалам Давидов.

1Стрпљиво сам чекао на Господа,
    и он се пригнуо и чуо ми вапај.
Подигао ме је из јаме очаја,
    из глиба блатњавог,
ноге ми је поставио на стену,
    и учврстио кораке моје.
У уста ми је ставио нову песму,
    хвалоспев Богу нашем.
Многи ће то видети, бојати се,
    и поуздати се у Господа.

Благо човеку који се узда у Господа,
    а не окреће се охолима,
    или онима што иду за преваром.
Многа си своја чудеса учинио за нас, Господе, Боже мој,
    и науми су твоји за нас неизбројиви.
А ја ћу јављати, говорити о њима,
    којима нема броја.

Жртве и приносе ниси пожелео,
    али си ми зато уши отворио.
У жртвама свеспалницама
    и жртвама за грех ниси уживао.
Тада рекох: „Ево, долазим,
    јер је тако написано за мене у свитку.
Желим да извршим вољу твоју, Боже мој;
    Закон је твој у мом срцу.“

Објављујем праведност у великом збору,
    устима својим то не браним, Господе,
    и ти то знаш.
10 Праведност твоју не кријем у срцу,
    већ говорим о верности и спасењу твоме,
не скривам милост и истину твоју од великог збора.

11 Господе, не ускраћуј ми милосрђе твоје;
    нека ме милост и верност твоја штите довека.
12 Јер окружише ме невоље небројене,
    безакоња ме моја сустигоше, видети не могу.
Бројни су као коса на мојој глави,
    па ме срце моје издаје.
13 Нека ти је мило, Господе, да ме избавиш!
    У помоћ ми пожури, Господе!

14 Нека се постиде заједно, нека се осрамоте
    они што ми о глави раде да је смакну;
нека се повуку у срамоти, нека буду понижени
    ти што им је мила невоља моја.
15 Нека се запање над срамотом својом,
    ти што ми довикују: „Аха! Аха!“
16 Нек ликују и нек се радују у теби
    сви који те траже;
нека увек говоре они што спасење твоје воле:
    „Велик је Господ!“

17 А ја сам сиромах и убог,
    нека Господ мисли на мене.
Ти си ми помоћник и избавитељ.
    О, мој Боже, не оклевај!