Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 38

Zabbuli ya Dawudi, ey’okujjukiza.

1Ayi Mukama tonnenya ng’okyaliko obusungu,
    oba okunkangavvula ng’oliko ekiruyi.
Kubanga obusaale bwo bunfumise,
    n’omuggo gwo gunkubye nnyo.
Obusungu bwo bundwazizza nzenna,
    n’amagumba gange gonna gansagala olw’ebyonoono byange.
Omusango gwe nzizizza guyitiridde,
    gunzitoowerera ng’omugugu omunene oguteetikkika.

Ebiwundu byange bitanye era biwunya,
    olw’okwonoona kwange okw’obusirusiru.
Nkootakoota era mpweddemu ensa,
    ŋŋenda nsinda obudde okuziba.
Omugongo gunnuma nnyo,
    ne mu mubiri gwange temukyali bulamu.
Sikyalimu maanyi era nzenna mmenyesemenyese;
    nsinda buli bbanga olw’obulumi mu mutima.

Mukama, bye neetaaga byonna obimanyi,
    n’okusinda kwange okuwulira.
10 Omutima gumpejjawejja, amaanyi gampweddemu;
    n’okulaba sikyalaba.
11 Mikwano gyange ne be nayitanga nabo banneewala olw’amabwa gange;
    ne bannange tebakyansemberera.
12 Abaagala okunzita bantega emitego,
    n’abo abangigganya bateesa okummalawo.
    Buli bbanga baba bateesa kunkola kabi.

13 Ndi ng’omuggavu w’amatu, atawulira;
    nga kiggala, atayogera.
14 Nfuuse ng’omuntu atalina ky’awulira,
    atasobola kwanukula.
15 Ddala ddala nnindirira ggwe, Ayi Mukama,
    onnyanukule, Ayi Mukama Katonda wange.
16 Tobakkiriza kunneeyagalirako,
    oba okunneegulumirizaako ng’ekigere kyange kiseeredde.

17 Kubanga nsemberedde okugwa,
    era nga nnumwa buli kiseera.
18 Ddala ddala njatula ebyonoono byange;
    nnumirizibwa ekibi kyange.
19 Abalabe bange bangi era ba maanyi;
    n’abo abankyayira obwereere bangi nnyo.
20 Abalabe bange bankyawa olw’okuba omulongoofu,
    era bwe nkola ebirungi banjogerako ebitasaana.

21 Ayi Mukama, tonjabulira;
    tobeera wala nange, Ayi Katonda wange.
22 Ayi Mukama Omulokozi wange,
    yanguwa okumbeera.

Nkwa Asem

Nnwom 38

Ɔmanehunufo mpaebɔ

1O Awurade, ntwe m’aso wɔ w’abufuw mu! Wode w’agyan apira me. Woabɔ me ahwe fam. W’abufuw no nti mewɔ yaw a ano yɛ den mu. Me bɔne nti, ɔyare adidi me honam nyinaa. Me bɔne reyiri fa me; ɛyɛ adesoa a emu yɛ me duru. Esiane sɛ magyimi nti, m’akuru bɔn na ɛreporɔw. Makotow ma wɔabubu me. Mitwa agyaadwo daa nyinaa. Atiridii rekum me. Mereyɛ awu. Mabrɛ a mapɛkyɛw koraa. Me koma redi yaw na yaw ama merepene.

O Awurade, wunim nea me kɔn dɔ. Wote m’apinisi nyinaa. 10 Me koma repere. M’ahoɔden asa na m’aniwa adum.

11 Me nnamfo ne m’afipamfo remmɛn me; m’akuru nti, m’abusuafo mpo twe wɔn ho fi me ho.

12 Wɔn a wɔpɛ sɛ wokum me no, sum me firi na wɔn a wɔpɛ sɛ wopira me no, hunahuna me; wonnyae sɛ wɔpɛ me bɔne da.

13 Mete sɛ ɔsotifo; mente asɛm. Mete sɛ mumu; mintumi nkasa. 14 Mete sɛ obi a ɔmma mmuae efisɛ, mente asɛm. 15 Nanso mede me ho to wo so, O Awurade; na wo, O Awurade me Nyankopɔn, wubebua me. 16 Mma m’atamfo ani nnye m’amanehunu ho. Mma wɔmmfa m’asehwe nhoahoa wɔn ho.

17 Mereyɛ ahwe ase enti mewɔ yaw mu daa. 18 Meka me bɔne. Ɛma me werɛ how. 19 M’atamfo wɔ apɔwmuden ne ahoɔden. Bebree wɔ hɔ a wɔtan me kwa. 20 Wɔn a wɔde bɔne tua papa ka no tia me efisɛ, mebɔ mmɔden sɛ mɛyɛ papa.

21 Nnyaw me, O Awurade. Nkɔ akyiri, O me Nyankopɔn! 22 Boa me mprempren, Awurade, m’agyenkwa.