Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 37

Zabbuli ya Dawudi.

1Teweeraliikiriranga olw’abantu ababi,
    so tokwatirwanga buggya abo abakola ebitasaana.
Kubanga bagenda kuwotoka ng’omuddo,
    bafiire ddala ng’essubi ekkalu.

Weesigenga Mukama okolenga bulungi,
    onoobeeranga n’emirembe mu nsi n’ofuna ebirungi.
Sanyukiranga mu Mukama,
    anaakuwanga omutima gwo bye gwetaaga.

By’okola byonna byesigamyenga ku Mukama;
    mwesigenga, anaakukoleranga ky’oyagala.
Anaayolekanga obutuukirivu bwo ng’omusana,
    n’obwenkanya bw’ebikolwa byo ne bwakaayakana ng’enjuba ey’omu ttuntu.

Siriikirira awali Mukama,
    ogumiikirize ng’olindirira ky’anaakola.
    Tofangayo ng’abalala bafunye ebirungi nga bayita mu kutetenkanya kwabwe okubi.

Tonyiiganga era weewale ekiruyi;
    teweeraliikiriranga kubanga bivaamu bibi byereere.
Kubanga ababi balisalibwako,
    naye abeesiga Mukama baligabana ensi.

10 Wanaayitawo akabanga katono ababi baggweerewo ddala;
    wadde mulibanoonya temulibalabako.
11 Naye abateefu baligabana ensi
    ne beeyagalira mu ddembe eritatendeka.

12 Ababi basalira abatuukirivu enkwe,
    ne babalumira obujiji.
13 Naye Mukama asekerera ababi,
    kubanga amanyi ng’entuuko zaabwe ziri kumpi.

14 Ababi basowoddeyo ebitala byabwe
    ne baleega emitego gy’obusaale,
batte abaavu n’abali mu kwetaaga
    era basaanyeewo abo abatambulira mu kkubo eggolokofu.
15 Naye ebitala byabwe birifumita mitima gyabwe gyennyini,
    n’emitego gyabwe egy’obusaale girimenyebwa.

16 Ebitono omutuukirivu by’alina
    bisinga obugagga bw’ababi abangi;
17 kubanga amaanyi g’abakola ebibi galikoma,
    naye Mukama anaawaniriranga abatuukirivu.

18 Ennaku z’abataliiko kya kunenyezebwa, zimanyibwa Mukama,
    era omugabo gwabwe gunaabanga gwa lubeerera.
19 Mu biseera eby’akabi ebyakatyabaga tebaayongoberenga,
    ne mu biro eby’enjala banakkusibwanga.

20 Naye ababi balizikirira;
    abalabe ba Mukama balifaanana ng’obulungi bwe ttale,
    era baliggwaawo, baliggwaawo ng’omukka.

21 Ababi beewola, ne batasasula;
    naye abatuukirivu basaasira era bagaba bingi.
22 Abo Mukama b’awa omukisa baligabana ensi,
    naye abo b’akolimira balizikirizibwa.

23 Mukama bw’asanyukira ekkubo ly’omuntu,
    aluŋŋamya entambula ye.
24 Ne bw’aneesittalanga, taagwenga wansi,
    kubanga omukono gwa Mukama gumuwanirira.

25 Nnali muto kati nkaddiye,
    naye sirabanga batuukirivu nga balekeddwa ttayo,
    wadde abaana baabwe nga basabiriza ekyokulya.
26 Bagaba bingi bulijjo, era baazika ku byabwe n’essanyu.
    Abaana baabwe banaaweebwanga omukisa.

27 Muve mu bibi, mukolenga ebirungi,
    munaabanga balamu emirembe gyonna.
28 Kubanga Mukama ayagala ab’amazima,
    n’abeesigwa be taabaabulirenga.
Banaalabirirwanga emirembe gyonna;
    naye ezzadde ly’ababi lirizikirizibwa.
29 Abatuukirivu baligabana ensi
    ne babeeranga omwo emirembe gyonna.

30 Akamwa k’omutuukirivu koogera bya magezi,
    n’olulimi lwe lwogera bya mazima.
31 Amateeka ga Katonda we gali mu mutima gwe,
    era ebigere bye tebiseerera.

32 Omubi ateega omutuukirivu
    ng’anoonya okumutta,
33 naye Mukama taliganya babi kuwangula,
    wadde okukkiriza abatuukirivu okusingibwa omusango.

34 Lindirira Mukama n’okugumiikiriza,
    otambulirenga mu makubo ge;
naye alikugulumiza n’akuwa ensi;
    ababi bwe balisalirwako olikitegeera.

35 Nalaba omuntu omubi era omukambwe ennyo, naye nga buli ky’akola kimugendera bulungi,
    ng’agimuse ng’omuti ogukulidde mu ttaka eggimu,
36 naye teyalwawo n’abula,
    ne mmumagamaga buli wantu, nga talabikako.

37 Tunuulira omuntu ataliiko kya kunenyezebwa, wekkaanye oyo omulongoofu;
    obulamu bwe bunajjulanga emirembe.
38 Naye aboonoonyi bonna balizikirizibwa;
    ezzadde ly’ababi lirisaanyizibwawo.

39 Obulokozi bw’abatuukirivu buva eri Mukama;
    ye ky’ekigo kyabwe ekinywevu gye baddukira mu kiseera eky’emitawaana.
40 Mukama abayamba n’abalokola;
    abaggya mu mikono gy’ababi n’abalokola,
    kubanga gy’ali gye baddukira.

New Serbian Translation

Псалми 37

Давидов.

1Не жести се због злотвора,
    не завиди оним што неправду чине.
Јер ће попут траве брзо да увену,
    ко зелено биље осушиће се.

У Господа се уздај и чини добро,
    пребивај на земљи и верношћу напасај се.
Радуј се у Господу
    и даће ти по жељама срца твога.

Господу препусти пут свој,
    поуздај се у њега и он ће учинити:
праведност ће твоју попут светла да изведе,
    и правду твоју попут поднева.

Умири се пред Господом,
    ишчекуј га са стрпљењем;
не жести се на онога што му добро иде на његовом путу,
    на човека који сплиће сплетке.

Од јарости суздржи се
    и гнева се окани;
не жести се,
    то само зло доноси.
Јер, зликовце ће истребити,
    а земљу ће наследити они што Господа очекују.

10 Још само мало,
    и зликовца више неће бити;
помно ћеш да гледаш по његовом месту,
    а њега неће бити.
11 Понизни ће наследити земљу,
    радоваће се због обиља мира.

12 Зликовац сплеткари против праведника,
    и зубима својим шкргуће на њега.
13 А Господ му се смеје,
    јер види да дан његов стиже.

14 Зликовци су мач исукали,
    лук су свој натегнули;
да оборе сиромаха и убогог,
    да закољу људе праведних путева.
15 Срце ће им мач пробости,
    њихов лук ће бити сломљен.

16 Боље је и мало праведниково
    него благо зликоваца многих.
17 Јер, снага ће зликоваца бити поломљена,
    а праведне Господ потпомаже.

18 Господу су знани дани беспрекорних,
    наследство њихово остаје довека.
19 У времену лошем неће се стидети,
    и сити ће бити у данима глади.

20 А зликовци ће пропасти;
    душмани Господњи биће као пашњаци најбољи –
    окончаће, у диму ће окончати.

21 Зликовац позајмљује и не враћа,
    а праведник је дарежљив и даје.
22 Јер, они које он благослови,
    наследиће земљу;
а које он прокуне,
    биће истребљени.

23 Од Господа су човекови кораци,
    и на путу његовом он ужива.
24 Па ако и падне, он одбачен неће бити,
    јер му Господ руку држи.
25 Био сам млад, сада сам стар,
    и нисам видео праведника напуштеног,
    ни његове потомке да просјаче хлеба.
26 Дарежљив је поваздан, позајмљује,
    потомство му је блажено.

27 Од зла се одврати, чини добро
    и живећеш довека.
28 Јер Господ воли правду и своје верне неће напустити,
    довека ће бити сачувани;
    а потомци зликоваца биће истребљени.
29 Праведни ће земљу да наследе,
    пребиваће на њој трајно.

30 Мудрост зборе уста праведнога
    и језик му објављује правду.
31 У срцу му је Закон Бога његовога,
    кораци му се не клизају.

32 Зликовац праведника вреба
    и настоји да га убије.
33 Али његовој га руци Господ препустити неће;
    када му се суди, осудити га неће.

34 Чекај на Господа,
    пута се његовога држи;
да те узвиси, да наследиш земљу
    и гледаш када се зликовци буду истребили.

35 Видео сам зликовца бездушног,
    грана се као домаће стабло зелено.
36 Али прошао је; погледао сам,
    а њега нема;
потражио сам га,
    и нисам га пронашао.

37 Посматрај онога без мане, гледај у честитога;
    јер будућност припада миротворцу.
38 Сви ће преступници бити разорени,
    истребљење је будућност зликоваца.

39 Од Господа је спасење праведних,
    у време невоље он им је тврђава.
40 Господ им помаже,
    он их избавља;
од зликоваца избавља их,
    спасава их јер у њему уточиште траже.