Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 37

Zabbuli ya Dawudi.

1Teweeraliikiriranga olw’abantu ababi,
    so tokwatirwanga buggya abo abakola ebitasaana.
Kubanga bagenda kuwotoka ng’omuddo,
    bafiire ddala ng’essubi ekkalu.

Weesigenga Mukama okolenga bulungi,
    onoobeeranga n’emirembe mu nsi n’ofuna ebirungi.
Sanyukiranga mu Mukama,
    anaakuwanga omutima gwo bye gwetaaga.

By’okola byonna byesigamyenga ku Mukama;
    mwesigenga, anaakukoleranga ky’oyagala.
Anaayolekanga obutuukirivu bwo ng’omusana,
    n’obwenkanya bw’ebikolwa byo ne bwakaayakana ng’enjuba ey’omu ttuntu.

Siriikirira awali Mukama,
    ogumiikirize ng’olindirira ky’anaakola.
    Tofangayo ng’abalala bafunye ebirungi nga bayita mu kutetenkanya kwabwe okubi.

Tonyiiganga era weewale ekiruyi;
    teweeraliikiriranga kubanga bivaamu bibi byereere.
Kubanga ababi balisalibwako,
    naye abeesiga Mukama baligabana ensi.

10 Wanaayitawo akabanga katono ababi baggweerewo ddala;
    wadde mulibanoonya temulibalabako.
11 Naye abateefu baligabana ensi
    ne beeyagalira mu ddembe eritatendeka.

12 Ababi basalira abatuukirivu enkwe,
    ne babalumira obujiji.
13 Naye Mukama asekerera ababi,
    kubanga amanyi ng’entuuko zaabwe ziri kumpi.

14 Ababi basowoddeyo ebitala byabwe
    ne baleega emitego gy’obusaale,
batte abaavu n’abali mu kwetaaga
    era basaanyeewo abo abatambulira mu kkubo eggolokofu.
15 Naye ebitala byabwe birifumita mitima gyabwe gyennyini,
    n’emitego gyabwe egy’obusaale girimenyebwa.

16 Ebitono omutuukirivu by’alina
    bisinga obugagga bw’ababi abangi;
17 kubanga amaanyi g’abakola ebibi galikoma,
    naye Mukama anaawaniriranga abatuukirivu.

18 Ennaku z’abataliiko kya kunenyezebwa, zimanyibwa Mukama,
    era omugabo gwabwe gunaabanga gwa lubeerera.
19 Mu biseera eby’akabi ebyakatyabaga tebaayongoberenga,
    ne mu biro eby’enjala banakkusibwanga.

20 Naye ababi balizikirira;
    abalabe ba Mukama balifaanana ng’obulungi bwe ttale,
    era baliggwaawo, baliggwaawo ng’omukka.

21 Ababi beewola, ne batasasula;
    naye abatuukirivu basaasira era bagaba bingi.
22 Abo Mukama b’awa omukisa baligabana ensi,
    naye abo b’akolimira balizikirizibwa.

23 Mukama bw’asanyukira ekkubo ly’omuntu,
    aluŋŋamya entambula ye.
24 Ne bw’aneesittalanga, taagwenga wansi,
    kubanga omukono gwa Mukama gumuwanirira.

25 Nnali muto kati nkaddiye,
    naye sirabanga batuukirivu nga balekeddwa ttayo,
    wadde abaana baabwe nga basabiriza ekyokulya.
26 Bagaba bingi bulijjo, era baazika ku byabwe n’essanyu.
    Abaana baabwe banaaweebwanga omukisa.

27 Muve mu bibi, mukolenga ebirungi,
    munaabanga balamu emirembe gyonna.
28 Kubanga Mukama ayagala ab’amazima,
    n’abeesigwa be taabaabulirenga.
Banaalabirirwanga emirembe gyonna;
    naye ezzadde ly’ababi lirizikirizibwa.
29 Abatuukirivu baligabana ensi
    ne babeeranga omwo emirembe gyonna.

30 Akamwa k’omutuukirivu koogera bya magezi,
    n’olulimi lwe lwogera bya mazima.
31 Amateeka ga Katonda we gali mu mutima gwe,
    era ebigere bye tebiseerera.

32 Omubi ateega omutuukirivu
    ng’anoonya okumutta,
33 naye Mukama taliganya babi kuwangula,
    wadde okukkiriza abatuukirivu okusingibwa omusango.

34 Lindirira Mukama n’okugumiikiriza,
    otambulirenga mu makubo ge;
naye alikugulumiza n’akuwa ensi;
    ababi bwe balisalirwako olikitegeera.

35 Nalaba omuntu omubi era omukambwe ennyo, naye nga buli ky’akola kimugendera bulungi,
    ng’agimuse ng’omuti ogukulidde mu ttaka eggimu,
36 naye teyalwawo n’abula,
    ne mmumagamaga buli wantu, nga talabikako.

37 Tunuulira omuntu ataliiko kya kunenyezebwa, wekkaanye oyo omulongoofu;
    obulamu bwe bunajjulanga emirembe.
38 Naye aboonoonyi bonna balizikirizibwa;
    ezzadde ly’ababi lirisaanyizibwawo.

39 Obulokozi bw’abatuukirivu buva eri Mukama;
    ye ky’ekigo kyabwe ekinywevu gye baddukira mu kiseera eky’emitawaana.
40 Mukama abayamba n’abalokola;
    abaggya mu mikono gy’ababi n’abalokola,
    kubanga gy’ali gye baddukira.

Korean Living Bible

시편 37

악한 사람과 의로운 사람

(다윗의 시)

1악인들 때문에
안달하지 말고
못된 짓 하는 자들을
시기하지 말아라.
그들은 풀과 같이
곧 시들어 없어질 것이다.
여호와를 신뢰하고 선을 행하라.
그러면 너희가 땅에서
하나님의 신실하심으로
[a]번영을 누리며
안전하게 살 것이다.
[b]여호와 안에서
너희 기쁨을 찾아라.
그가 네 마음의 소원을
이루어 주실 것이다.

네 길을 여호와께 맡겨라.
그를 신뢰하면
그가 이루실 것이다.
저가 네 의를 정오의 태양같이
빛나게 하시리라.
여호와께서 행하실 때까지
참고 기다려라.
악인들이 성공하는 것을 보고
안달하거나 부러워하지 말아라.
화를 내지 말고 분노를 그쳐라.
안달하며 걱정하지 말아라.
이것은 악으로 치우칠 뿐이다.
악인들은 멸망할 것이나
여호와를 신뢰하는 자는
땅을 소유할 것이다.
10 악인들은 곧 사라질 것이니
네가 찾아도 만나지 못하리라.
11 온순한 자는 땅을 소유하며
큰 평안을 누릴 것이다.
12 악한 자가 선한 사람을
해할 음모를 꾸미고
그들을 향해 이를 가는구나.
13 여호와께서
악한 자들을 보고 웃으심은
그들이 곧 망할 것을
아시기 때문이다.
14 악인들이 칼을 뽑고 활을 당겨
가난한 자를 쓰러뜨리고
정직하게 사는 자를 죽이려 하지만
15 그 칼이 자기들의 심장을 찌르고
그 활은 부러질 것이다.

16 의로운 사람의 적은 소유가
악인의 많은 재물보다
더 가치가 있다.
17 여호와께서 악인의 힘은 빼앗고
의로운 사람은 돌보시기 때문이다.

18 여호와께서
흠 없이 사는 자들의 생활을
다 알고 계시니
그들의 상급이 영원하리라.
19 그들은 환난 때에도
[c]어려움을 당하지 않으며
기근 때에도 풍족할 것이나
20 악인들은 멸망할 것이며
여호와의 원수들은 풀처럼 마르고
연기처럼 사라질 것이다.

21 악인은 돈을 빌려 쓰고도
갚지 않지만
의로운 사람은
은혜를 베풀고 주기를 좋아한다.
22 여호와의 축복을 받는 자는
땅을 소유할 것이며
여호와의 저주를 받는 자는
멸망하리라.

23 여호와께서 선한 사람의
걸음을 인도하시고
그의 길을 기뻐하시므로
24 그가 넘어져도
치명상을 입지 않을 것이니
여호와께서 손으로 그를
붙드심이라.

25 나는 지금까지 살아오면서
의롭게 사는 자가 버림을 당하거나 그의 자녀들이
구걸하는 것을 보지 못했다.
26 그가 항상 다른 사람들에게
은혜를 베풀고 꾸어 주므로
그의 자녀들이 복을 받는다.

27 악에서 떠나 선을 행하라.
그러면 너희가 영원히 살리라.
28 여호와께서는
[d]공정한 것을 사랑하시고
그의 신실한 백성을
버리지 않으신다.
그들은 영원히 보호를 받을 것이나
악인의 자손들은 망할 것이다.
29 의로운 자는 땅을 소유하여
그 곳에 영원히 살 것이다.

30 의로운 사람은 항상 공정하고
그의 입은 지혜를 말한다.
31 그 마음에 하나님의 법이 있으므로
그가 바른 길에서
떠나지 않을 것이다.

32 악인이 의로운 자를 엿보고
죽일 기회를 찾지만
33 여호와는 그를 악인의 손에
버려 두지 않으시고
그가 법정에 끌려가도
유죄 선고를 받지 않게 하실 것이다.
34 여호와께 희망을 두고
그의 [e]명령을 지켜라.
그러면 그가 너를 높여
땅을 소유하게 하실 것이니
악인이 망하는 것을
네가 목격할 것이다.
35 내가 한때 악인이 거만을 부리며
[f]레바논의 백향목처럼
그 콧대가
하늘 높이 치솟는 것을 보았으나
36 그가 사라져 없어졌으니
내가 찾아도 발견하지 못하였다.

37 흠 없는 자를 유심히 보고
정직한 자를 살펴보아라.
평화의 사람에게는
자손이 있으리라.
38 그러나 죄인들은 다 멸망할 것이며
악인들의 자손은 끊어질 것이다.
39 여호와는
의로운 자들을 구원하시고
환난 때에 그들의 피난처가 되신다.
40 여호와께서 그들을 도와
악인에게서 건져 구하심은
그들이 그를 신뢰하기 때문이다.

Notas al pie

  1. 37:3 또는 ‘그의 성실로 식물을 삼을지어다’
  2. 37:4 또는 ‘여호와를 기뻐하라’
  3. 37:19 또는 ‘부끄럽지 아니하며’
  4. 37:28 또는 ‘공의를’
  5. 37:34 또는 ‘도를’
  6. 37:35 또는 ‘그 본토에 선 푸른 나무의 무성함 같으나’