Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 27

Zabbuli ya Dawudi.

1Mukama gwe musana gwange n’obulokozi bwange;
    ani gwe nnaatyanga?
Mukama ge maanyi ag’obulamu bwange;
    ani asobola okuntiisa?

Abalabe bange n’abantu ababi bonna
    bwe banannumba nga baagala okunzita,
baneesittala
    ne bagwa.
Newaakubadde ng’eggye linaasiisira okunneebungulula,
    omutima gwange teguutyenga;
olutalo ne bwe lunansitukirangako,
    nnaabanga mugumu.

Ekintu kimu kye nsaba Mukama,
    era ekyo kye nnoonya:
okubeeranga mu nnyumba ya Mukama
    ennaku zonna ez’obulamu bwange,
ne ndabanga obulungi bwa Mukama,
    era ne nsinzizanga mu Yeekaalu ye.
Kubanga mu biseera eby’obuzibu
    anansuzanga mu nju ye;
anankwekanga mu weema ye,
    n’ankuumira ku lwazi olugulumivu.

Olwo ononnyimusanga
    waggulu w’abalabe bange abanneetoolodde.
Nnaaweerangayo ssaddaaka mu weema ye nga bwe ntendereza n’eddoboozi ery’omwanguka olw’essanyu;
    nnaayimbiranga Mukama ennyimba ez’okumutenderezanga.

Wulira eddoboozi lyange, Ayi Mukama, nga nkukoowoola;
    onkwatirwe ekisa onnyanukule!
Omutima gwange guwulidde eddoboozi lyo nga lyogera nti, “Munnoonye, munsinze.”
    Omutima gwange ne guddamu nti, “Nnaakunoonyanga, Ayi Mukama.”
Tonneekweka,
    so tonyiigira muweereza wo,
    kubanga ggw’obadde omubeezi wange bulijjo.
Tonneggyaako, so tonsuula,
    Ayi Katonda, Omulokozi wange.
10 Kitange ne mmange bwe balindeka,
    Mukama anandabiriranga.
11 Njigiriza, Ayi Mukama, by’oyagala nkole,
    era onkulembere mu kkubo lyo,
    kubanga abalabe bange banneetoolodde.
12 Tompaayo mu balabe bange,
    kubanga abajulizi ab’obulimba bansitukiddeko n’enkwe zaabwe,
    okunkambuwalira.

13 Nkyakakasiza ddala
    nga ndiraba obulungi bwa Mukama
    mu nsi ey’abalamu.
14 Lindirira Mukama.
    Ddamu amaanyi, ogume omwoyo.
    Weewaawo, lindirira Mukama.

Nkwa Asem

Nnwom 27

Ayeyi mpaebɔ

1Awurade ne me hann ne me nkwagye; merensuro obiara. Awurade bɔ me ho ban fi amane mu ɛno nti, merensuro da. Sɛ nnebɔneyɛfo toa me pɛ sɛ wokum me a, wohintiw, hwe ase. Sɛ asraafodɔm mpo twa me ho hyia a, merensuro da; sɛ atamfo ba me so a, mede me ho bɛto Onyankopɔn so ara.

Ade baako na mabisa Awurade; ade baako na mehwehwɛ; sɛ mɛtena Awurade fi me nkwa nna nyinaa, na mahu n’anwonwade nyinaa, na mabisa n’akwankyerɛ. Ɔhaw mu, ɔbɛma me guankɔbea; ɔbɛhwɛ me so wɔ ne fi na wabɔ me ho ban ɔbotan a ɛkorɔn so. Enti medi m’atamfo a wɔatwa me ho ahyia so nkonim. Mede anigye bɛbɔ no afɔre wɔ ne fi. Mɛto dwom; mɛkamfo Awurade. Awurade, sɛ mefrɛ wo a, tie me! Hu me mmɔbɔ na gye me so! Wokae se, “Bra na bɛsom me.” Mibuae se, “Mɛba, Awurade.” Mfa wo ho nhintaw me. Mma wo bo mmfuw me; mpam wo somfo. Woayɛ me boafo; nnyaw me hɔ; nkɔ nnya me, O Onyankopɔn, m’agyenkwa. 10 M’agya ne me na begyaw me hɔ, nanso Awurade bɛhwɛ me.

11 Kyerɛ me, Awurade, nea wopɛ sɛ meyɛ, na di m’anim kyerɛ me kwan pa efisɛ, m’atamfo dɔɔso. 12 Nnyaw me mma m’atamfo, wɔn a wɔde atoro ne ahunahuna ba me so no.

13 Minim sɛ mɛtena ase ahu Awurade papayɛ wɔ asetena yi mu.

14 Fa wo ho to Awurade so. Nya gyidi. Mpa abaw. Fa wo ho to Awurade so.