Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 144

Zabbuli ya Dawudi.

1Atenderezebwe Mukama, olwazi lwange,
    atendeka emikono gyange okulwana,
    era ateekerateekera engalo zange olutalo.
Mukama anjagala ye Katonda wange era kye kiddukiro kyange,
    ge maanyi gange amangi era ye mulokozi wange.
Ye ngabo yange mwe neekweka.
    Awangula amawanga n’agassa wansi w’ebigere byange.

Ayi Mukama, omuntu kye ki ggwe okumufaako,
    oba omwana w’omuntu, ggwe okumulowoozaako?
Omuntu ali nga mukka.
    Ennaku ze ziri ng’ekisiikirize ekiyita obuyisi.

Yawula mu ggulu lyo, Ayi Mukama, okke!
    Kwata ku nsozi zinyooke omukka!
Myansa abalabe basaasaane,
    era lasa obusaale bwo obazikirize.
Ogolole omukono gwo ng’osinziira waggulu ennyo,
    omponye,
onzigye mu mazzi amangi,
    era onzigye mu mikono gya bannamawanga;
ab’emimwa egyogera eby’obulimba,
    abalayira nti kya mazima, so nga bulimba bwereere.

Ayi Mukama, nnaakuyimbiranga oluyimba oluggya;
    nnaakukubiranga ennanga ey’enkoba ekkumi,
10 ggwe awa bakabaka obuwanguzi;
    amponya, nze omuddu wo Dawudi, ekitala ekyogi.

11 Ndokola, omponye onzigye
    mu mukono gwa bannamawanga bano
ab’emimwa egyogera eby’obulimba,
    era omukono gwabwe ogwa ddyo gwa bulimba.

12 Batabani baffe mu buvubuka bwabwe, Ayi Mukama,
    babeere ng’ebisimbe ebikulidde ddala obulungi,
ne bawala baffe babe ng’empagi ennungi ez’oku nsonda
    okuzimbirwa ennyumba ya kabaka mu lubiri.
13 Amawanika gaffe gajjule ebibala
    ebya buli ngeri.
Endiga zaffe zizaale
    enkumi n’obukumi zijjule amalundiro gaffe.
14     Ente zaffe ziwalule ebizito.
Ebisenge by’ekibuga bireme kumenyebwa.
    Waleme kubaawo kukaaba
    n’okwaziirana kwonna mu nguudo ez’omu bibuga byaffe.
15 Abantu abaweereddwa emikisa egyo beesiimye!
    Balina omukisa abantu abo abalina Katonda waabwe nga ye Mukama.

Korean Living Bible

시편 144

자기 백성을 보호하고

축복하시는 하나님

(다윗의 시)

1주는나의 반석 되시는
여호와를 찬양하라!
그가 전쟁을 위해 나를 훈련시켜
전투에 대비하게 하신다.
여호와는 나를
사랑하는 하나님이시며
나의 요새시요
나를 보호하고 구하시는 분이시며
내 방패와
피난처가 되시는 분이시다.
그가 내 백성을 나에게
복종시키시는구나.
여호와여, 사람이 무엇인데
주께서 그를 알아 주시며
인간이 무엇인데
그를 생각하십니까?
사람은 한 번의 입김에 불과하고
그 사는 날이
지나가는 그림자 같습니다.
여호와여, 하늘을 굽히고
내려오셔서
산에 닿는 순간 연기가 나게 하소서.
번개를 보내 주의 대적을 흩으시고
주의 화살을 쏘아
그들이 달아나게 하소서.
위에서 주의 손을 뻗쳐
나를 깊은 물에서 건지시고
외국 사람들의 손에서 구하소서.
그들은 진실을 말하지 않으며
맹세를 하고서도
거짓말을 하는 자들입니다.

하나님이시여,
내가 주께 새 노래를 부르며
열 줄 비파로 주께 찬송하겠습니다.
10 주는 왕들에게 승리를 주시며
주의 종 다윗을 죽음의 칼날에서
구하시는 분이십니다.
11 외국인들의 손에서
나를 구하시고 건지소서.
그들은 진실을 말하지 않으며
맹세를 하고서도
거짓말을 하는 자들입니다.

12 젊은 우리 아들들은
잘 자란 나무 같으며
우리 딸들은 아름답게 다듬은
궁전 기둥 같으리라.
13 우리 창고에는
온갖 곡식이 가득하며
우리 양은 들에서
천 마리 만 마리로 불어나고
14 우리 수소는
무거운 짐을 실을 것이며
우리가 침략을 당하거나
포로로 잡혀가는 일이 없겠고
거리에서 부르짖는
소리가 없으리라.
15 이런 백성은 복이 있으니
여호와를 하나님으로 삼는 백성이
복이 있으리라!