Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 141

Zabbuli Ya Dawudi.

1Ayi Mukama nkukaabira; oyanguwe okujja gye ndi!
    Owulire eddoboozi lyange, nga nkukoowoola.
Okusaba kwange kubeere ng’ebyakaloosa mu maaso go,
    n’okugolola emikono gyange gy’oli kubeere nga ssaddaaka ey’akawungeezi.

Onkuume, Ayi Mukama, nneme okwasamya akamwa kange,
    era bwe njogera onkomeko.
Okyuse omutima gwange guleme kugoberera kibi,
    n’okwemalira mu bikolwa ebibi;
nneme okwetaba n’abantu abakola ebitali bya butuukirivu,
    wadde okulya ku mmere yaabwe.

Leka omuntu omutuukirivu ankube, kubanga anaaba ankwatiddwa ekisa;
    muleke annenye, ekyo kinaaba ng’amafuta amalungi agafukiddwa ku mutwe gwange;
    sijja kugagaana.
Naye nnaasabanga bulijjo nga sikkiriziganya na babi wadde n’ebikolwa byabwe.
    Abakola ebibi bwe baliweebwayo eri ab’okubasalira omusango,
    olwo ne balyoka bayiga nti ebigambo byange bya mazima.
Balyogera nti, “Ng’omuntu bw’akabala n’akuba amavuunike,
    n’amagumba gaffe bwe galisaasaanyizibwa bwe gatyo mu kamwa k’emagombe.”

Naye nze amaaso ngatadde ku ggwe, Ayi Mukama Katonda;
    mu ggwe mwe neekwese, tondeka nga sirina anambeera!
Nkuuma omponye omutego gwe banteze,
    n’ebitimba by’abo abakola ebitali bya butuukirivu.
10 Ebitimba bye banteze abakola ebibi abo bonna, baleke babigwemu, kyokka nze mpone.

Nkwa Asem

Nnwom 141

Anwummere mpaebɔ

1Merefrɛ wo, Awurade, boa me mprempren! Sɛ mefrɛ wo a, gye me so. Gye me mpaebɔ sɛ aduhuam ne me nsa a mapagyaw sɛ anwummere afɔrebɔ.

Awurade, wɛn m’ano na ɔwɛmfo mmɛwɛn m’anofafa. Twe me fi bɔne a mepɛ sɛ meyɛ ho na mma memmfa me ho mmmɔ nnebɔneyɛfo wɔ wɔn amumɔyɛ mu. Na mma mennkɔ wɔn adidi ase. Onipa pa betumi atwe m’aso aka m’anim ayamye so, nanso menhwehwɛ nnebɔneyɛfo nkyɛn anuonyam efisɛ, daa mebɔ mpae tia wɔn nneyɛe bɔne no. Sɛ wɔtow wɔn ahemfo fi abotan mmepɔw so bɛhwe fam a, nnipa begye adi sɛ me nsɛm a meka no yɛ nokware. Wɔte sɛ dua a wɔapae mu na wɔatwitwa mu asinasin; saa na wɔn nnompe bɛbɔ ahwete wɔ damoa ho.

Nanso Awurade, me Nyankopɔn, mekɔ so de me ho to wo so. Mehwehwɛ wo banbɔ. Mma me nnwu! Bɔ me ho ban fi mfiri a wɔasunsum me no mu ne nnebɔneyɛfo firi mu. 10 Ma nnebɔneyɛfo no ara firi nyi wɔn na menkɔ me baabi asomdwoe mu.