Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 139

Ya Mukulu wa Bayimbi. Zabbuli ya Dawudi.

1Ayi Mukama, okebedde omutima gwange,
    n’otegeera byonna ebiri munda yange.
Bwe ntuula omanya, ne bwe ngolokoka omanya;
    era otegeera byonna bye ndowooza, ne bwe mbeera ewala ennyo.
Otegeera okutambula kwange kwonna n’okuwummula kwange.
    Omanyi amakubo gange gonna.
Ekigambo kye nnaayogera, Ayi Mukama,
    okimanya nga sinnaba na kukyogera.
Ondi mu maaso n’emabega,
    era ontaddeko omukono gwo.
Okumanya okw’engeri eyo kunsukkiridde,
    era nkwewuunya nnyo, kunnema okutegeera.

Nnaagenda wa Omwoyo wo gy’atali?
    Oba nnaagenda wa ggwe gy’otoli?
Bwe nnaalinya mu ggulu, nga gy’oli;
    bwe nnakka emagombe, nayo nga gy’oli.
Bwe nneebagala empewo ez’oku makya ne zintwala
    ne mbeera mu bitundu by’ennyanja ebisinga okuba ewala;
10 era n’eyo omukono gwo gunannuŋŋamya,
    omukono gwo ogwa ddyo gunannywezanga.
11 Bwe nnaagamba nti, “Ekizikiza kimbuutikire,
    n’obudde obw’emisana bwe ndimu bufuuke ekiro.”
12 Naye era ekizikiza gy’oli tekiba kizikiza,
    ekiro kyakaayakana ng’emisana;
    kubanga gy’oli ekizikiza n’omusana bifaanana.

13 Ggwe watonda byonna ebiri munda mu nze;
    ggwe wammumbira mu lubuto lwa mmange.
14 Nkutendereza, kubanga wankola mu ngeri ey’entiisa era ey’ekitalo;
    emirimu gyo gya kyewuunyo;
    era ekyo nkimanyidde ddala bulungi.
15 Wammanya nga ntondebwa,
    bwe nakolerwa mu kyama;
bwe natondebwa mu buziba bw’ensi n’amagezi go amangi.
16     Wandaba nga si natondebwa.
Ennaku zange zonna ze wanteekerateekera
    zawandiikibwa mu kitabo kyo.
17 By’ondowooleza nga bya muwendo munene, Ayi Katonda!
    Omuwendo gwabyo munene!
18 Singa ngezaako okubibala
    bisinga omusenyu obungi.
Ne bwe ngolokoka mu makya
    oba okyandowoozaako.

19 Abakola ebibi batte, Ayi Katonda;
    abasajja abassi b’abantu banveeko.
20 Abantu abo bakwogerako bibi;
    bakwegulumiririzaako mu butategeera bwabwe.
21 Abakukyawa, Ayi Mukama, nange mbakyawa;
    abo abakwegulumiririzaako bansunguwaza.
22 Mbakyayira ddala nnyo,
    era mbayita balabe bange.
23 Nkebera, Ayi Katonda, otegeere omutima gwange.
    Ngezesa omanye ebirowoozo byange.
24 Olabe obanga mu nze mulimu engeri yonna enkyamu;
    era onkulembere mu kkubo erintuusa mu bulamu obutaggwaawo.

Nkwa Asem

Nnwom 139

Onyankopɔn nyansa ne ne hwɛ

1Awurade, woahwehwɛ me mu na woahu me. Wunim biribiara a meyɛ; wuhu me nsusuwii nyinaa fi akyirikyiri. Sɛ mereyɛ adwuma a, wuhu; sɛ merehome nso a, saa ara. Wunim m’ahokeka nyinaa. Ansa na mebue m’ano akasa no, na wunim asɛm a mɛka. Woatwa me ho ahyia. Wonam wo tumi so bɔ me ho ban.

Me ho adwene a wowɔ no du akyiri. Ɛboro m’adwene so. Ɛhe na metumi aguan wo mafa? Ɛhe na metumi aguan afi w’anim mafa? Sɛ meforo soro a, wowɔ hɔ. Na mekɔsɛw me kɛtɛ asaman a, wo ni! Sɛ mefa adekyee ntaban mitu mekɔtena po akyi nohɔ a, 10 ɛhɔ nso na wo nsa bɛkɔ akogya me na wo nifa beso me mu. 11 Na sɛ mise, esum nko mmɛkata me so na me ho hann nnan sum a, 12 esum nso nnuru sum mma wo, na anadwo hran sɛ awia; esum ne hann yɛ wo pɛ.

13 M’akwaa nyinaa wo na wobɔe; wokekaa me sisii anim wɔ me na yam. 14 Mekamfo wo efisɛ, ɛsɛ sɛ wosuro wo; nea woyɛ nyinaa yɛ hu na ɛyɛ nwonwa. Minim ne nyinaa wɔ me koma mu. 15 Bere a wɔreyɛ me nnompe no wɔkeka sisii anim brɛoo wɔ me na yafunu mu. Bere a merenyin dinn wɔ hɔ no, na wunim sɛ mewɔ hɔ; 16 wuhuu me ansa na wɔrewo me. Nna dodow a woatwa ama me no, ansa na ɛrebefiti ase no, na woakyerɛw wɔ wo nhoma mu dedaw.

17 O Onyankopɔn, ɛyɛ den sɛ mehu wo nsusuwii; sɛ ne dodow yɛ ahe! 18 Sɛ mise mɛkan a, ne dodow bɛboro mpoano anhwea. Mesɔre a, meda so ne wo wɔ hɔ.

19 O Onyankopɔn, me pɛ ne sɛ anka wubekum amumɔyɛfo! Me pɛ ne sɛ basabasayɛfo begyaa me haw! 20 Wɔka amumɔyɛsɛm fa wo ho; wɔka bɔne fa wo din ho. 21 O Awurade, mikyi wɔn a wokyi wo na mimmu wɔn a wɔsɔre tia wo no nso. 22 Mikyi wɔn kɔkɔɔkɔ; mefa wɔn sɛ m’atamfo.

23 Hwehwɛ me mu, O Onyankopɔn, na hu m’adwene; sɔ me hwɛ na hu m’adwene. 24 Na hwɛ sɛ amane kwan bi wɔ me hɔ, na gya me kɔ daa kwan so!